OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA

Đề cương ôn tập HK2 môn Tin học 8 năm 2021-2022

05/04/2022 843.49 KB 278 lượt xem 2 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2022/20220405/422649271184_20220405_180443.pdf?r=7857
ADMICRO/
Banner-Video

Đề cương ôn tập HK2 môn Tin học 8 năm 2021-2022 do ban biên tập HỌC247 tổng hợp và biên soạn nhằm giúp các em sẽ hình dung được nội dung kiến thức trọng tâm cần ôn tập thông qua kiến thức trọng tâm và các câu hỏi luyện tập để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi học kỳ sắp tới. Mời các em cùng tham khảo!

 

 
 

1. Lý thuyết

1.1. Câu lệnh lặp

- Biết cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước.

- Sử dung được câu lệnh lặp để áp dụng tính một số phép toán đơn giản.

- Sử dụng được câu lệnh lặp với số lần biết trước phù hợp cho từng trường hợp cụ thể

1.2. Lặp với số lần chưa biết trước

- Biết và viết đúng cú pháp câu lệnh lặp while…do

- Hiểu phép toán chua lấy phần nguyên, chia lấy phần dư

- Sử dụng được câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước phù hợp cho từng trường hợp cụ thể

1.3. Làm việc với dãy số

- Biết cú pháp và các thành phần có trong biến mảng

- Hiểu hoạt động của các câu lệnh khi kết hợp với biến mảng

- Thực hiện được việc khai báo biến mảng. Viết được các câu lệnh nhập giá trị và tính toán với các biến mảng.

2. Luyện tập

Câu 1. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng?

A. for i:= 4 to 1 do writeln(‘A’);                            B. for i= 1 to 10  writeln(‘A’);            

C. for i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);                           D. for i  to 10 do writeln(‘A’);  

Câu 2. Trong câu lệnh lặp: For i := 1 to 10 do j:= j + 2; write( j );

Khi kết thúc câu lệnh lặp trên, câu lệnh write( j ); được thực hiện bao nhiêu lần?

A. 10 lần               B. 5 lần                 C. 1 lần                D. Không thực hiện.

Câu 3. Cho đoạn chương trình: J:= 0;

                           For i:= 1 to 5 do J:= j + i;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến j bằng bao nhiêu?

A. 12                     B. 22                  C. 15               D. 42.

Câu 4. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?

A. S:=1;                                                      

While S<10 do write(S);

B. i:=0; S:=1;

While s<10 do S:=S+i; i:=i+1;  

C. n:=2;

While n<5 do write(‘A’);          

D. Cả A và B.                  

Câu 5. Khi thực hiện đoạn chương trình sau:  n:=1; T:=50;

        While n>20 do begin n:=n+5; T:=T - n end;

Hãy cho biết giá trị của biến T bằng bao nhiêu?

A. 14                    B. 15                    C. 16                      D. 17 

Câu 6. Khai báo biến mảng: A : array[1..7] of real;. Sử dụng câu lệnh For i:= 1 to 5 do readln(A[i]);  để gán giá trị cho các phần tử trong biến A từ bàn phím, ta sẽ nhập được bao nhiêu giá trị? 

A. 4                      B. 5                      C. 6                        D. 7

Câu 7. Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây đúng:

A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là 2 số nguyên.           B. Chỉ số đầu  chỉ số cuối.

C. Kiểu dữ liệu có thể là integer hoặc real.              D. Cả ba ý trên.

Câu 8. Giả sử biến mảng A có 5 phần tử và giá trị của các phần tử lần lượt là 1, 4, 7, 2, 6. Khi thực hiện câu lệnh sau: tb:= 0; For i:= 1 to 5 do tb := tb + A[i]; Giá trị của biến tb là bao nhiêu?

A. 20                    B. 18                    C. 21                 D. 22

Câu 9. Số lần lặp trong câu lệnh lặp với số lần biết trước được xác định bằng?

A. Giá trị cuối - giá trị đầu -1              B. Giá trị cuối + giá trị đầu +1

C. Giá trị cuối - giá trị đầu +1             D. Giá trị cuối + giá trị đầu -1

Câu 10. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, cấu trúc câu lệnh lặp nào sau đây đúng?

A. For i:=1 to 38 do writeln(‘A’);                 B. For i:=38 to 1 do writeln(‘A’);

C. For i:1 to 38 do writeln(‘A’);                   D. For i=1 to 38 do writeln(‘A’);

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

C

A

D

B

D

A

C

A

 

Trên đây là toàn bộ nội dung Đề cương ôn tập HK2 môn Tin học 8 năm 2021-2022. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục sau:

Chúc các em học tốt!

NONE
ZUNIA9
OFF