ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Writing Unit 5 lớp 10 Ambition


An application letter là gì? Cách viết như thế nào? Để giúp các em hoàn thiện một lá đơn xin việc với vai trò là một tình nguyện viên, HOC247 mời các em tham khảo bài học Unit 5 - Writing Tiếng Anh lớp 10 Chương trình Chân trời sáng tạo. Chúc các em hoàn thành tốt lá đơn của mình nhé!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 5 Lớp 10 Writing Task 1

Read the formal email. Match elements a-g with parts 1-7 of the email. (Đọc email chính thức. Ghép các phần tử a-g với phần 1-7 của email.)

From: Grace Browning

Sent: (1) Saturday, November 16, 10:06 am

(2) To: Mbellis@brightschool.org

(3) Subject: Application for the role of starting-line steward

(4) Dear Mr Bellis,

[A] I noticed your advertisement in the school canteen for a starting-line steward at the school charity run, and I am writing to apply for the role.

[B] I was planning to take part in the charity run, but I find it much more rewarding if I volunteer as part of the event. l am keen to help as a steward because I am very sociable and organised.

[C] I have experience of volunteering. Last year, I helped at the village fair. I was in charge of the paints and materials. I believe I possess all the necessary personal qualities for the role. l am positive, energetic and reliable.

[D] l am available for the charity run meeting after school next Monday. Moreover, my parents can take me to the event.

[E] I look forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

(5) Grace Browning

(6) 14 Langley Drive

London

07997 426589

a. the email address the email is going to ________

b. the date________

c. the writers contact address __________

d. the writer s name / signature__________

e. the person the letter is goingto__________

f. the subject line__________

g. the writer s contact telephone number ________ 

Guide to answer

a. 2

b. 1

c. 6

d. 5

e. 4

f. 3

g. 7

Tạm dịch

Người gửi: Grace Browning

Đã gửi: (1) Thứ bảy, ngày 16 tháng 11, 10:06 sáng

(2) Tới: Mbellis@brightschool.org

(3) Chủ đề: Đơn xin việc làm quản lý xuất phát

(4) Ông Bellis thân mến,

[A] Tôi đã chú ý tới quảng cáo trong căng tin của trường cho vị trí người quản lý xuất phát trong cuộc chạy từ thiện của trường, và tôi đang viết thư để đăng ký đảm nhiệm vai trò này.

[B] Tôi đã định tham gia cuộc chạy từ thiện, nhưng tôi thấy sẽ có ích hơn nhiều nếu tôi tình nguyện tham gia sự kiện. tôi rất muốn giúp đỡ với tư cách là người quản lý vì tôi rất hòa đồng và có tổ chức.

[C] Tôi có kinh nghiệm trong việc hoạt động tình nguyện. Năm ngoái, tôi đã tham gia hỗ trợ hội chợ làng. Tôi phụ trách màu và vật liệu. Tôi tin rằng mình sở hữu tất cả những phẩm chất cá nhân cần thiết cho vai trò này. Tôi tích cực, tràn đầy năng lượng và đáng tin cậy. 

[D] Tôi sẵn sàng cho buổi họp chạy từ thiện sau giờ học vào Thứ Hai tới. Thêm vào đó, bố mẹ tôi thể đưa tôi đến sự kiện.

[E] Em mong sớm nhận được phản hồi từ .

Trân trọng,

(5) Grace Browning

(6) 14 Langley Drive

London

07997 426589

1.2. Unit 5 Lớp 10 Writing Task 2

Complete the paragraph plan by matching paragraphs A-E of the email with descriptions 1-5 below. (Hoàn thành kế hoạch đoạn văn bằng cách kết hợp các đoạn A-E của email với mô tả 1-5 bên dưới.)

1. Paragraph D: when you are available

2. Paragraph ___: what you would like to happen next.

3. Paragraph ____: why you are interested in the role.

4. Paragraph ____: why you are the right person for the role.

5. Paragraph ____: what the role is and how you found out about it

Guide to answer

1. Paragraph D: when you are available. (Đoạn D: khi bạn rảnh.)

2. Paragraph E: what you would like to happen next. (Đoạn E: điều bạn muốn xảy ra tiếp theo.)

3. Paragraph B: why you are interested in the role. (Đoạn B: tại sao bạn quan tâm đến vai diễn.)

4. Paragraph C: why you are the right person for the role. (Đoạn C: tại sao bạn là người phù hợp với vai diễn.)

5. Paragraph A: what the role is and how you found out about it. (Đoạn A: vai trò là gì và làm thế nào bạn phát hiện ra nó.)

1.3. Unit 5 Lớp 10 Writing Task 3

In which paragraph does Grace mention ... (Đoạn văn nào mà Grace đề cập đến ...)

1. her reasons for applying for the role?

2. her experience?

3. her personal qualities?

Guide to answer

1. Paragraph B: She was going to take part herself, but would find it more satisfying to be a volunteer.

2. Paragraph C: She has experience of volunteering at a village fair.

3. Paragraph C: She is positive, energetic and reliable.

1.4. Unit 5 Lớp 10 Writing Task 4

Read the Writing Strategy. Answer the questions. (Đọc Chiến lược Viết. Trả lời các câu hỏi.)

Writing Strategy (Chiến thuật viết)

When you write a formal letter / email:

 • Start with: Dear (Mrs White), if you know the name of the person, or Dear Sir or Madam, if you do not.
 • Include the topic of the email in the subject line.
 • Write in paragraphs. One-sentence paragraphs are fine for opening or closing an application letter.
 • Do not use colloquial language or short forms (I'm, there's, etc).
 • Finish with Yours sincerely, íf you used the person's name at the start, or Yours faithfully if you did not.

1. What is the subject line in Grace's letter?

2. Does Grace include any one-sentence paragraphs?

3. How does Grace express these things in a more formal way?

a. I really want to... (paragraph B)

b. I think I've got... (paragraph C)

c. I can come to... (paragraph D)

d. Best wishes from

Guide to answer

1. What is the subject line in Grace's letter?

⇒ Application for the role of starting-line steward.

2. Does Grace include any one-sentence paragraphs?

⇒ Yes, he does (paragraph A and E)

3. How does Grace express these things in a more formal way?

⇒ - a. I really want to ... (paragraph B) = I am keen to ...

b. I think I've got ... (paragraph C) = I believed I possess ...

c. I can come to ... (paragraph D) = I am available for ...

d. Best wishes from = Yours sincerely

Tạm dịch

Khi bạn viết một bức thư / email chính thức:

 • Bắt đầu bằng: Dear (Mrs White), nếu bạn biết tên của người đó, hoặc Dear Sir hoặc Madam, nếu bạn không biết tên người đó.
 • Bao gồm chủ đề của email trong dòng chủ đề.
 • Viết thành đoạn văn. Các đoạn văn một câu đều phù hợp để mở đầu hoặc kết thúc một lá đơn xin việc.
 • Không sử dụng ngôn ngữ thông tục hoặc các hình thức ngắn (tôi, có, v.v.).
 • Hãy kết thúc với Yours sincerely, nếu bạn đã sử dụng tên của người đó ngay từ đầu, hoặc Yours faithfully nếu bạn không sử dụng.

1.5. Unit 5 Lớp 10 Writing Task 5

Read the volunteer advert below and plan an application email. Follow the paragraph plan you completed in exercise 2. Then write your email (120–150 words).

(Đọc quảng cáo tình nguyện viên dưới đây và lên kế hoạch cho một email ứng tuyển. Thực hiện theo dàn bài bạn đã hoàn thành trong bài tập 2. Sau đó viết email của bạn (120–150 từ).)

Guide to answer

From: Kim Anh

Sent: Wednesday, May 20. 15:10 p.m

To: c.veneer@Lourdsch.com

Subject: Application for the role of supporting school concert

Dear Mr. Claire Veneer,

I noticed your advertisement for volunteers in supporting school concert, and I am writing to apply for the role.

I am keen on music concert and I believe it's much better to join the concert as a supporter.

I have experience for vonlunteering. Last year, I helped at a charity project at a orphanage. I was in charge of decorating the stage and helping in carrying things. I am responsible and energetic.

I am available for music concert the whole day. Moreover, I can get there by bike.

I look forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

Kim Anh

210 Nguyen Thai Hoc

Ho Chi Minh City

0963458291

Tạm dịch

Người gửi: Kim Anh

Đã gửi: Thứ Tư, ngày 20 tháng 5. 15:10 p.m

Tới: c.veneer@Lourdsch.com

Chủ đề: Đơn xin vai trò hỗ trợ buổi hòa nhạc của trường

Kính gửi ông Claire Veneer,

Tôi nhận thấy quảng cáo của bạn cho các tình nguyện viên hỗ trợ buổi hòa nhạc của trường, và tôi đang viết thư để đăng ký cho vai trò này.

Tôi rất quan tâm đến buổi hòa nhạc và tôi tin rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu tham gia buổi hòa nhạc với tư cách là một người ủng hộ.

Tôi có kinh nghiệm cho hoạt động tình nguyện. Năm ngoái, tôi đã giúp đỡ tại một dự án từ thiện ở trại trẻ mồ côi. Tôi phụ trách trang trí sân khấu và phụ giúp việc khuân vác đồ đạc. Tôi có trách nhiệm và nghị lực.

Tôi sẵn sàng cho buổi hòa nhạc cả ngày. Hơn nữa, tôi có thể đến đó bằng xe đạp.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ bạn.

Trân trọng,

Kim Anh

210 Nguyễn Thái Học

Thành phố Hồ Chí Minh

0963458291

ZUNIA12

Bài tập minh họa

Rewrite the sentences, using the words in the brackets. Change other words in the sentence if necessary (Viết lại các câu, sử dụng các từ trong ngoặc. Thay đổi các từ khác trong câu nếu cần thiết)

1. The new restaurant looks good. It seems to have few customers. (however)

_______________________________

2. We had planned to walk right round the lake. The heavy rain made this impossible. (although)

_______________________________

3. I’ve been too busy to answer my email. I’ll do it soon. (nevertheless)

_______________________________

4. Mary was sick. She didn’t leave the meeting until it ended. (despite)

_______________________________

Key

1. The new restaurant looks good. However, it seems to have few customers.

2. Although we had planned to walk right round the lake, the heavy rain made this impossible.

3. I’ve been too busy to answer my email. Nevertheless, I’ll do it soon.

4. Despite being sick/ her sickness, Mary didn’t leave the meeting until it ended.

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ một số cụm từ thường được dùng trong An application letter (Một lá đơn) như sau:

When you write a formal letter / email: (Khi bạn viết một bức thư / email chính thức:)

 • Start with: Dear (Mrs White), if you know the name of the person, or Dear Sir or Madam, if you do not. (Bắt đầu bằng: Dear (Mrs White), nếu bạn biết tên của người đó, hoặc Dear Sir hoặc Madam, nếu bạn không biết tên người đó.)
 • Include the topic of the email in the subject line. (Bao gồm chủ đề của email trong dòng chủ đề.)
 • Write in paragraphs. One-sentence paragraphs are fine for opening or closing an application letter. (Viết thành đoạn văn. Các đoạn văn một câu đều phù hợp để mở đầu hoặc kết thúc một lá đơn xin việc.)
 • Do not use colloquial language or short forms (I'm, there's, etc). (Không sử dụng ngôn ngữ thông tục hoặc các hình thức ngắn (tôi, có, v.v.).)
 • Finish with Yours sincerely, íf you used the person's name at the start, or Yours faithfully if you did not. (Hãy kết thúc với Yours sincerely, nếu bạn đã sử dụng tên của người đó ngay từ đầu, hoặc Yours faithfully nếu bạn không sử dụng.)

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 5 - Writing

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 - Writing chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 10 Chân trời sáng tạo Writing - Viết.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 5 - Writing Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

ZUNIA9
OFF
OFF