ON
ON
YOMEDIA
23NONE
Banner-Video
ADSENSE

Listening Unit 5 lớp 10 Ambition


Unit 5 Ambition phần Listening giúp các em tìm hiểu về một chủ đề rất thú vị, đó là Changing jobs - 52 tuần, mỗi tuần mỗi công việc khác nhau. Bên cạnh đó, các em còn được thử sức với khả năng đoán trước nội dung bài nghe thông qua một số liên từ trong Tiếng Anh. HOC247 chúc các em học tốt!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 5 Lớp 10 Listening Task 1

VOCABULARY Match five of the jobs below with photos А-Е. (TỪ VỰNG. Ghép 5 công việc dưới đây với ảnh А-Е.)

Jobs (2) builder, estateagent, gardener, groundskeeper, journalist, locksmith, photographer, pizza, delivery, man / woman, policeofficer, stunt performer, surfing instructor, video game developer

Guide to answer

A. locksmith

B. estate agent

C. groundskeeper

D. stunt performer

E. builder

Tạm dịch

A. thợ khóa

B. đại lý bất động sản

C. người coi sân bóng

D. diễn viên đóng thế

E. người xây dựng

1.2. Unit 5 Lớp 10 Listening Task 2

Answer the questions. Use the jobs and work activites from lesson 5A to help you. (Trả lời các câu hỏi. Sử dụng các công việc và hoạt động công việc từ bài 5A để giúp bạn.)

1. Choose two jobs from exercise 1 and discribe them.

Builders work outdoors. They're on their feet all day. I think it's repetitive work but it is skilled.

2. Which is the easiest/most difficult of all the jobs in your opinion? Why?

I think the easiest job is ........ That's because ............

Guide to answer

1.

- Journalist is a person whose job is to collect and write news stories for newspapers, magazines, radio, television or online news sites.

- Locksmith is a person whose job is making, fitting and repairing locks.

2. 

- I think the most difficult job is police officer.

- That's because they need to face many dangerous situations to protect people's lives.

Tạm dịch

1.

- Nhà báo là người có công việc thu thập và viết tin bài cho các báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình hoặc các trang tin tức trực tuyến.

- Thợ sửa khóa là người có công việc chế tạo, lắp và sửa chữa ổ khóa.

2.

- Tôi nghĩ công việc khó nhất là cảnh sát.

- Đó là bởi vì họ cần phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm để bảo vệ tính mạng của mọi người.

1.3. Unit 5 Lớp 10 Listening Task 3

KEY PHRASES Read the Listening Strategy. Match the words below with what they indicate (1-6). (CÁC CỤM TỪ CHÍNH. Đọc Chiến lược Nghe. Nối các từ dưới đây với những từ chúng chỉ ra (1-6).)

Listening Strategy (Chiến thuật nghe)

Some words and phrasescan help you to predict what is coming next in a Istening, For example, if you hear however, you  know that it will be folowed by a contrasting point. Listen out for “signposts” like these that help you understand the structure of the listening.

although that's because in my opinion
however what is more moreover
in other words what I mean is as l see it
for example for instance such as
not only that nevertheless in spite of this
on the other hand therefore  

1. a contrasting point: .......

2. an additional point: ...........

3. an example: ..............

4. a paraphrase: .............

5. an opinion: ...........

6. a reason: ..............

Guide to answer

1. a contrasting point: although, however, on the other hand, nevertheless, in spite of this

2. an additional point: not only that, what is more, moreover

3. an example: for example, for instance, such as

4. a paraphrase: in other words, what I mean is

5. an opinion: in my opinion, as I see it

6. a reason: that's because, therefore

Tạm dịch

1. Một điểm tương phản: although, however, on the other hand, nevertheless, in spite of this

2. Một điểm bổ sung: not only that, what is more, moreover

3. Một ví dụ: for example, for instance, such as

4. Một cách diễn đạt: in other words, what I mean is

5. Một ý kiến: in my opinion, as I see it

6. Một lý do: that's because, therefore

1.4. Unit 5 Lớp 10 Listening Task 4

Listen to the sentences (A-F). What do you expect to hear next? Choose from items 1-6 in exercise 3. (Nghe các câu (A-F). Bạn mong đợi điều gì để nghe tiếp theo? Chọn từ các mục 1-6 trong bài tập 3.)

A. 1

B.

C.

D.

E.

F.

Guide to answer

A. 1

B. 2

C. 4

D. 1

E. 3

F. 6

Audio Script

A. Cathy wants to become a journalist. However, ...

B. Working as a pizza delivery man is quite stressful. What's more ...

C. I think builders have a very boring job. What I mean is, ...

D. The job of gardener is very creative and challenging. In spite of this, ...

E. I'd like to have a job that pays well, such as ...

F. The job of sales assistant is very tiring. That's because ...

Tạm dịch

A. Cathy muốn trở thành một nhà báo. Tuy nhiên, ...

B. Làm việc như một người đàn ông giao bánh pizza khá căng thẳng. Hơn nữa ...

C. Tôi nghĩ rằng những người thợ xây dựng có một công việc rất nhàm chán. Ý của tôi là, ...

D. Công việc của người làm vườn rất sáng tạo và đầy thử thách. Mặc dù vậy, ...

E. Tôi muốn có một công việc được trả lương cao, chẳng hạn như ...

F. Công việc của trợ lý bán hàng rất mệt mỏi. Đó là bởi vì ...

1.5. Unit 5 Lớp 10 Listening Task 5

Listen to the completed sentences and check your answers to exercise 4. (Nghe các câu đã hoàn thành và kiểm tra câu trả lời của bạn cho bài tập 4.)

Guide to answer

A. Cathy wants to become a journalist. However, the father wants her to work in the family shop.

B. Working as a pizza delivery man is quite stressful. What's more, it's badly paid.

C. I think builders have a very boring job. What I mean is, the work is very repetitive.

D. The job of gardener is very creative and challenging. In spite of this, it ín't very well paid.

E. I'd like to have a job that pays well, such as stunt performer or police officer.

F. The job of sales assistant is very tiring. That's because you're on your feet all day.

Tạm dịch

A. Cathy muốn trở thành một nhà báo. Tuy nhiên, người cha muốn cô làm việc trong cửa hàng của gia đình.

B. Làm việc như một người đàn ông giao bánh pizza khá căng thẳng. Hơn nữa, nó được trả rất tệ.

C. Tôi nghĩ rằng những người thợ xây dựng có một công việc rất nhàm chán. Ý của tôi là, công việc rất lặp đi lặp lại.

D. Công việc của người làm vườn rất sáng tạo và đầy thử thách. Mặc dù vậy, nó không được trả rất cao.

E. Tôi muốn có một công việc được trả lương cao, chẳng hạn như diễn viên đóng thế hoặc cảnh sát.

F. Công việc của trợ lý bán hàng rất mệt mỏi. Đó là bởi vì bạn đứng trên đôi chân của bạn cả ngày.

1.6. Unit 5 Lớp 10 Listening Task 6

Listen to an interview with Sean Aiken, who did 52 different jobs in a single year. Make notes about... (Nghe cuộc phỏng vấn với Sean Aiken, người đã làm 52 công việc khác nhau trong một năm. Ghi chú về ...)

a. how he got the idea.

b. money.

Guide to answer

a. His dad told him to do something he was passinate about, but he didn't know about what that was. He set up a website and asked emplyers to give him a job for just one week and he did a new job every week.

(Cha anh ấy bảo anh ấy làm điều gì đó mà anh ấy đam mê, nhưng anh ấy không biết đó là gì. Anh ta lập một trang web và yêu cầu những người đồng cấp cung cấp cho anh ta một công việc chỉ trong một tuần và anh ta làm một công việc mới mỗi tuần.)

b. He was always short of money because he donated all of his money to charity.

(Anh ấy luôn thiếu tiền vì anh ấy đã quyên góp toàn bộ số tiền của mình cho tổ chức từ thiện.)

Audio Script

Interview: Today in our series about unusual jobs, I'm talking to Sean Aiken. Sean spent a year doing not one job, bút 52 - one for each week of the year. Hello Sean, and welcome to the show.

Sean: Hi

Interview: So when did you coe up with this idea?

Sean: When I finished university - I realised I had no idea know what I wanted to do.

Interview: So, how did you come up with the idea of 52 jobs?

Sean: Well, my dad said I should do something I was passionate about-but I didn't know what that was! So I set up the website: oneweekjob.com. I asked employers all over the world to give me a job for just one week so I could find out what I enjoyed.

Interview: Was it difficult to get 52 different jobs?

Sean: Some people offered me a job when they heard about what I was doing, but I found most of the jobs by searching online.

Interview: What kind of jobs did you do?

Sean: Radio DJ, fireman, journalist, yoga teacher, baker ...they weren't all in one place, of course, so I had to travel a lot.

Interview: Did you take any holiday?

Sean: No, I worked for 52 weeks without stopping. It was incredibly tiring. And I was always short of money.

Interview: Didn't your employers pay you?

Sean: They paid me, but I donated all of my wages to charity.

Interview: What was the most challenging job?

Sean: Working on a farm. That was so hard! had to get up at five o'clock every morning and the work was very tiring!

Interview: And what did you learn from your 52 jobs?

Sean: Well, need to be really passionate about what you do -it's more than just money. And it's important that you work with people that you get on with and who have similar interests to you.

Interview: So, would you do it again?

Sean: Well, at the moment, I'm helping other people to do their own "52 Week job" project. I've found that I'm passionate about helping others!

Interview: Great, so if anyone listening likes the sound of that, get in touch with Sean. Thank you for coming in and talking to us, Sean.

Tạm dịch

Phỏng vấn: Hôm nay trong loạt bài về những công việc bất thường của chúng tôi, tôi đang nói chuyện với Sean Aiken. Sean đã dành một năm không làm một công việc, bút 52 - một công việc cho mỗi tuần trong năm. Xin chào Sean, và chào mừng đến với chương trình.

Sean: Xin chào

Phỏng vấn: Vậy bạn nảy sinh ý tưởng này từ khi nào?

Sean: Khi tôi học xong đại học - tôi nhận ra rằng tôi không biết mình muốn làm gì.

Phỏng vấn: Vậy bạn đã nảy ra ý tưởng về 52 công việc như thế nào?

Sean: À, bố tôi nói tôi nên làm điều gì đó mà tôi đam mê - nhưng tôi không biết đó là gì! Vì vậy, tôi đã thành lập trang web: oneweekjob.com. Tôi đã yêu cầu các nhà tuyển dụng trên toàn thế giới cho tôi một công việc chỉ trong một tuần để tôi có thể tìm hiểu những gì tôi thích.

Phỏng vấn: Có khó khăn khi nhận được 52 công việc khác nhau không?

Sean: Một số người đã đề nghị cho tôi một công việc khi họ nghe về những gì tôi đang làm, nhưng tôi đã tìm thấy hầu hết các công việc bằng cách tìm kiếm trực tuyến.

Phỏng vấn: Bạn đã làm những công việc gì?

Sean: Radio DJ, lính cứu hỏa, nhà báo, giáo viên yoga, thợ làm bánh ... tất nhiên họ không ở cùng một chỗ, nên tôi phải đi rất nhiều nơi.

Phỏng vấn: Bạn có nghỉ lễ nào không?

Sean: Không, tôi đã làm việc trong 52 tuần không ngừng nghỉ. Nó vô cùng mệt mỏi. Và tôi luôn luôn thiếu tiền.

Phỏng vấn: Người sử dụng lao động của bạn đã không trả tiền cho bạn?

Sean: Họ trả tiền cho tôi, nhưng tôi đã quyên góp tất cả tiền lương của mình cho tổ chức từ thiện.

Phỏng vấn: Công việc thách thức nhất là gì?

Sean: Làm việc trong một trang trại. Điều đó thật khó! phải dậy lúc năm giờ mỗi sáng và công việc rất mệt mỏi!

Phỏng vấn: Và bạn học được gì từ 52 công việc của mình?

Sean: Chà, cần phải thực sự đam mê những gì bạn làm - nó không chỉ là tiền. Và điều quan trọng là bạn phải làm việc với những người mà bạn hợp tác và những người có cùng sở thích với bạn.

Phỏng vấn: Vậy bạn có làm lại không?

Sean: À, hiện tại, tôi đang giúp những người khác thực hiện dự án "Công việc 52 Tuần" của riêng họ. Tôi thấy rằng tôi đam mê giúp đỡ người khác!

Phỏng vấn: Tuyệt vời, vì vậy nếu ai đang nghe thích âm thanh của nó, hãy liên hệ với Sean. Cảm ơn bạn đã đến và nói chuyện với chúng tôi, Sean.

1.7. Unit 5 Lớp 10 Listening Task 7

Read the sentences below. Then listen again. Are the sentences true or false? Write T or F. (Đọc những câu dưới đây. Sau đó, hãy nghe lại. Những câu sau đúng hay sai? Viết T hoặc F.)

1. After talking to his dad, Sean knew what job he wanted to do.

2. He found the majority of the jobs on the internet.

3. He took a few short breaks between the jobs.

4. Sean saved a lot of money while he was working.

5. He thinks that it's important to work with people who you have a lot in common with.

Guide to answer

1. F

2. T

3. F

4. F

5. T

Tạm dịch

1. Sau khi nói chuyện với bố, Sean đã biết mình muốn làm công việc gì.

2. Anh ấy tìm thấy phần lớn các công việc trên internet.

3. Anh ấy đã nghỉ một vài phút ngắn giữa các công việc.

4. Sean đã tiết kiệm được rất nhiều tiền khi còn đi làm.

5. Anh ấy nghĩ rằng điều quan trọng là làm việc với những người mà bạn có nhiều điểm chung.

1.8. Unit 5 Lớp 10 Listening Task 8

SPEAKING Work in pairs. Think of a job that you would like to try for a week. Tell your partner what you would like about it. (NÓI. Làm việc theo cặp. Nghĩ về một công việc mà bạn muốn thử trong một tuần. Nói với đối tác của bạn những gì bạn muốn về nó.)

I'd like to be a journalist for a week because I love writing. I also want to report bad behaviors and share happy moments with the readers.

(Tôi muốn trở thành nhà báo trong một tuần vì tôi thích viết lách. Tôi cũng muốn báo cáo những hành vi xấu và chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc với độc giả.)

Guide to answer

I'd like to be a nurse for a week because I love taking care of other people. (Tôi muốn làm y tá trong một tuần vì tôi thích chăm sóc người khác.)

ADMICRO

Bài tập minh họa

Please complete these sentences with the appropriate adverb of time (before, after, when, while, until and as soon as) (Vui lòng hoàn thành các câu này với trạng từ chỉ thời gian thích hợp (before, after, when, while, until and as soon as))

1. He cleaned his teeth _________ he went to bed.

2. The ambulance arrived at the scene five minutes _________ the accident had happened.

3. _________ I am older, I want to start my own business.

4. I went straight to the hospital _________ I heard about your accident.

5. They watched the program _________ the end even though it was not very interesting.

Key

1. He cleaned his teeth before he went to bed.

2. The ambulance arrived at the scene five minutes after the accident had happened.

3. When I am older, I want to start my own business.

4. I went straight to the hospital after I heard about your accident.

5. They watched the program until the end even though it was not very interesting.

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ một số từ vựng quan trọng như sau:

  • builder (n): người xây dựng
  • estateagent (n): đại lý bất động sản
  • gardener (n): người làm vườn
  • groundskeeper (n): người trông coi sân bóng
  • journalist (n): nhà báo
  • locksmith (n): thợ khóa
  • photographer (n): nhiếp ảnh gia
  • stunt performer (n): diễn viên đóng thế
  • surfing instructor (n): người hướng dẫn lướt sóng
  • developer (n): nhà phát triển

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 5 - Listening

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 - Listening chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 10 Chân trời sáng tạo Listening - Nghe.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 5 - Listening Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

NONE
ON