OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Hóa học 8 năm học 2022-2023

20/10/2022 872.31 KB 392 lượt xem 3 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2022/20221020/606830254517_20221020_153507.pdf?r=2278
ADMICRO/
Banner-Video

HỌC247 xin giới thiệu đến các em học sinh Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Hóa học 8 năm học 2022-2023 bao gồm các kiến thức trọng tâm và câu hỏi ôn tập có đáp án hướng dẫn chi tiết sẽ giúp các em rèn luyện các kỹ năng và chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kì 1 sắp tới. Mời các em cùng tham khảo!

Chúc các em đạt được kết quả học tập tốt!

 

 
 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
MÔN HÓA HỌC 8
NĂM HỌC 2022-2023

1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1.1. CHẤT

Vật thể và chất

- Chất là những thứ tạo nên vật thể

- Vật thể:

+ Vật thể tự nhiên: cây, đất đá, quả chuối…

+ Vật thể nhân tạo: con dao, quyển vở…

Tính chất của chất

- Mỗi chất đều có những tính chất đặc trưng( tính chất riêng).

- Tính chất của chất:

+ Tính chất vật lý: màu, mùi, vị, khối lượng riêng, to, tonc, trạng thái

+ Tính chất hóa học: sự biến đổi chất này thành chất khác

Hỗn hợp là gồm nhiều chất trộn lẫn với nhau: không khí, nước sông…

+ Tính chất của hỗn hợp thay đổi.

+ Tính chất của mỗi chất trong hỗn hợp là không thay đổi.

+ Muốn tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp phải dựa vào tính chất đặc trưng khác nhau của các chất trong hỗn hợp.

Chất tinh khiết là chất không có lẫn chất khác: nước cất…

1.2. NGUYÊN TỬ

Nguyên tử

- Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.

- Cấu tạo của nguyên tử:

+ Nhân gồm có proton (p) và notron (n)

+ Vỏ: các hạt eclectron (e)

- Khối lượng hạt nhân nguyên tử được coi là khối lượng nguyên tử.

Tổng số hạt trong nguyên tử = p + e + n

p = e

1.3. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

Kí hiệu hóa học

Kí hiệu hóa học: thường lấy chữ cái đầu (in hoa) tên Latinh, trường hợp nhiều nguyên tố có chữ cái đầu giống nhau thì kí hiệu hóa học của chúng có thêm chữ thứ hai (viết thường).

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị Cacbon (đvC)

1 đvC = khối lượng của một nguyên tử Cacbon

1 đvC = 1,9926.10-23 = 1,6605.10-24g = 1,6605.10-27 kg

1.4. ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ

Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

- Đơn chất kim loại: Al, Fe, Cu… …

- Đơn chất phi kim: C, S, P, O2, N2, H2

Hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 hay nhiều nguyên tố hóa học (H2O, NaCl, H2SO4)

Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị cacbon, bằng tổng nguyên tử NTK của các nguyên tử trong phân tử.

1.5. CÔNG THỨC HÓA HỌC

Ý nghĩa của công thức hóa học

Công thức hóa học cho biết:

- Những nguyên tố nào tạo thành chất.

- Số nguyên tử của mỗi nguyên tố tạo thành một phân tử chất.

- Phân tử khối của chất.

Công thức hóa học của đơn chất

- Với kim loại, kí hiệu hóa học được coi là công thức hóa học.

VD: CTHH của đồng, sắt,… là Cu, Fe,…

- Với phi kim, có thêm chỉ số ở chân kí hiệu để chỉ số nguyên tử liên kết với nhau.

VD: CTHH của hidro, oxi,… là H2, O2,…

Nếu phân tử chỉ gồn 1 nguyên tử thì CTHH chính là kí hiệu hóa học

Công thức hóa học của hợp chất gồm kí hiệu hóa học của những nguyên tố tạo thành phân tử hợp chất, có ghi chỉ số ở chân kí hiệu.

VD: H2O, NaCl, H2SO4)

1.6. HÓA TRỊ

Hóa trị của một nguyên tố (nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố đó với nguyên tử nguyên tố khác.

- Hóa trị được ghi bằng chữ số La Mã và được xác định theo hóa trị của H bằng I.

- Hóa trị của O bằng II.

Quy tắc hóa trị

Xét hợp chất AxBy

Ta có: a.x = b.y  (a, b là hóa trị của A và B)

Áp dụng quy tắc hóa trị

- Tính hóa trị của một nguyên tố

- Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị.

2. BÀI TẬP

Câu 1: Hóa học là gì?

A. Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất.

B. Hoá học là khoa học nghiên cứu các môn học, sự tích hợp bộ môn.

C. Hoá học là khoa học nghiên cứu các sự vật và hiện tượng.

D. Hoá học là khoa học nghiên cứu các sự việc, sự vật và hiện tượng.

Câu 2: Trong các vật: Bút chì và cây xanh hãy cho biết đâu là vật thể tự nhiên và chất

A. cây xanh và bút chì.

B. cây xanh và chì.

C. bút chì và xelulozo.

D. bút chì và chì.

Câu 3: Chất nào là chất tinh khiết ?

A. Nước khoáng.

B.Nước biển.

C. Nước cất.

D. Nước suối

Câu 4: Chất thuộc hợp chất hóa học là:

A. O2

B. N2.

C. H2.

D. CO2

Câu 5: Trong 1 phân tử nước H2O có các nguyên tử

A. 1 nguyên tử hiđrôvà 2 nguyên tử oxi.

B. 2 nguyên tử hiđrô và 1 nguyên tử oxi

C. 1 nguyên tử hiđrôvà 1 nguyên tử oxi.

D. 2 nguyên tử hiđrôvà 2 nguyên tử oxi.

Câu 6: Nguyên tố hóa học là

A. Tập hợp các nguyên tử cùng loại.

B. Tập hợp các phân tử cùng loại.

C. Tập hợp các đơn chất cùng loại.

D. Tập hợp các chất cùng loại.

Câu 7: Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?

A. Ca

B. Na

C. K

D. Fe

Câu 8: Khối lượng tính bằng gam của 1 nguyên tử Magie là:

A. 3,984.10-23g

B. 3,984g

C. 3,984.10-24đvc

D.1,9926 đvC.

Câu 9: Hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất cụ thể được xác định theo hóa trị của

A. H hóa trị I và O hóa trị II.

B. H hóa trị II và O hóa trị II.

C. H hóa trị I và O hóa trị I.

D. H hóa trị II và O hóa trị I.

Câu 10: Tính phân tử khối của 1 phân tử hợp chất CaCO3

A. 50đvC

B. 70đvC

C. 100đvC

D. 110đvC

Câu 11: Công thức hóa học của chất được tạo bởi Fe (II) và O là:

A. Fe2O2

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. FeO

Câu 12:Tính hóa trị của nguyên tố lưu huỳnh trong hợp chất với Oxi: SO2

A. II

B.III

C.IV

D.VI

Câu 13: Phân biệt các hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí là có

A. tạo chất rắn

B. tạo chất mới

C. tạo chất bay hơi

D. tạo chất khí

Câu 14: Phản ứng hóa học giữa phân tử oxi và phân tử hiđrô kết quả tạo ra sản phẩm là nước có liên kết các nguyên tử nước là

A. 1 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O (HO).

B. 1 nguyên tử H liên kết với 2 nguyên tử O (HO2).

C. 2 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O (H2O) .

D. 2 nguyên tử H liên kết với 2 nguyên tử O (H2O2).

Câu 15: Xác định chất phản ứng và sản phẩm trong phản ứng sau: axit HCl tác dụng với CaCO3 tạo ra CaCl2, nước và khí CO2

Chất phản ứng là: HCl và CaCO3

Sản phẩm là: CaCl2, nước và khí CO2

Chất phản ứng là: HCl, CaCO3và CaCl2

Sản phẩm là: nước và khí CO2

A. 1,2,3,4 đúng

B. 1,2,3 đúng

C.1 và 2 đúng

D. 3 và 4 đúng

Câu 16: Phản ứng hóa học là gì? Trong phản ứng hóa học liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào? Kết quả của phản ứng hóa học như thế nào? Cho ví dụ minh họa?

Câu 17: Lập công thức hóa học của hợp chất giữa nhôm(Al) hóa trị III với

a. O hóa trị II

b. Nhóm (SO4) hóa trị II

Câu 18: Tìm hóa trị của nguyên tố Fe trong hợp chất với nhóm (OH) hóa trị I. Biết tỉ lệ nguyên tử Fe với nhóm (OH) là 1:3

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

B

C

D

B

A

D

A

A

C

D

C

B

C

C

Câu 16: 

- Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này hành chất khác.

- Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.

- Kết quả của phản ứng hóa học làm chất này biến đổi thành chất khác.

- Ví dụ: Đun nóng bột sắt với lưu huỳnh tạo ra chất mới là Sắt(II) sunfua

Câu 17: 

a. AlxOy 

Quy tắc hóa trị:

 x : y = II : III

=>  x = II, y = III

Vậy CTHH là: Al2O3

b. Alx(SO4)y

Quy tắc hóa trị

x : y = II : III

=> x = II, y = III

Vậy CTHH là: Al2(SO4)3

Câu 18: Fex(OH)y 

Ta có x : y = 1 : 3 suy ra x = 1, y = 3

Vậy CTHH là Fe(OH)3 

Áp dụng quy tắc hóa trị ta tính được hóa trị của Fe là: 1.a = 3.I suy ra a = III

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Hóa học 8 năm học 2022-2023. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo tài liệu có liên quan:

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.  

NONE
ZUNIA9
OFF