ADMICRO
12AMBIENT

Bộ 4 Đề ôn tập hè môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Nghĩa Trung

19/08/2021 0 Bytes 102 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210819/363157038118_20210819_152647.pdf?r=1728
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Với mục đích có thêm tài liệu cung cấp giúp các em học sinh lớp 9 có tài liệu ôn tập củng cố kiến thức hè. HOC247 giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 4 Đề ôn tập hè môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Nghĩa Trung được HOC247 biên tập và tổng hợp với phần đề và lời giải chi tiết. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em.

Chúc các em có kết quả học tập tốt!

 

 

 

 
 

BỘ 4 ĐỀ ÔN TẬP HÈ SINH HỌC 9 NĂM 2021

TRƯỜNG THCS NGHĨA TRUNG

 

1. ĐỀ SỐ 1

Câu 1 (5 điểm)

Công nghệ tế bào là gì ? Công nghệ tế bào gồm những giai đoạn nào ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Khái niệm nào sau đây là đúng ?

A. Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen.

B. Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô non để tạo ra cơ quan hoặc cơ thế hoàn chỉnh.

C. Công nghệ tế bào là ngành công nghẹ sử dụng tế bào sống để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người.

D. Cả A, B và C.

2. Ở động vật có ứng dụng công nghệ tế bào là

A. nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng, nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng và nhân bản vô tính ở động vật.

B. nuôi cấy mô trong chọn giống cây trồng và nhân bản vô tính ở động vật.

C. nhân bản vô tính ở động vật.

D. nhân giống vô tính trong ống nghiệm.

3. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng gồm những khâu nào ?

A. Tách tế bào và mô rồi đem nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng đặc để tạo thành mô sẹo.

B. Nuôi cấy mô sẹo trên môi trường dinh dưỡng đặc và có hoocmôn sinh trưởng thích hợp đê kích thích chúng phát triển thành những cây con hoàn chỉnh.

C. Tách và cắt, nối tạo ADN tái tổ hợp và sau đó chuyển vào tế bào nhận.

D. Cả A và B.

4. Ở thực vật, công nghệ tế bào có ứng dụng trong

A. nhân giống nhanh chóng cây trồng.

B. bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tiệt chủng.

C. tạo cây trồng sạch bệnh và tạo giống mởi.

D. cả A, B và C

5. Công nghệ tế bào gồm những công đoạn thiết yếu nào ?

A. Tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra các mô, cơ quan, cơ thể

B. Dùng hoocmôn sinh trưởng để kích thích mô sẹo phân hoá thành cơ quan hay cơ thể hoàn chỉnh

C. Tách và nuôi cấy mô non trong điều kiện dinh dưỡng tối ưu

D. Cả A và B

 

ĐÁP ÁN

Câu 1 (5 điểm)

Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

Công nghệ tế bào gồm hai công đoạn thiết yếu :

+ Tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang nuôi cấy để tạo mô sẹo.

+ Dùng hoocmôn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hoá và phát triển thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

Công nghệ tế bào được ứng dụng trong vi nhân giống hay nhân bản vô tính hoặc trong chọn dòng tế bào xôma biến dị để tạo ra giống cây trồng mới.

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

B

C

D

D

D

 

………………………………………

 

2. ĐỀ SỐ 2

Câu 1 (5 điểm)

Công nghệ sinh học là gì ? Tại sao công nghệ sinh học là hưởng ưu tiên đầu tư và phát triển trên thế giởi và ở Việt Nam ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất .

1. Các lĩnh vực của công nghệ sinh học bao gồm

A. công nghệ lên men, công nghệ tế bào, công nghệ gen.

B. công nghệ enzim, công nghệ sinh học xử lí môi trường,

C. công nghê chuyển nhân và chuyển phôi...

D. cả A, B và C.

2. Khái niệm nào sau đây về kĩ thuật gen là đúng ?

A. Kĩ thuật gen là tập hợp những phương pháp tác động có định hưởng lên ADN cho phép chuyển gen từ mọt cá thể của một loài sang cá thể của một loài khác.

B. Kĩ thuật gen là công nghệ gen được ứng dụng trong thực tế.

C. Kĩ thuật gen là kĩ thuật cho phép chuyển một đoạn ADN chứa một gen hoặc một cụm gen từ tế bào cho sang tế bào nhận.

D. Cả B và C

3. Ứng dụng của kĩ thuật gen là

A. tạo các chủng vi sinh vật mới.

B. tạo giống cây trồng biến đổi gen

C. tạo động vật biến đổi gen.

D. cả A, B và C.

4. Mục đích của việc sử dụng kĩ thuật gen là

A. sử dụng những kiểu gen tốt, ổn định để làm giống trong sản xuất.

B. để chuyển đoạn ADN mang một hoặc một cụm gen từ tế bào của loài cho sang tế bào của loài nhận.

C. tập trung các gen trội có lợi vào những cơ thể dùng làm giống.

D. cả A và B.

5. Kĩ thuật gen gồm những khâu nào ?

A. Tách ADN NST của tế bào cho và tách phân tử ADN dùng làm thể truyền từ vi khuẩn hoặc virut

B. Tạo ADN tái tổ hợp (ADN lai), cắt ADN của tế bào cho và phân tử ADN làm thể truyền (nhờ enzim cắt) và lập tức ghép ADN của tế bào cho vào ADN của thê truyền (nhờ enzim nối)

C. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo điều kiện cho gen ghép thể hiện

D. Cả A, B và C

 

ĐÁP ÁN

Câu 1 (5 điểm)

- Công nghệ sinh học là ngành công nghệ sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người.

- Công nghê sinh học gồm các lĩnh vực công nghẹ : lên men, tế bào, enzim, chuyến nhân và chuyên phôi, sinh học xử lí môi trường, gen, y- dược.

- Vì còng nghệ sinh học giúp tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người nên còng nshệ sinh học là hướng ưu tiên đầu tư và phát triển trên thế giới và ớ Việt Nam.

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

D

A

D

B

D

 

………………………………………

3. ĐỀ SỐ 3

Câu 1 (7 điểm)                                  

Một đoạn ADN có cấu trúc sau :

Đoạn ADN trên có thể xảy ra những dạng đột biến nào ?

Câu 2 (3 điểm)

Chọn từ, cụm từ phù hợp trong số từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau :

Đột biến gen là những biến đổi về…..(1)...của gen liên quan với 1 hoặc một số cặp nuclêôtit. Trong điều kiện tự nhiên, đột biến gen phát sinh do những rối loạn trong quá trình….(2)….. của ADN dưới ảnh hướng của môi trường

trong và môi trường ngoài.

A. sao mã

B. tự sao

C. hình thái

D. cấu trúc

 

ĐÁP ÁN

Câu 1. (7điểm)

Đoạn ADN có thể có các dạng đột biến sau:

-  Đột biến thêm một cặp nuclêôtit: Ví dụ thêm một cặp A - T vào đầu đoạn ADN

- Đột biến mất một cặp nuclêôtit: Ví dụ: mất một cặp X - G cuối cùng.

- Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit: ví dụ: thay cặp G - X thứ sáu bằng cặp A - T.

  

Câu 2. (3 điểm)

1

2

D

B

 

………………………………………

 

4. ĐỀ SỐ 4

Câu 1 (5 điểm)

Lai kinh tế có đặc điểm gì?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Người ta cho lai lợn Ỉ của Việt Nam  với lợn đực là Đại Bạch. Con lợn đực này được sử dụng liên tiếp qua nhiều đời lai. Phép lai này gọi tên là gì ?

A. Lai gần (giao phối gần).

B. Lai cải tạo.

C. Lai khác dòng.

D. Lai kinh tế.

2. Phép lai cho ưu thế lai tốt nhất là

A. Aabbdd × aaBBDD.                                  B. AabbDd × AABBDD.                                C. AAbbdd × aaBBDD.                                D. AaBbdd × AABBDD.

3. Người ta không dùng con lai kinh tế để nhân giống, vì

A. ưu thế lai giảm dần.         

B. các gen sẽ phân li.

C. con lai không thích nghi.   

D. gen ngoại bị giảm.

4.    “Thành tựu nổi bật trong……cây trồng ở Việt Nam là gây đột biến nhân tạo, lai hữu tính để tạo ra biến dị tổ hợp, tạo giống ưu thế lai, tạo thể đa bội và áp dụng các kĩ thuật của công nghệ tế bào và công nghệ gen”.

A. gây giống

B. tạo giống

C. chọn giống

D. lai giống

5. Câu sai trong khi nói về thành tựu chọn giống thực vật ở nưởc ta là :

A. Bằng phương pháp chọn lọc cá thể đối  với các thể đột biến ưu tú, người ta đã tạo ra các giống lúa có tiềm năng năng suất cao (DT10, TK106...).

B. Giống đậu tương DT55 (năm 2000) được tạo ra bằng xử lí đột biến giống đậu tương DT74 có thời gian sinh trường ngắn, chịu rét tốt, hạt to..

C. giống lạc V79 được tạo ra bằng chiếu xạ tia X vào hạt giống lạc bạch sa : sinh trường khoẻ, hạt to trung bình, đều, vỏ quả dễ bóc…

D. Giống cà chua hồng lan được tạo ra từ thể đột biến nhân tạo từ giống cà chua Ba Lan trắng.

 

ĐÁP ÁN

Câu  1 (5 điểm)

Trong chăn nuôi, người ta dùng phương pháp lai kinh tế để sử dụng ưu thế laiế 1 kinh tế là cho phối giữa các dạng bố mẹ thuộc 2 giống thuần khác nhau rồi dùng con lai F­1 làm sản phẩm, không dùng nó để nhân giống tiếp các đời sau. Con lai F1 tăng trọng nhanh, đẻ khoẻ, sức đề kháng tốt, sức sản xuất (thịt, trứng, sữa...) mà lại tốn ít thức ăn.

Câu 2. (5 điểm)

1

2

3

4

5

B

C

A

C

D

-----

 -(Để xem nội dung tài liệu, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung tài liệu Bộ 4 Đề ôn tập hè môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Nghĩa Trung. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

 

MGID
YOMEDIA