RANDOM
AMBIENT

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 9 năm 2020 Trường THCS Bắc Thành

26/10/2020 818.18 KB 18 lượt xem 0 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201026/385259134565_20201026_083236.pdf?r=5912
ANYMIND
QUẢNG CÁO
Video-Banner

Mời các em học sinh cùng tham khảo Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 9 năm 2020 Trường THCS Bắc Thành. Hy vọng đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi và có quá trình ôn tập thật hiệu quả để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới. 

 

TRƯỜNG THCS BẮC THÀNH

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 9

NĂM HỌC 2020-2021

 

ĐỀ 1:

I. Trắc nghiệm khách quan:

Câu 1. Chọn câu đúng, đâu là công thức của oxit bazơ?

A.  CuO,CO2, CaO          

B. CO2, SO2, P2O5    

C.  CuO, MgO, K2O       

D.  CO2, CaO, FeO

Câu 2. Dãy nào sau đây là oxit axit?

A. CO2,SO3,P2O5     

B.  MgO,ZnO,CO     

C. FeO, MgO, Na2O  

D. CO,ZnO, Al2O3

Câu 3. Đất kiềm có độ pH?                                                                                       

A.  >7                                       

B.  <7                            

C.  >=7                              

D. =7             

Câu 4. Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là?

A. NaCl                                 

B.  Na2SO4                   

C.  NaOH                          

D. HCl

Câu 5. Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4. Phản ứng này thuộc loại:

A. Phản ứng trao đổi                

B. Phản ứng hoá hợp    

C. Phản ứng trung hoà           

D. Phản ứng thế                    

Câu 6. Đồng Nitrat tác dụng được với?

A. FeCl2                                              

B. ZnSO4                              

C. NaOH                          

D. KCl    

Câu 7. Khi nhiệt phân Fe(OH)3 ta thu được sản phẩm nào sau đây :

A. FeO và H2O                        

B. FeO và CO2             

C. Fe2O3 và H2O                

D. Fe2Ovà CO2  

Câu 8. Muối nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?

A. CaCl2                                              

B. CuSO4                      

C. BaCl2                            

D. K2CO3            

 Câu 9. Điện phân NaCl có màng ngăn, sản phẩm thu được là một trong những chất nào sau đây?  

A.  NaCl                                  

B. NaOH                       

C.  H2O                            

D.  HCl                       

Câu 10. Kim loại nào sau đây không tác dụng với axit H2SO4 loãng?

A.  Fe                                       

B.  Zn                            

C. Cu                             

D.  Mg

Câu 11. Cho các cặp chất sau, cặp chất nào tác dụng được với nhau:

A.  HCl với Cu                 

B. HCl với Zn                   

C.  H2SO4 với SO2                 

D.  H2SO4 với CO2

Câu 12. Muối nào sau đây có thể tác dụng được với dung dịch Ba(OH)2  

A.  NaNO3                              

B. CaSO4                          

C. KCl                               

D. NaCl

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ 2:

I. Trắc nghiệm khách quan:

Câu 1 : Dãy công thức hóa học gồm toàn bộ phân bón đơn là :

A. KCl, NH4Cl, Ca3(PO4)2, KNO3.                   

C. Ca(H2PO4)2, (NH4)2SO4, NH4Cl

B. KNO3, NH4Cl, NH4NO3, Ca3(PO4)2.           

D. NH4Cl, KNO3, KCl.

Câu 2. Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là?

A.NaCl                                    

B. Na2SO4                   

C. NaOH                          

D. HCl

Câu 3. Khi nhiệt phân Fe(OH)3 ta thu được sản phẩm nào sau đây :

A. FeO và H2O                        

B.  FeO và CO2             

C. Fe2O3 và H2O                

D. Fe2Ovà CO2  

Câu 4 Đất kiềm có độ pH?                                                                                        

A.  >7                                       

B.  <7                            

C.  >=7                              

D. =7    

Câu 5. Điện phân NaCl có màng ngăn, sản phẩm thu được là một trong những chất nào sau đây?  

A.  NaCl                                  

B. NaOH                       

C.  H2O                            

D.  HCl                       

Câu 6. Cho các cặp chất sau, cặp chất nào tác dụng được với nhau:

A.  HCl với Cu                

B. HCl với Zn                  

C.  H2SO4 với SO2                 

D.  H2SO4 với CO2

Câu 7. Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4. Phản ứng này thuộc loại:

A. Phản ứng trao đổi                

B.  Phản ứng hoá hợp    

C.  Phản ứng trung hoà           

D.  Phản ứng thế  

Câu 8. Chọn câu đúng , đâu là công thức của oxit bazơ?

A.  CuO,CO2, CaO          

B. CO2, SO2, P2O5    

C.  CuO, MgO, K2O       

D.  CO2, CaO, FeO                   

Câu 9. Muối nào sau đây có thể tác dụng được với dung dịch Ba(OH)2  

A.  NaNO3                               

B. CaSO4                         

C. KCl                               

D. NaCl

Câu 10. Đồng Nitrat tác dụng được với?

A. FeCl2                                            

B. ZnSO4                          

C.  NaOH                  

D.  KCl

Câu 11 : Bazơ nào sau đây là bazơ kiềm?

A. Al(OH)3                                  

B. NaOH                          

C. Fe(OH)3                           

D. Cu(OH)2 

Câu 12. Dãy nào sau đây là oxit axit?

A. CO2,SO3,P2O5     

B.  MgO,ZnO,CO     

C. FeO, MgO, Na2O  

D. CO,ZnO, Al2O3

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ 3:

I. Trắc nghiệm khách quan:

Câu 1. Chọn câu đúng , đâu là công thức của oxit bazơ?

A.  CuO,CO2, CaO          

B. CO2, SO2, P2O5    

C.  CuO, MgO, K2O       

D.  CO2, CaO, FeO

Câu 2. Dãy nào sau đây là oxit axit?

A. CO2,SO3,P2O5     

B.  MgO,ZnO,CO     

C. FeO, MgO, Na2O  

D. CO,ZnO, Al2O3

Câu 3. Đất kiềm có độ pH?                                                                                       

A.  >7                                       

B.  <7                            

C.  >=7                              

D. =7             

Câu 4. Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là?

A. NaCl

B.Na2SO4

C.NaOH

D. HCl

Câu 5. Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4. Phản ứng này thuộc loại:

A. Phản ứng trao đổi                

B.  Phản ứng hoá hợp    

C.  Phản ứng trung hoà           

D.  Phản ứng thế                    

Câu 6. Đồng Nitrat tác dụng được với?

A. FeCl2                                              

B. ZnSO4                              

C. NaOH                          

D. KCl    

 Câu 7. Khi nhiệt phân Fe(OH)3 ta thu được sản phẩm nào sau đây :

A. FeO và H2O                        

B. FeO và CO2             

C. Fe2O3 và H2O                

D. Fe2Ovà CO2  

Câu 8. Muối nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?

A. CaCl2                                              

B. CuSO4                      

C. BaCl2                            

D. K2CO3            

Câu 9. Điện phân NaCl có màng ngăn, sản phẩm thu được là một trong những chất nào sau đây?  

A.  NaCl                                  

B. NaOH                       

C.  H2O                            

D.  HCl                       

Câu 10. Kim loại nào sau đây không tác dụng với axit H2SO4 loãng?

A.  Fe                                       

B.  Zn                            

C. Cu                             

D.  Mg

Câu 11. Cho các cặp chất sau, cặp chất nào tác dụng được với nhau:

A.  HCl với Cu                

B. HCl với Zn                  

C.  H2SO4 với SO2                 

D.  H2SO4 với CO2

Câu 12. Muối nào sau đây có thể tác dụng được với dung dịch Ba(OH)2  

A.  NaNO3                               

B. CaSO4                         

C. KCl                               

D. NaCl

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ 4:

I. Trắc nghiệm khách quan:

Câu 1 : Dãy công thức hóa học gồm toàn bộ phân bón đơn là :

A. KCl, NH4Cl, Ca3(PO4)2, KNO3.                   

C. Ca(H2PO4)2, (NH4)2SO4, NH4Cl

B. KNO3, NH4Cl, NH4NO3, Ca3(PO4)2.           

D. NH4Cl, KNO3, KCl.

Câu 2. Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là?

A.NaCl                                    

B.  Na2SO4                   

C.  NaOH                          

D. HCl

Câu 3. Khi nhiệt phân Fe(OH)3 ta thu được sản phẩm nào sau đây :

A. FeO và H2O                        

B. FeO và CO2             

C. Fe2O3 và H2O               

D. Fe2Ovà CO2  

Câu 4 Đất kiềm có độ pH?                                                                                        

A.  >7                                       

B.  <7                            

C.  >=7                              

D. =7    

Câu 5. Điện phân NaCl có màng ngăn, sản phẩm thu được là một trong những chất nào sau đây?  

A.  NaCl                                  

B. NaOH                       

C. H2O                            

D. HCl                       

Câu 6. Cho các cặp chất sau, cặp chất nào tác dụng được với nhau:

A.  HCl với Cu                

B. HCl với Zn                  

C.  H2SO4 với SO2                 

D.  H2SO4 với CO2

Câu 7. Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4. Phản ứng này thuộc loại:

A. Phản ứng trao đổi                

B.  Phản ứng hoá hợp    

C.  Phản ứng trung hoà           

D.  Phản ứng thế  

Câu 8. Chọn câu đúng, đâu là công thức của oxit bazơ?

A.  CuO,CO2, CaO          

B. CO2, SO2, P2O5    

C.  CuO, MgO, K2O       

D.  CO2, CaO, FeO                  

Câu 9. Muối nào sau đây có thể tác dụng được với dung dịch Ba(OH)2  

A.  NaNO3                               

B. CaSO4                         

C. KCl                               

D. NaCl

Câu 10. Đồng Nitrat tác dụng được với?

A. FeCl2                            

B. ZnSO4                          

C.  NaOH                  

D. KCl

Câu 11 : Bazơ nào sau đây là bazơ kiềm?

A. Al(OH)3                               

B. NaOH                            

C. Fe(OH)3                           

D. Cu(OH)2 

Câu 12. Dãy nào sau đây là oxit axit?

A. CO2,SO3,P2O5     

B.  MgO,ZnO,CO     

C. FeO, MgO, Na2O  

D. CO,ZnO, Al2O3

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 9 năm 2020 Trường THCS Bắc Thành. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục sau:

 
 

 

YOMEDIA