OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Tin học 8 năm 2022-2023

20/10/2022 920.74 KB 1561 lượt xem 4 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2022/20221020/513072072719_20221020_180031.pdf?r=9667
ADMICRO/
Banner-Video

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Đề cương ôn tập giữa Học kì 1 môn Tin học 8 năm 2022-2023 đã được HỌC247 biên soạn. Thông qua tài liệu này sẽ giúp các em luyện tập củng cố và nâng cao kỹ năng làm bài trắc nghiệm và tự luận Tin học 8 để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới thật tốt. Chúc các em học sinh đạt kết quả cao trong kì thi giữa Học kì 1 môn Tin học 8 sắp tới!

 

 
 

1. Kiến thức cơ bản

1.1. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

- Nhận biết được ngôn ngữ lập trình là gì, các từ khoá của ngôn ngữ lập trình, cấu trúc chung của 1 chương trình

- Nhận biết được ngôn ngữ lập trình là gì, các từ khoá của ngôn ngữ lập trình, cấu trúc chung của 1 chương trình

- Nhận biết được cấu trúc và lỗi sai trong chương trình

1.2. Chương trình máy tính và dữ liệu

- Nhận biết được một số kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình, cách giao tiếp với máy tính

- Nhận biết chương trình, biết viết các biểu thức trong pascal

- Nhận biết các biểu thức trong pascal

1.3. Sử dụng biến và hằng trong chương trình

- Nhận biết được biến và hằng là gì? Cách khai báo và sử dụng biến và hằng 

- Khai báo, viết cấu trúc của hằng, biến

- Vận dụng được cấu trúc hằng, biến vào một chương trình cụ thể

2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện một công việc nào đó, con người đưa cho máy tính bao nhiêu lệnh?

A. 1                 B. 2                 C. Một hoặc nhiều lệnh                       D. Nhiều câu lệnh       

Câu 2: Tên do người lập trình đặt phải tuân thủ qui tắc nào sao đây?

A. Tên khác nhau tương ứng đại lượng khác nhau

B. Tên không trùng với từ khóa

C. Tên không được bắt đầu bằng chữ số và không được chứa dấu cách

D. Các ý A, B, C

Câu 3: Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ pascal

A. tam_giac;              B. 8a;                C. Tam giac;             D. End;

Câu 4: Trong các phép toán thì phép toán nào chỉ có kiểu dữ liệu số nguyên?

A. Div, +, -, *,/                        B. +, -, *,/                    C. Mod, +, -, *,/                      D. Div, mod

Câu 5: Kết quả của 10 mod 3 bằng bao nhiêu?

A. 1                                         B. 2                             C. 3                                         D. 4

Câu 6: Biểu thức toán ax2+bx+c bằng các kí hiệu trong Pascal

a*x2+bx+c                              B. a*x2+b*x+c            

C. a*(x*x)+b*x+c                  D. a(x*x)+bx+c

Câu 7: Giả sử S được khai báo với dữ liệu xâu kí tự . Cách khai báo nào sau đây hợp lệ

A.Var S:char;     B.Var S:integer;                 C.Var S:string;       D.Var S:Real;

Câu 8: Theo em, họ tên học sinh được khai báo với dữ liệu nào sau đây hợp lệ:

A. Var hoten:char;                                           B. Var hoten:string; 

C. Var hoten:real;                                            D. Var hoten:integer;

Câu 9: 1035,7 thuộc kiểu dữ liệu nào?

A. Real                   B. integer                       C. char                           D. string

Câu 10: Xác định bài toán trong pascal là làm công việc gì?

A. Viết giả thiết, kết luận.

B. Tìm INPUT  và OUTPUT.

C. Tìm lời giải của bài toán

D. Viết thuật toán của bài toán.

Câu 11: Chức năng chính của chương trình dịch:

A. Phát hiện lỗi cú pháp của chương trình

B. Soạn thảo chương trình   

C. Dịch ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy

D. Lưu chương trình nguồn

Câu 12: Tên nào không hợp lệ?

A. Tamgiac2                B. 2TamGiac           C. Tam_giac2             D. Tam_giac_2

Câu 13: Đại lượng nào có thể thay đổi giá trị trong quá trình thực hiện?

A. Biến                            B. Hằng                           C. Lệnh                        D. Hàm

Câu 14: Với x là kiểu số nguyên, phép gán nào sau đây đúng? 

A. x:=5/2                 B. x:=x*(3/2)            C. x:=x*0.1                D. x:=x*5

Câu 15: Trong Pascal, người ta có thể viết các từ khóa:

A. bằng chữ thường                 

B. bằng chữ hoa         

C. viết hoa kí tự đầu tiên         

D. không phân biệt chữ hoa hay chữ thường

Câu 16: Chọn kết quả cho phép toán: ‘17 div 2’

A. 8                          B. 1                                    C. 3                                         D. 6

ĐÁP ÁN

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ĐA

C

D

A

D

A

C

C

B

A

B

C

B

A

D

D

A

3. Bài tập tự luận

Câu 1. Quan sát chương trình được viết sẵn bên dưới. Em hãy điền vào chỗ trống.

Phần khai báo gồm các dòng:................................................................................... 

Phần thân chương trình từ dòng……………..đến dòng........................................... 

Các từ khóa trong chương trình là: ........................................................................ 

Tên do người lập trình đặt là:..............................

Câu 2. Viết các biểu thức sau đây thành biểu thức trong Pascal:

a)  \(\frac{{2n}}{{n(n + 1)(n + 2)}}\)   

b)   (2x+3)(x-1)

Câu 3. Viết chương trình Pascal (có sử dụng biến nhớ) tính chu vi của hình bình hành. Biết Chu vihình bình hành = cạnh đáy x chiều cao

ĐÁP ÁN

Câu 1.

- Phần khai báo gồm các dòng: 1, 2, 3

- Phần thân chương trình từ dòng  4 đến dòng 15                          

- Các từ khóa trong chương trình là: program, uses, var, begin, while, do, end

- Tên do người lập trình đặt là: Tinh_tong_n_so_hang

Câu 2.

Viết các biểu thức  thành biểu thức trong Pascal:

a.  \(\frac{{2n}}{{n(n + 1)(n + 2)}}\) → (2*n)/(n*(n+1)*(n+2))   
b.  (2x+3)(x-1) → (2*x+3)*(x-1)

Câu 3.

Program chuvi;

 Var a,b:real;

 Begin

       Write(‘Chieu cao hinh binh hanh la: ‘);

       Readln(a) ;

       Write(‘Canh day hinh binh hanh la: ‘);

       Readln(b) ;

       Write(‘Chu vi hinh binh hanh la: ‘,a*b);

       Readln;

 End.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Tin học 8 năm 2022-2023. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo các tài liệu có liên quan:

Ngoài ra, các em có thể thực hiện làm đề thi trắc nghiệm online tại đây:

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

NONE
ZUNIA9
OFF