YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngân hàng đề thi gồm 100 câu hỏi, mỗi đề thi có 5 câu. Một học sinh học thuộc 80 câu. Tính xác suất để học sinh đó rút ngẫu nhiên được một đề thi có 4 câu học thuộc.

  • A. 
   \(P\left( A \right) = \frac{{C_{80}^4}}{{C_{100}^5}}\)
  • B. 
   \(P\left( A \right) = \frac{{C_{80}^4 + C_{20}^1}}{{C_{100}^5}}\)
  • C. 
   \(P\left( A \right) = \frac{{C_{20}^1}}{{C_{100}^5}}\)
  • D. 
   \(P\left( A \right) = \frac{{C_{80}^4C_{20}^1}}{{C_{100}^5}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn 5 câu làm một đề \(\Omega  = C_{100}^5\)

  Chọn \(n(A) = C_{80}^4C_{20}^1 \Rightarrow P\left( A \right) = \frac{{C_{80}^4C_{20}^1}}{{C_{100}^5}}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 14278

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA