OFF
OFF
YOMEDIA
03NONE

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Hóa học 12 năm học 2022-2023

13/10/2022 835.17 KB 707 lượt xem 2 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2022/20221013/858940158104_20221013_111955.pdf?r=4319
ADMICRO/
Banner-Video

HỌC247 xin giới thiệu đến các em học sinh Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Hóa học 12 năm học 2022-2023 bao gồm các kiến thức trọng tâm và câu hỏi ôn tập có đáp án hướng dẫn chi tiết.

Ngoài ra các em có thể tham khảo trọn Bộ đề cương ôn tập giữa HK1 năm 2022-2023 tất cả các môn học và các đề thi trắc nghiệm Hóa học 12 nhé.

Chúc các em đạt được kết quả học tập tốt!

 

 
 

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Este

- Khái niệm về este  và một số dẫn xuất của axit cacboxylic (đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp gốc – chức), tính chất vật lí.

- Phương pháp điều chế este của ancol, phenol và ứng dụng của một số este.

- Este không tan trong nước và có nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit và ancol có khối lượng phân tử tương đương.

- Viết công thức cấu tạo của este có tối đa 4 bốn nguyên tử cacbon.

- Tính chất hóa học của este:

+ Phản ứng ở nhóm chức: thủy phân trong môi trường axit hoặc bazơ.

+ Phản ứng ở gốc hiđrocacbon: cộng, trùng hợp, thế, …

- Viết phương trình phản ứng minh họa tính chất hóa học của este.

- Phân biệt được este với các chất khác như ancol, axit, …

- Giải được các bài tập:

+ Xác định khối lượng este tham gia phản ứng xà phòng hóa và sản phẩm.

+ Xác định công thức phân tử hoặc công thức cấu tạo của este.

+ Tính hiệu suất phản ứng este hóa.

+ Phản ứng đốt cháy este.

1.2. Chất béo

- Khái niệm, phân loại lipit và trạng thái tự nhiên.

- Khái niệm chất béo, tính chất vật lí, ứng dụng của chất béo.

- Tính chất hóa học của chất béo (phản ứng thủy phân trong môi trường axit hoặc bazơ, phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng, phản ứng oxi hóa gốc axit béo không no).

- Viết phương trình phản ứng minh họa tính chất hóa học của chất béo.

- Giải được các bài tập:

+ Xác định khối lượng chất béo tham gia phản ứng xà phòng hóa và khối lượng xà phòng hoặc glixerol.

+ Phản ứng đốt cháy chất béo.

+ Chất béo không no tác dụng với H2/Br2.

1.3. Glucozơ

- Khái niệm phân loại cacbohiđrat.

- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng, đồng phân glucozơ.

- Các dữ kiện thực nghiệm chứng minh cấu tạo dạng mạch hở của glucozơ.

- Viết công thức cấu tạo dạng mạch hở của glucozơ và fructozơ.

- Tính chất hóa học của glucozơ:

+ Tính chất của ancol đa chức.

+ Tính chất của anđehit đơn chức.

+ Phản ứng lên men.

- Viết phương trình phản ứng minh họa tính chất hóa học của glucozơ.

- Phân biệt được glucozơ với các chất khác như glixerol, anđehit, …

-  Giải được các bài tập:

+  Xác định khối lượng glucozơ tham gia phản ứng và sản phẩm trong các phản ứng tráng gương, lên men

1.4. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

- Cấu trúc phân tử, tính chất vật lí của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

- Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể và sự tạo thành tinh bột trong cây xanh.

- Tính chất hóa học của saccarozơ (phản ứng của ancol đa chức, phản ứng thủy phân), tinh bột (phản ứng thủy phân, phản ứng với iot) và xenlulozơ (phản ứng thủy phân, phản ứng với HNO3 đặc, …).

- Viết phương trình phản ứng minh họa tính chất hóa học của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

1.5. Amin

- Khái niệm, phân loại, danh pháp, đồng phân của amin.

- Tính chất vật lí, ứng dụng của amin.

- Viết CTCT của amin đơn chức, xác định được bậc của amin theo công thức cấu tạo.

- Đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học của amin:

+ Tính chất của nhóm -NH2 (tính bazơ).

+ Anilin có phản ứng thế ở nhân thơm.

- Viết phương trình phản ứng minh họa tính chất hóa học của amin.

- Phân biệt được anilin với phenol bằng phương pháp hóa học.

- Giải được các bài tập:

+ Xác định khối lượng amin tham gia phản ứng và sản phẩm trong các phản ứng với axit.

+ Xác định CTCT của amin.

+  Phản ứng đốt cháy amin.

2. Bài tập

Câu 1: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 4,8.                            

B. 3,4.                            

C. 3,2.                            

D. 5,2.

Câu 2: Công thức phân tử của fructozơ là

A. C6H12O6.                   

B. C12H22O11.                

C. C2H4O2.                    

D. (C6H10O5)n.

Câu 3: Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Chất

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Cu(OH)2

Tạo dung dịch màu xanh lam

X, Y, Z

Dung dịch Br2

Dung dịch Br2 nhạt màu

X, Z

Dung dịch AgNO3/NH3

Tạo kết tủa Ag

Các chất X, Y, Z lần lượt là

A. glixerol, glucozơ, metyl axetat.                   

B. glucozơ, triolein, vinyl fomat.

C. fructozơ, vinyl axetat, saccarozơ.                

D. Glixerol, tripanmitin, anđehit axetic.

Câu 4: Trong các dung dịch sau: fructozơ, glucozơ, saccarozo, ancol etylic và xenlulozơ. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng là

A. 5.                               

B. 1.                               

C. 4.                               

D. 2.

Câu 5: Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ, thu được monosaccarit X. Cho X lên men (xúc tác, to) thu được chất hữu cơ Y. Chất Y

A. ancol etylic.             

B. glucozơ.                    

C. sobitol.                     

D. fructozơ.

Câu 6: Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là

A. C17H33COONa và glixerol.                            

B. C17H35COOH và glixerol.

C. C15H31COONa và glixerol.                            

D. C15H31COONa và etanol.

Câu 7: Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

Hai chất X và Y trong sơ đồ trên lần lượt là

A. ancol etylic, anđehit axetic.                           

B. glucozơ, axit axetic.

C. glucozơ, ancol etylic.                                     

D. glucozơ, etyl axetat.

Câu 8: Đun sôi hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác) sẽ xảy ra phản ứng

A. trùng hợp.                

B. xà phòng hóa.          

C. trùng ngưng.            

D. este hóa.

Câu 9: Trong số các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi lớn nhất?

A. CH3COOH.              

B. C3H7OH.                   

C. CH3CHO.                 

D. HCOOCH3.

Câu 10: Este etyl axetat có công thức là

A. CH3COOCH3           

B. CH3COOCH=CH2   

C. CH3COOC2H5          

D. C2H5COOCH3

Câu 11: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit fomic(HCOOH).Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOC2H5.             

B. HO-C2H4-CHO.       

C. CH3COOCH3.          

D. C2H5COOH.

Câu 12: Trong thực tế người ta thường nấu rượu (ancol etylic) từ gạo. Tinh bột chuyển hóa thành ancol etylic qua 2 giai đoạn: Tinh bột → glucozơ → ancol etylic. Tính thể tích ancol etylic 46o thu được từ 10 kg gạo (chứa 81% tinh bột). Biết hiệu suất mỗi giai đoạn là 80%, khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml.

A. 10 lít.                        

B. 6 lít.                           

C. 4 lít.                          

D. 8 lít.

Câu 13: Cho các phát biểu sau đây:

(a) Đun nóng dung dịch saccarozơ với H2SO4 loãng thu được sản phấm có phản ứng tráng gương.

(b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có chuyển hóa qua lại lẫn nhau.

(c) Glucozơ và fructozơ đều bị khử bởi AgNO3 trong dung dịch NH3.

(d) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

Số phát biểu đúng là

A. 3.                               

B. 4.                               

C. 2.                               

D. 1.

Câu 14: Cho dãy các chất: vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, phenyl axetat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư, đun nóng) sinh ra sản phẩm chứa ancol là

A. 4.                                  

B. 2.                              

C. 5.                              

D. 3.

Câu 15: Cho các phát biểu sau:

(1) Chất béo không tan trong nước nhưng tan tốt trong dung môi không phân cực như benzen.

(2) Phản ứng xà phòng hóa chất béo là phản ứng thuận nghịch.

(3) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOC2H5 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O

(4) Este no, đơn chức, mạch hở nhỏ nhất có phân tử khối bằng 60.

Số  phát biểu đúng?

A. 3.                               

B. 2.                               

C. 4.                               

D. 1.

Câu 16: Chất nào dưới đây không phải là este ?

A. HCOOC6H5.             

B. CH3COOCH3.          

C. C2H5OH.                   

D. CH3COOC2H5.

Câu 17: Số nguyên tử cacbon trong phân tử glucozơ là

A. 12.                             

B. 5.                               

C. 6.                               

D. 10.

Câu 18: Xenlulozo ngoài công thức phân tử là (C6H10O5)n còn có thể được viết là

A. [C6H5(OH)5]n.          

B. [C6H7O2(OH)3]n.     

C. [C6H8O3(OH)2].       

D. [C6H6O(OH)4].

Câu 19: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

A. Xenlulozơ.               

B. Glucozơ.                   

C. Tinh bột.                  

D. Saccarozơ.

Câu 20: Công thức của tripanmitin là

A. C15H31COOCH3.               

B. (C15H31COO)3C3H5.       

C. CH3COOCH2C6H5.               

D. (C17H33COO)2C2H4                                                    .

Câu 21: Để xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp các chất béo trung tính X thì cần 90ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng kết thúc (giả sử phản ứng với hiệu suất 100%) thu được 28,36 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 31,6.                          

B. 22,12.                        

C. 27,52.                       

D. 26,08.

Câu 22: Trong phòng thí nghiệm, nhận biết hồ tinh bột bằng phản ứng màu đặc trưng với chất nào dưới đây?

A. Dung dịch brom.     

B. Dung dịch iot.          

C. Quì tím.                    

D. Cu(OH)2.

Câu 23: Đun nóng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là

A. CH3COOH và C6H5OH.                                 

B. CH3OH và C6H5ONa.

C. CH3COONa và C6H5ONa.                             

D. CH3COOH và C6H5ONa.

Câu 24: Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

A. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.                      

B. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.

C. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ.                      

D. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ.

Câu 25: Đun nóng dung dịch chứa 1,12 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3/NH3. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng Ag tối đa thu được là

A. 0,672 gam.               

B. 2,4 gam.                    

C. 1,5 gam.                    

D. 1,344 gam.

Câu 26: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và HNO3. Để điều chế 148,5 gam xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) thì khối lượng dung dịch HNO3 63% cần dùng là

A. 99,225 gam.             

B. 35,725 gam.             

C. 90,0 gam.                 

D. 250,0 gam.

Câu 27: Saccarozơ phản ứng với chất nào sau đây?

A. Cu(OH)2.                     

B. H2/Ni.                          

C. dung dịch NaOH.                  

D. dung dịch AgNO3/NH3,to.

Câu 28: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tripanmitin có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.

B. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.

C. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

D. Chất béo bị thủy phân trong môi trường axit, không bị thủy phân trong môi trường kiềm.

Câu 29: Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp X gồm một este đơn chức và một este hai chức với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một ancol Y duy nhất và 24,52 gam hỗn hợp Z gồm các muối. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 9,0 gam. Đốt cháy hoàn toàn 24,52 gam Z cần dùng 0,52 mol O2, thu được Na2CO3 và 24,2 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn nhất trong Z là

A. 28,4%.                      

B. 32,8%.                      

C. 37,8%.                      

D. 43,7%.

Câu 30: Thủy phân hoàn toàn 10,12 gam este X trong dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được muối của axit cacboxylic đơn chức và 5,29 gam ancol etylic. Khối lượng muối thu được là

A. 11,04 gam.               

B. 9,43 gam.                  

C. 14,40 gam.               

D. 12,3 gam

ĐÁP ÁN

1

B

6

A

11

A

16

C

21

C

26

D

2

A

7

C

12

D

17

C

22

B

27

A

3

B

8

D

13

D

18

B

23

C

28

C

4

D

9

A

14

D

19

B

24

B

29

B

5

A

10

C

15

A

20

B

25

D

30

B

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Hóa học 12 năm học 2022-2023. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo tài liệu có liên quan:

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.  

UREKA_VIDEO-IN_IMAGE

 

NONE
OFF