OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Choose the best sentence -a, b, c, or d - made from the given cues.

  Câu hỏi:

  I/ had/ An/ clean/ bedroom/ before/ let/ her/ go out/ play//

  • A. 
   I had An clean up her bedroom before I let her going out to play.
  • B. 
   I had An cleaned her bedroom before letting her go out for playing.
  • C. 
   I had An clean up her bedroom before I let her go out to play.
  • D. 
   I had An to clean her bedroom before letting her go out to play.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Let + O + Vo nên loại câu A
  Truyền khuyến chủ động: Have/get + O (chủ động) + Vo/To V nên loại câu B và D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF