YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Choose the best sentence -a, b, c, or d - made from the given cues.

  Câu hỏi:

  I/ had/ An/ clean/ bedroom/ before/ let/ her/ go out/ play//

  • A. 
   I had An clean up her bedroom before I let her going out to play.
  • B. 
   I had An cleaned her bedroom before letting her go out for playing.
  • C. 
   I had An clean up her bedroom before I let her go out to play.
  • D. 
   I had An to clean her bedroom before letting her go out to play.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Let + O + Vo nên loại câu A
  Truyền khuyến chủ động: Have/get + O (chủ động) + Vo/To V nên loại câu B và D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6991

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA