OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1925 Nguyễn Ái Quốc chưa thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam vì lí do nào dưới đây?

  • A. 
   Pháp tăng cường đàn áp phong trào cách mạng. 
  • B. 
   Chỉ thị của Quốc tế Cộng sản. 
  • C. 
   Chủ nghĩa Mác-Lênin chưa được truyền bá rộng rãi.  
  • D. 
   Lực lượng cách mạng chưa được tập hợp, giác ngộ đầy đủ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét bối cảnh đất nước những năm giữa thập kỷ 20 thì dường như chủ nghĩa Mác Lenin vẫn còn quá mới mẻ với đại bộ phận dân chúng. Mặc dù NAQ đã tích cực truyền bá tư tưởng cứu nước đó vào trong nước thông qua sách báo, tài liệu nhưng những người tiếp thu được nó đa phần là những thanh niên yêu nước, tiến bộ trong nhận thức chứ chưa phải là đông đảo quần chúng lao động - những người hằng ngày phải làm việc quân quật trong các đồn điền, nhà máy của thực dân. Họ chưa có điều kiện tiếp thu chủ nghĩa Mác Lê-nin thông qua các hình thức đó.

  Bởi vậy không thể thành lập một chính đảng vô sản, không thể làm CMVS khi mà người dân vẫn chưa hiểu gì về tư tưởng đó cả. Nhận thức được điều đó, NAQ đã quyết định chưa thành lập ngay 1 ĐCS mà thành lập hội VNCMTN.

  Chọn C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273692

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON