ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Grammar 2 Unit 5 lớp 10 Ambition


HCO247 mời các em tham khảo nội dung bài học Unit 5 Ambition phần Grammar sách Tiếng Anh 10 Chân trời sáng tạo ngay bên dưới. Trong bài học này, các em sẽ được tìm hiểu và thực hành về Mệnh đề quan hệ xác định Mệnh đề quan hệ không xác định. Chúc các em học tốt!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 5 Lớp 10 Grammar 2 Task 1

Read the article. What job is Harris applying for?

(Đọc bài báo. Harris đang ứng tuyển công việc gì?)

Harris Aslam is an ambitious young man who left school at the age of thirteen to work in his family's grocery business. Now, at the age of eighteen, he owns three shops in Kirkcaldy, Scotland, the town where he was born and broupht up. But Harris has bigger ambitions and wants a new challenge. The job he is now applying for is CEO of Nisa Retail, a grocery business whose annual sales are about £1.6 billion!

This is a job which usually attracts middle-aged business people, not eighteen-year-olds.

Guide to answer

The job Harris is applying for is CEO of Nisa Retail. (Công việc mà Harris đang ứng tuyển là Giám đốc điều hành của Nisa Retail.)

Tạm dịch

Harris Aslam là một chàng trai trẻ đầy tham vọng, bỏ học năm 13 tuổi để làm việc trong công việc kinh doanh tạp hóa của gia đình. Bây giờ, ở tuổi mười tám, anh sở hữu ba cửa hàng ở Kirkcaldy, Scotland, thị trấn nơi anh sinh ra và đang phát triển mạnh mẽ. Nhưng Harris có tham vọng lớn hơn và muốn thử thách mới. Công việc hiện anh đang ứng tuyển là Giám đốc điều hành của Nisa Retail, một công ty kinh doanh tạp hóa có doanh thu hàng năm khoảng 1,6 tỷ bảng Anh!

Đây là công việc thường thu hút những doanh nhân trung niên, không phải thanh niên mười tám tuổi.

1.2. Unit 5 Lớp 10 Grammar 2 Task 2

Underline these relative pronouns in the article in exercise 1: which, who, whose, where. Which do we use for a) people, b) things and animals, c) places and d) indicating possession? (Gạch chân các đại từ tương đối này trong bài viết ở bài tập 1: which, who, which, where. Cái nào chúng ta sử dụng cho a) người, b) vật và động vật, c) địa điểm và d) chỉ sự sở hữu?)

Guide to answer

a) people: who

b) things and animals: which

c) places: where

d) indicating possession: whose

1.3. Unit 5 Lớp 10 Grammar 2 Task 3

Read the Learn this! box. Can you find examples of all three rules in the article in exercise 1? (Đọc Learn this! Bạn có thể tìm ví dụ về cả ba quy tắc trong bài viết ở bài tập 1 không?)

Guide to answer

- "Harris Aslam is an ambitious young man who left school at the age of thirteen to work in his family's grocery business."

Rule a: A defining relative clause tells us which person we are talking about.

- "Now, at the age of eighteen, he owns three shops in Kirkcaldy, Scotland, the town where he was born and broupht up."

 Rule a: A defining relative clause tells us which place we are talking about.

- "The job he is now applying for is CEO of Nisa Retail, a grocery business whose annual sales are about £1.6 billion!"

⇒ Rule c: we use "whose" instead of "of whom"

- "This is a job which usually attracts middle-aged business people, not eighteen-year-olds."

⇒ Rule a: A defining relative clause tells us which thing we are talking about.

1.4. Unit 5 Lớp 10 Grammar 2 Task 4

Complete the text with who, which, where and whose. (Hoàn thành văn bản với who, which, where and whose.)

Guide to answer

This is Katie Stagliano, a girl (1) whose idea to grow vegetables for the homeless has improwed the lives of thousands of people. In 2008, she planted a seed (2) which grew into a 20-kg cabbage. She donated it to a soup kitchen (3) where it fed more than 275 people (4) who were living on the streets.

Tạm dịch

Đây là Katie Stagliano, một cô gái có ý tưởng trồng rau cho người vô gia cư đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Năm 2008, cô đã trồng một hạt giống đã phát triển thành một cây bắp cải nặng 20 kg. Cô ấy đã quyên góp nó cho một nhà bếp súp, nơi nó đã nuôi sống hơn 275 người đang sống trên đường phố.

1.5. Unit 5 Lớp 10 Grammar 2 Task 5

SPEAKING Work in pairs. Take turns to define these jobs and places of work. Use defining relative clauses. (NÓI. Làm việc theo cặp. Lần lượt xác định các công việc và địa điểm làm việc này. Sử dụng mệnh đề quan hệ xác định.)

1. a doctor

2. an actor

3. a school

4. your ideas

A doctor is a person who ... / whose job ...

Guide to answer

1. A doctor is a person who work in hospital.

2. An actor is a person whose job is to act in a movie.

3. A school is a place where students study.

4. Your ideas are something that is quite interesting.

Tạm dịch

1. Bác sĩ là một người làm việc trong bệnh viện.

2. Diễn viên là người có công việc đóng phim.

3. Trường học là nơi học sinh học tập.

4. Ý tưởng của bạn là một cái gì đó khá thú vị.

1.6. Unit 5 Lớp 10 Grammar 2 Task 6

Read the article. Do you think this interview was fair? (Đọc bài báo. Bạn có nghĩ rằng cuộc phỏng vấn này là công bằng?)

Alan Bacon, who left university in July, was invited to an interview with a major retailer. He prepared thoroughly for the interview, which was a role in the marketing department. But Alan, whose degree is in film and TV studies, was shocked that the interview included dancing. The retailer has apologised and said that they are investigating managers at the store in Cardiff, where the interview took place.

Guide to answer

I think it's not fair because he was asked to do something which had nothing to do with the job for which he was being interviewed. He was wmbarrassed and didn't want to work for the company after his bad experience. (Tôi nghĩ thật không công bằng vì anh ấy được yêu cầu làm một việc không liên quan gì đến công việc mà anh ấy đang được phỏng vấn. Anh ấy cảm thấy bối rối và không muốn làm việc cho công ty sau trải nghiệm tồi tệ của mình.)

Tạm dịch

Alan Bacon, người đã rời trường đại học vào tháng 7, được mời đến phỏng vấn với một nhà bán lẻ lớn. Anh ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi phỏng vấn, đó là một vai trò trong bộ phận marketing. Nhưng Alan, có bằng nghiên cứu về điện ảnh và truyền hình, đã bị sốc khi cuộc phỏng vấn bao gồm khiêu vũ. Nhà bán lẻ đã xin lỗi và nói rằng họ đang điều tra những người quản lý tại cửa hàng ở Cardiff, nơi cuộc phỏng vấn diễn ra.

1.7. Unit 5 lớp 10 Grammar 2 Task 7

Look at the highlighted examples of non-defining relative clauses in the text. Circle the correct words below. (Nhìn vào các ví dụ được tô sáng về mệnh đề quan hệ không xác định trong văn bản. Khoanh tròn các từ đúng dưới đây.)

Learn this! Non-defining relative clauses

a. In non-defining relative clauses, we use who, which, where and whose, but we do not use that.

b. A non-defining relative clause: 

 • comes immediately (1) before / after a noun and gives us information about that noun.
 • adds extra information to the sentence; the sentence?
 • makes (2) sense / does not make sense without it.
 • (3) has / doesn't have a comma at the start. It has a comma or a full stop at the end.

Guide to answer

Learn this! Non-defining relative clauses

a. In non-defining relative clauses, we use who, which, where and whose, but we do not use that.

b. A non-defining relative clause: 

 • comes immediately (1) after a noun and gives us information about that noun.
 • adds extra information to the sentence; the sentence?
 • makes (2) does not make sense without it.
 • (3) has a comma at the start. It has a comma or a full stop at the end.

1.8. Unit 5 Lớp 10 Grammar 2 Task 8

USE OF ENGLISH Complete the second sentence in each pair so that it means the same as the first. (SỬ DỤNG TIẾNG ANH. Hoàn thành câu thứ hai trong mỗi cặp sao cho nó có nghĩa giống với câu đầu tiên.)

1. Ben liwes in San Francisco and his dad works for Apple.

Ben, ___________ Apple, lives in San Francisco.

2. Lucy is a talented chef and has a lot of experience.

Lucy, ___________ chef, has a lot of experience.

3. My sister used to study in Ha Noi and now works there.

My sister works in Ha Noi, ___________ study. 

Guide to answer

1. Ben liwes in San Francisco and his dad works for Apple.

Ben, whose dad works for Apple, lives in San Francisco.

2. Lucy is a talented chef and has a lot of experience.

Lucy, who is a talented chef, has a lot of experience.

3. My sister used to study in Ha Noi and now works there.

My sister works in Ha Noi, where she used to study.

Tạm dịch

1. Ben ở San Francisco và bố anh ấy làm việc cho Apple.

Ben, có bố làm việc cho Apple, sống ở San Francisco.

2. Lucy là một đầu bếp tài năng và có nhiều kinh nghiệm.

Lucy vốn là một đầu bếp tài ba, dày dặn kinh nghiệm.

3. Em gái tôi đã từng học ở Hà Nội và hiện đang làm việc ở đó.

Em gái tôi làm việc ở Hà Nội, nơi cô ấy đã từng học.

ZUNIA12

Bài tập minh họa

Rewrite the sentences (Viết lại các câu sau)​

1. John is one of my closest friend. I have known John for 8 years.

2. I don’t remember the man. You said you met him at the canteen last week.

3. The most beautiful girl lives city. I like her long hair very much.

4. The children often go swimming on Sundays. They have much free time then.

5. The tree has lovely flowers. The tree stands near the gate of my house.

6. The last man has just returned from the farm. I want to talk to him at once.

7. The book was a lovely story. I was reading it yesterday.

8. Someone is phoning you. He looked for you three hours ago.

Key

1. John, who / whom I have known for eight years, is one of my closest friends.

2. I don’t remember the man whom you said you met at the canteen last week.

3. The most beautiful girl, whose long hair I like very much, lives in this city.

4. The children often go swimming on Sundays when they have much free time.

5. The tree which stands near the gate of my house has lovely flowers.

6. I want to talk to the last man who has just returned from the farm.

7. The book which I was reading yesterday was a lovely story.

8. The person who looked for you three hours ago is phoning you.

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ cấu trúc của hai nội dung chính sau:

- Mệnh đề quan hệ xác định (Defining Relative Clause)

 • Mệnh đề quan hệ xác định dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước, là bộ phận quan trọng của câu,nếu bỏ đi mệnh đề chính không có nghĩa rõ ràng.

- Mệnh đề quan hệ không xác định (Non-defining Relative Clause)

 • Mệnh đề quan hệ không xác định dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước,là phần giải thích thêm, nếu bỏ đi mệnh đề chính vẫn còn nghĩa rõ ràng.
 • Mệnh đề quan hệ không xác định thường được ngăn với mệnh đề chính bởi các dấu phẩy. Danh từ đứng trước thường là tên riêng hoặc trước các danh từ thường có các từ như: this, that, these, those, my, his her…đứng trước.
 • Không được dùng that trong mệnh đề không xác định.

- Một số đại từ quan hệ thường gặp:

 • Who: Là đại từ quan hệ chỉ người làm chủ ngữ, đứng sau tiền ngữ chỉ người để làm chủ ngữ cho động từ đứng sau nó; theo sau who là một động từ
 • Whom: Là đại từ quan hệ chỉ người làm tân ngữ, đứng sau tiền ngữ chỉ người để làm tân ngữ cho động từ đứng sau nó; theo sau whom là một chủ ngữ
 • Which: Là đại từ quan hệ chỉ vật, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ sau nó. Theo sau which có thể là một động từ hoặc một chủ ngữ.
 • Whose: Là đại từ quan hệ chỉ người, thay cho tính từ sở hữu. Whose cũng được dùng cho of which. Theo sau Whose luôn là 1 danh từ.
 • When: là trạng từ quan hệ chỉ thời gian, đứng sau tiền ngữ chỉ thời gian, dùng thay cho at, on, in + which, then
 • Where: là trạng từ quan hệ chỉ nơi trốn, thay cho at, on, in + which; there
 • Why: là trạng từ quan hệ chỉ lí do, đứng sau tiền ngữ “the reason”, dùng thay cho “for the reason”
 • That: Là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho Who, Whom, Which trong mệnh đề quan hệ thuộc loại Restricted Clause (Mệnh đề xác định)

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 5 - Grammar 2

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 - Grammar 2 chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 10 Chân trời sáng tạo Grammar 2 - Ngữ pháp 2.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 5 - Grammar 2 Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

ZUNIA9
OFF
OFF