ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Bài tập 7.4 trang 10 SBT Hóa học 11

Bài tập 7.4 trang 10 SBT Hóa học 11

Trong phản ứng hóa học nào sau đây, nitơ thể hiện tính khử?

A. 3Mg + N2 → Mg3N2

B. 2Al + N→ 2AlN

C. N2 + 3H2 → 2NH3

D. N2 + O2 → 2NO

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.4

Số oxi hóa từ 0 lên +2 → nitơ thể hiện tính khử

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.4 trang 10 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA