OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

100 bài tập về Dao động điều hoà tự luyện môn Vật lý lớp 11

14/08/2023 823.74 KB 209 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2023/20230814/494979464082_20230814_111217.pdf?r=1819
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
Banner-Video

Mời các em cùng tham khảo nội dung 100 bài tập về Dao động điều hoà tự luyện môn Vật lý lớp 11 do HOC247 tổng hợp và biên soạn. Thông qua các bài tập này sẽ giúp các em nắm rõ các dạng bài tập của dao động điều hoà cơ bản như: Xác định các đại lượng trong phương trình dao động, quãng đường đi được, tính thời gian, vận tốc, gia tốc. Chúc các em học tốt!

 

 
 

Bài 1: Một chất điểm dao động điều hòa với  biên độ 6 cm; chu kì dao động của chất điểm T= 0,4 s. Tại thời điểm ban đầu t= 0 , chất điểm tại x0 = 3 cm và chuyển động theo chiều dương.

1. Viết phương trình dao động điều hòa của chất điểm......................................................................

2. Viết phương trình vận tốc của chất điểm:.........................................................................................

3. Viết phương trình gia tốc  của chất điểm:.......................................................................................

4. Số dao động toàn phần chất điểm thực hiện được trong 5 s là.......................................................

5. Li độ cực đại của chất điểm là........................................................................................................

6 .Li độ cực tiểu của chất điểm là.......................................................................................................

7. Tốc độ cực đại của chất điểm là......................................................................................................

8. Tốc độ cực tiểu của chất điểm là....................................................................................................

9. Vận tốc cực đại của chất điểm là....................................................................................................

10. Vận tốc cực tiểu của chất điểm là...................................................................................................

11. Gia tốc cực đại của chất điểm là.....................................................................................................

12. Gia tốc cực tiểu của chất điểm là....................................................................................................

13. Li độ của chất điểm tại thời điểm t = 0,1 s là..................................................................................

14. Vận tốc của chất điểm tại x= -3 cm là............................................................................................

15. Li độ của chất điểm khi tốc độ v= 15cm/s là..............................................................................

16. Gia tốc của chất điểm tại x = 3 cm là..............................................................................................

17. Gia tốc của chất điểm khi tốc độ v= 15cm/s là...........................................................................

18. Vận tốc của chất điểm tại t = 0,2 s là..............................................................................................

19. Gia tốc của chất điểm tại t = 0,2 s là...............................................................................................

20. Thời gian ngắn nhất vật đi từ x1= 0 cm đến x2= 6cm.....................................................................

21. Thời gian ngắn nhất vật đi từ x1= 6 cm đến x2= 3 cm....................................................................

22. Thời gian ngắn nhất vật đi từ x1= 0 cm đến x2= -3 cm...................................................................

23. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 0,1 s..................................................................

24. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 0,2 s..................................................................

25. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 0,3 s..................................................................

Bài 2: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(\(\pi \)t + \(\pi \)/3) cm.

1. Biên độ và quỹ đạo dao động của chất điểm là...............................................................................  

2. Pha dao động của chất điểm tại thời điểm t là................................................................................

3. Pha ban đầu của chất điểm là..........................................................................................................

4. Pha dao động của chất điểm tại t = 1/3 s là.....................................................................................

5. Tần số góc của chất điểm là............................................................................................................

6. Chu kì dao động của chất điểm là...................................................................................................

7. Tần số dao động của chất điểm là...................................................................................................

8. Số dao động toàn phần chất điểm thực hiện được trong 10s là......................................................

9. Li độ cực đại của chất điểm là........................................................................................................

10. Li độ cực tiểu của chất điểm là.......................................................................................................

11. Tốc độ cực đại của chất điểm là......................................................................................................

12. Tốc độ cực tiểu của chất điểm là....................................................................................................

13. Vận tốc cực đại của chất điểm là....................................................................................................

14. Vận tốc cực tiểu của chất điểm là...................................................................................................

15. Gia tốc cực đại của chất điểm là.....................................................................................................

16. Gia tốc cực tiểu của chất điểm là....................................................................................................

17. Li độ của chất điểm tại thời điểm t = 1/3 s là.................................................................................

18. Vận tốc  của chất điểm tại x= 4 cm là.............................................................................................

19. Li độ của chất điểm khi tốc độ v= 4\(\pi \)cm/s là...............................................................................

20. Gia tốc của chất điểm tại x = 8 cm là..............................................................................................

21. Gia tốc của chất điểm khi tốc độ v= 8\(\pi \)cm/s là...............................................................................

22. Phương trình vận tốc của chất điểm là............................................................................................

23. Phương trình gia tốc của chất điểm là.............................................................................................

24. Vận tốc của chất điểm tại t = 1/3 s là..............................................................................................

25. Gia tốc của chất điểm tại t = 2/3 s là..............................................................................................

Bài 3: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(5\(\pi \)t -\(\pi \) /3) cm.

1. Biên độ và quỹ đạo dao động của chất điểm là...............................................................................

2. Pha dao động của chất điểm tại thời điểm t là................................................................................

3. Pha ban đầu của chất điểm là..........................................................................................................

4. Pha dao động của chất điểm tại t = 0,2 s là.....................................................................................

5. Tần số góc của chất điểm là............................................................................................................

6. Chu kì dao động của chất điểm là...................................................................................................

7. Tần số dao động của chất điểm là...................................................................................................

8. Số dao động toàn phần chất điểm thực hiện được trong 0,8s là.....................................................

9. Li độ cực đại của chất điểm là........................................................................................................

10. Li độ cực tiểu của chất điểm là.......................................................................................................

11. Tốc độ cực đại của chất điểm là......................................................................................................

12. Tốc độ cực tiểu của chất điểm là....................................................................................................

13. Vận tốc cực đại của chất điểm là....................................................................................................

14. Vận tốc cực tiểu của chất điểm là...................................................................................................

15. Gia tốc cực đại của chất điểm là.....................................................................................................

16. Gia tốc cực tiểu của chất điểm là....................................................................................................

17. Li độ của chất điểm tại thời điểm t = 1,6 s là..................................................................................

18. Vận tốc  của chất điểm tại x= 4 cm là.............................................................................................

19. Li độ của chất điểm khi tốc độ v= 20\(\pi \)cm/s là..............................................................................

20. Gia tốc của chất điểm tại x = 8 cm là.............................................................................................. ..

21. Gia tốc của chất điểm khi tốc độ v= 20\(\pi \)cm/s là........................................................................... ..

22. Phương trình vận tốc của chất điểm là............................................................................................ ..

23. Phương trình gia tốc của chất điểm là.............................................................................................

24. Vận tốc của chất điểm tại t = 0,4 s là..............................................................................................

25. Gia tốc của chất điểm tại t = 1,2 s là...............................................................................................

Bài 4: Một chất điểm dao động điều hòa với  biên độ 6 cm; chu kì dao động của chất điểm T= 0,2 s. Tại thời điểm ban đầu t= 0 , chất điểm tại x0 = 3 cm và chuyển động theo chiều dương.

1. Viết phương trình dao động điều hòa của chất điểm......................................................................

2. Viết phương trình vận tốc của chất điểm........................................................................................

3. Viết phương trình gia tốc  của chất điểm........................................................................................

4. Số dao động toàn phần chất điểm thực hiện được trong 5 s là.......................................................

5. Li độ cực đại của chất điểm là........................................................................................................

6. Li độ cực tiểu của chất điểm là.......................................................................................................

7. Tốc độ cực đại của chất điểm là.....................................................................................................

8. Tốc độ cực tiểu của chất điểm là....................................................................................................

9. Vận tốc cực đại của chất điểm là....................................................................................................

10. Vận tốc cực tiểu của chất điểm là...................................................................................................

11. Gia tốc cực đại của chất điểm là.....................................................................................................

12. Gia tốc cực tiểu của chất điểm là....................................................................................................

13. Li độ của chất điểm tại thời điểm t = 0,1 s là.................................................................................

14. Vận tốc của chất điểm tại x= -3 cm là............................................................................................

15. Li độ của chất điểm khi tốc độ v= 30\(\pi \)cm/s là..............................................................................

16. Gia tốc của chất điểm tại x = 3 cm là.............................................................................................

17. Gia tốc của chất điểm khi tốc độ v= 30\(\pi \)cm/s là...........................................................................

18. Vận tốc của chất điểm tại t = 0,2 s là..............................................................................................

19. Gia tốc của chất điểm tại t = 0,2 s là..............................................................................................

20. Thời gian ngắn nhất vật đi từ x1= 0 cm đến x2= 6 cm...................................................................

21. Thời gian ngắn nhất vật đi từ x1= 6 cm đến x2= 3 cm...................................................................

22. Thời gian ngắn nhất vật đi từ x1= 0 cm đến x2= -3 cm.................................................................

23. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 0,1 s.................................................................

24. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 0,2 s.................................................................

25. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 0,3 s ................................................................

 

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu 100 bài tập về Dao động điều hoà tự luyện môn Vật lý lớp 11​​​. Để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem Online hoặc tải về máy!

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tốt!

ADMICRO
NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
OFF