RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 86 trang 25 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 86 trang 25 SBT Toán 6 Tập 2

Tính 

\(\begin{array}{l}
a)\frac{2}{3} + \frac{1}{5}.\frac{{10}}{7}\\
b)\frac{7}{{12}} - \frac{{27}}{7}.\frac{1}{{18}}\\
c)\left( {\frac{{23}}{{41}} - \frac{{15}}{{82}}} \right).\frac{{41}}{{25}}\\
d)\left( {\frac{4}{5} + \frac{1}{2}} \right).\left( {\frac{3}{{13}} - \frac{8}{{13}}} \right)
\end{array}\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
a)\frac{2}{3} + \frac{1}{5}.\frac{{10}}{7} = \frac{2}{3} + \frac{2}{7}\\
 = \frac{{14}}{{21}} + \frac{6}{{21}} = \frac{{20}}{{21}}\\
b)\frac{7}{{12}} - \frac{{27}}{7}.\frac{1}{{18}}\\
 = \frac{7}{{12}} - \frac{3}{{14}}\\
 = \frac{{98 - 36}}{{12.14}} = \frac{{31}}{{84}}\\
c)\left( {\frac{{23}}{{41}} - \frac{{15}}{{82}}} \right).\frac{{41}}{{25}}\\
 = \left( {\frac{{46}}{{82}} - \frac{{15}}{{82}}} \right).\frac{{41}}{{25}}\\
 = \frac{{31}}{{82}}.\frac{{41}}{{25}} = \frac{{31}}{{50}}\\
d)\left( {\frac{4}{5} + \frac{1}{2}} \right).\left( {\frac{3}{{13}} - \frac{8}{{13}}} \right)\\
 = \frac{{4.2 + 5}}{{10}}.\frac{{3 - 8}}{{13}}\\
 = \frac{{13}}{{10}}.\frac{{ - 5}}{{13}} = \frac{{ - 1}}{2}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 86 trang 25 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA