ON
ON
YOMEDIA
00NONE
Banner-Video
ADSENSE

Culture Unit 5 lớp 10 Ambition


Mời các em tham khảo nội dung bài học Unit 5 Ambition - Culture môn Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo do HOC247 biên soạn ngay sau đây. Bài học sẽ giúp các em đọc hiểu về chủ đề Entrepreneurs. Hi vọng đây sẽ là một bài học hay và bổ ích cho các em!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 5 Lớp 10 Culture Task 1

SPEAKING Work in pairs. Look at the photo. Are there Body Shop stores in your country? What do they sell?

(NÓI. Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức hình. Có cửa hàng Body Shop ở quốc gia của bạn không? Họ bán cái gì ở đó?)

Guide to answer

- Yes, there are Body Shop in my country.

- They sell shower gel, body lotion,... other things that take care our body. 

Tạm dịch

- Có, có các cửa hàng Body ở nước tôi.

- Họ bán sữa tắm, sữa dưỡng thể, ... những thứ khác chăm sóc cơ thể chúng ta.

1.2. Unit 5 Lớp 10 Culture Task 2

Read the text and fill in the gaps with the words below. (Đọc văn bản và điền vào khoảng trống với các từ dưới đây.)

Anita Roddick

Anita Perilli was born in 1942 in Littlehampton, a town (1) ______ the south of England. After leaving school, she trained (2) ________ an English teacher, but before she found a job, she decided to travel around the world. When Anita returned (3) _____ Britain, she met a Scottish man called Gordon Roddick. They fell in love and (4) ______ married.

They had two daughters and moved to Brighton. lt was there in 1976 that Anita Roddick opened the first Body Shop store. She wanted (5) ______ sell cosmetics that were natural and not tested on animals. She also recycled the bottles (6) _____ contained her products: customers could bring them back to the shop and refill them. Six months (7) _____, she opened another shop, and by 1991, there were seven hundred Body Shop stores. By 2004, the Body Shop had over two thousand stores with 71 million customers in 51 countries. Anita Roddick was passionate about social and environmental issues. She gave money (8) ______ many charities. She joined anti-olobalisation protests and criticised big oil companies that dịd not invest in renewable energy.

Near the end (9) _____ her life, she sold Body Shop to LOréal, one of the world's largest cosmetics companies.

Many of her customers were angry, but she gave most (10) _____ her money to charities. She died in 2007 at the age of 65.

Guide to answer

Anita Roddick

Anita Perilli was born in 1942 in Littlehampton, a town (1) in the south of England. After leaving school, she trained (2) as an English teacher, but before she found a job, she decided to travel around the world. When Anita returned (3) to Britain, she met a Scottish man called Gordon Roddick. They fell in love and (4) got married.

They had two daughters and moved to Brighton. lt was there in 1976 that Anita Roddick opened the first Body Shop store. She wanted (5) to sell cosmetics that were natural and not tested on animals. She also recycled the bottles (6) that contained her products: customers could bring them back to the shop and refill them. Six months (7) later, she opened another shop, and by 1991, there were seven hundred Body Shop stores. By 2004, the Body Shop had over two thousand stores with 71 million customers in 51 countries. Anita Roddick was passionate about social and environmental issues. She gave money (8) to many charities. She joined anti-olobalisation protests and criticised big oil companies that dịd not invest in renewable energy.

Near the end (9) of her life, she sold Body Shop to LOréal, one of the world's largest cosmetics companies.

Many of her customers were angry, but she gave most (10) of her money to charities. She died in 2007 at the age of 65.

Tạm dịch

Anita Roddick

Anita Perilli sinh năm 1942 tại Littlehampton, một thị trấn ở miền nam nước Anh. Sau khi rời trường, cô được đào tạo để trở thành một giáo viên tiếng Anh, nhưng trước khi tìm được việc làm, cô quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới. Khi Anita trở về Anh, cô gặp một người đàn ông Scotland tên là Gordon Roddick. Họ yêu nhau và kết hôn.

Họ có hai con gái và chuyển đến Brighton. Vào năm 1976, Anita Roddick đã mở cửa hàng Body Shop đầu tiên. Cô ấy muốn bán mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên và không thử nghiệm trên động vật. Cô cũng tái chế các chai chứa sản phẩm của mình: khách hàng có thể mang chúng trở lại cửa hàng và đổ đầy chúng. Sáu tháng sau, cô mở một cửa hàng khác, và đến năm 1991, đã có bảy trăm cửa hàng Body Shop. Đến năm 2004, The Body Shop đã có hơn 2.000 cửa hàng với 71 triệu khách hàng tại 51 quốc gia. Anita Roddick rất đam mê các vấn đề xã hội và môi trường. Cô đã tặng tiền cho nhiều tổ chức từ thiện. Cô tham gia các cuộc biểu tình chống chế độ ô nhiễm và chỉ trích các công ty dầu mỏ lớn không đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Gần cuối đời, bà bán Body Shop cho LOréal, một trong những công ty mỹ phẩm lớn nhất thế giới.

Nhiều khách hàng của cô đã tỏ ra tức giận, nhưng cô đã trao phần lớn số tiền của mình cho các tổ chức từ thiện. Bà mất năm 2007 ở tuổi 65.

1.3. Unit 5 Lớp 10 Culture Task 3

Read the text again and answer the questions. (Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. Where did Roddick go after she left school? (Roddick đã đi đâu sau khi cô ấy rời trường?)

2. Where did she live when she opened her first Body Shop store? (Cô ấy sống ở đâu khi mở cửa hàng Body Shop đầu tiên?)

3. What was different about the Body Shop products? (Điều gì khác biệt về các sản phẩm của Body Shop?)

4. Why did some of her customers feel angry? (Tại sao một số khách hàng của cô ấy cảm thấy tức giận?)

Guide to answer

1. She traveled around the world. (Cô ấy đã đi du lịch vòng quanh thế giới.)

2. She lived in Brighton. (Cô ấy sống ở Brighton.)

3. They were natural and not tested on animals. (Chúng là tự nhiên và không thử nghiệm trên động vật.)

4. Because she sold Body Shop to a big cosmetic company that was less concerned about selling natural products. (Bởi vì cô ấy đã bán Body Shop cho một công ty mỹ phẩm lớn mà ít quan tâm đến việc bán các sản phẩm tự nhiên.)

1.4. Unit 5 Lớp 10 Culture Task 4

Listen to a radio programme about the Tata family. Put their business activities in the order they are mentioned. (Nghe chương trình radio về gia đình Tata. Đặt các hoạt động kinh doanh của họ theo thứ tự mà chúng được đề cập.)

1. Steel

2. Electricity

3. Indian Institute of Science

4. Cotton

5. Tata Airlines

Guide to answer

4. Cotton

3. Indian Institute of Science

1. Steel

2. Electricity

5. Tata Airlines

Audio Script

Jamsetji Nusserwanji Tata was an Indian industrialist and entrepreneur. He was one of the most influential people in the world of industry, and is often called the Father of Indian Industry. It all started in 1858, when Jamsetji joined his father's export trading business. He worked there until he was 29, when he started his own company, a cotton mill. He went on to establish several other cotton mills. His companies became famous for being efficient and producing the best quality cotton.

In 1898, Tata donated 14 buildings for a research institute that later became the Indian Institute of Science. His family gave a lot of money to education and scientific research, and helped the progress of science in India. In 1901 Tata began organising large steel factories. After he died in 1904, his two sons continued his steel companies until they became the largest private steel makers in India.

Tata Steel, in fact, became one of the largest steel companies in the world.

Tata's family went on to create many companies, including the Tata Power Company, India's largest private electricity company, and in 1932 Tata Airlines, which eventually became Indian Airlines. Since then, they have also bought a London-based Tea company and British car companies, Jaguar and Land Rover.

The Tata family have been incredibly successful and have done a lot to help people in India. Their business empire is still going strong today!

Tạm dịch

Jamsetji Nusserwanji Tata là một nhà công nghiệp và doanh nhân người Ấn Độ. Ông là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp thế giới, và thường được gọi là Cha đẻ của ngành công nghiệp Ấn Độ. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1858, khi Jamsetji tham gia vào công việc kinh doanh xuất khẩu của cha mình. Anh ấy làm việc ở đó cho đến năm 29 tuổi, khi anh ấy thành lập công ty riêng của mình, một nhà máy bông. Ông tiếp tục thành lập một số nhà máy bông khác. Các công ty của ông trở nên nổi tiếng vì hoạt động hiệu quả và sản xuất bông chất lượng tốt nhất.

Năm 1898, Tata đã tặng 14 tòa nhà cho một viện nghiên cứu mà sau này trở thành Viện Khoa học Ấn Độ. Gia đình ông đã cung cấp rất nhiều tiền cho giáo dục và nghiên cứu khoa học, và giúp đỡ sự tiến bộ của khoa học ở Ấn Độ. Năm 1901 Tata bắt đầu tổ chức các nhà máy thép lớn. Sau khi ông mất năm 1904, hai con trai của ông tiếp tục các công ty thép của mình cho đến khi họ trở thành những nhà sản xuất thép tư nhân lớn nhất ở Ấn Độ.

Trên thực tế, Tata Steel đã trở thành một trong những công ty thép lớn nhất thế giới.

Gia đình của Tata tiếp tục thành lập nhiều công ty, bao gồm Công ty Điện lực Tata, công ty điện tư nhân lớn nhất Ấn Độ, và vào năm 1932, Hãng hàng không Tata, cuối cùng trở thành Hãng hàng không Ấn Độ. Kể từ đó, họ cũng đã mua một công ty Tea có trụ sở tại London và các công ty xe hơi của Anh, Jaguar và Land Rover.

Gia đình Tata đã vô cùng thành công và đã làm rất nhiều điều để giúp đỡ mọi người ở Ấn Độ. Đế chế kinh doanh của họ vẫn đang phát triển mạnh mẽ cho đến ngày nay!

1.5. Unit 5 Lớp 10 Culture Task 5

Listen again. Are the sentences true or false? Write T or F. (Nghe lại. Những câu sau đúng hay sai? Viết T hoặc F.)

1. Jamsetji Nusserwanji set up his own business as soon as he left school.

2. Tata companies worked fast and created excellent products.

3. Tata had one son who managed his steel companies.

4. Tata Airlines became a new company with a new name.

Guide to answer

1. F

2. T

3. F

4. T

Tạm dịch

1. Jamsetji Nusserwanji đã thành lập công việc kinh doanh của riêng mình ngay khi rời ghế nhà trường.

2. Các công ty của Tata đã làm việc nhanh chóng và tạo ra những sản phẩm xuất sắc.

3. Tata có một người con trai quản lý các công ty thép của mình.

4. Hãng hàng không Tata trở thành công ty mới với tên gọi mới.

1.6. Unit 5 Lớp 10 Culture Task 6

SPEAKING Work in pairs. Ask and answer the questions. (NÓI. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

1. Where are the entrepreneurs below from? What are they famous for? 

Coco Chanel

Walt Disney

Steve Jobs

2. Do you know any entrepreneurs from Viet Nam? What are they famous for?

Guide to answer

1. - Coco Chanel is from France. He is famous for luxury fashion products.

- Walt Disney is from USA. He is famous for cartoon film.

- Steve Jobs is from USA. He is the man who estabished Apple.

2. Pham Nhat Vuong is a entrepreneur in Viet Nam. His company "Vingroup" is famous for real estate projects, resorts, schools all over the country.

Tạm dịch

1. - Coco Chanel đến từ Pháp. Anh nổi tiếng với những sản phẩm thời trang xa xỉ.

- Walt Disney đến từ Mỹ. Anh ấy nổi tiếng với phim hoạt hình.

- Steve Jobs đến từ Hoa Kỳ. Ông là người đã thành lập Apple.

2. Phạm Nhật Vượng là một doanh nhân tại Việt Nam. Công ty của ông “Vingroup” nổi tiếng với các dự án bất động sản, khu nghỉ dưỡng, trường học trên cả nước.

ADMICRO

Bài tập minh họa

Arrange the words to make sentences meaningful (Sắp xếp các từ để tạo thành câu có nghĩa)

1. the/ too/ she/ film/ far/ thought/ violent/ to/ to/ children/ show.

_________________________________

2. his/ the/ ever/ latest/ funniest/ he/ film/ is/ of/ has/ one/ made.

____________________________

3. Halloween/ frightening/ ever/ seen/ is/ one/ most/ films/ of/ the/ I/ have

_______________________

4. an/documentary/ on/ night/ television/was/ last/ there/ interesting.

________________________________

5. time/ Titanic/ is/ successful/ one/ most/ of/ the/ movies/ of/ James Cameron’s/ all.

_________________________________

Key

1. She thought the film far too violent to show to children.

2. His latest film is one of the most the funniest he has ever made.

3. Halloween is one of the most frightening films I have ever seen.

4. There was an interesting documentary on television last night.

5. James Cameron’s Titanic is one of the most successful movies of all time.

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em sẽ ghi nhớ một số từ vựng sau:

  • cosmetics: mỹ phẩm
  • anti-globalisation: chống toàn cầu hóa
  • renewable energy: năng lượng có thể tái tạo được
  • entrepreneurs: nhà doanh nghiệp
  • be famous for: nổi tiếng về
  • passionate: nồng nhiệt, thiết tha
  • invest: đầu tư

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 5 - Culture

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 - Culture chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 10 Chân trời sáng tạo Culture - Văn hóa.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 5 - Culture Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

NONE
ON