OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
NONE

Bộ 5 đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học 12 năm 2023-2024 có đáp án Trường THPT Thuận Thành

21/09/2023 2.28 MB 126 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2023/20230921/996523213936_20230921_145015.pdf?r=2451
ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
Banner-Video

Để giúp các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu học tập, rèn luyện kĩ năng làm đề, kết hợp củng cố kiến thức chuẩn bị bước vào kì khảo sát chất lượng đầu năm sắp tới. HOC247 xin giới thiệu Bộ 5 đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học 12 năm 2023-2024 có đáp án Trường THPT Thuận Thành. Mời các em cùng quý thầy cô tham khảo đề thi dưới đây. Chúc các em có kết quả học tập thật tốt!

 

 
 

SỞ GDĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2023-2024

Môn: Sinh học 12

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề

1. ĐỀ SỐ 1

Câu 1. Khi nói về ảnh hưởng của ánh sáng đến quang hợp, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Các loại tia sáng khác nhau sẽ tác động đến quang hợp với cường độ khác nhau.

B. Cùng một cường độ ánh sáng giống nhau thì tất cả các tia sáng đều có tác động đến quang hợp với cường độ như nhau.

C. Khi cường độ ánh sáng vượt qua điểm bão hòa thì tăng cường độ ánh sáng sẽ làm giảm cường độ  quang hợp.

D. Các tia sáng xanh tím kích thích tổng hợp protein và axit amin.

Câu 2. Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ \(\frac{{A + T}}{{G + X}}\) = 25%  thì tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử ADN này là:

A. 20%.                                   B. 40%.                               C. 25%.                               D. 10%.

Câu 3. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về hô hấp ở thực vật?

I. Hô hấp sáng xảy ra ở ba bào quan liên tiếp theo thứ tự bắt đầu từ: Lục lạp →Ti thể → peroxiom.

II. Ở hạt đang nảy mầm, quá trình hô hấp diễn ra mạnh hơn so với hạt khô.

III. Sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí là CO2 và H2O còn ... lên men là etanol hoặc axit

IV. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

A. 1                                          B. 4                                     C. 2                                     D. 3

Câu 4. Giảm phân xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

A. Tế bào giao tử.                                                               B. Tế bào sinh dưỡng.

C. Tế bào sinh dục sơ khai.                                                 D. Tế bào sinh dục chín.

Câu 5. Một tế bào có kiểu gen AaBb. Ở kì đầu của nguyên phân thì kí hiệu bộ NST của tế bào là

A. AAAAbbbb.                       B. AABB.

C. aabb.                                D. AAaaBBbb.

Câu 6. Từ 5 phân tử ADN được đánh dấu N15 ở cả 2 mạch đơn tiến hành quá trình nhân đôi trong môi trường chỉ có N14, tổng hợp được 160 phân tử ADN mạch kép. Trong số các phát biểu dưới đây, số phát biểu đúng:

I. Có tất cả 150 phân tử ADN chỉ chứa N14.    

II. Có 5 phân tử ADN con có chứa N15.

III. Có tất cả 310 mạch đơn chứa N14.                          

IV. Có 10 phân tử ADN chứa cả N14 và N15.

A. 4.                                         B. 1.                                    C. 3.                                    D. 2.

Câu 7. Quan sát 1 hợp tử của 1 loài động vật đang thực hiện nguyên phân, số tế bào có ở kỳ sau của lần nguyên phân thứ ba là

A. 8 tế bào.                              B. 6 tế bào.

C. 4 tế bào.                              D. 2 tế bào.

Câu 8. Khi nói về hô hấp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Phân giải 1 phân tử glucôzơ thì tối đa sẽ thu được 38 ATP.

B. Cường độ hô hấp tỉ lệ nghịch với hàm lượng nước của cơ thể và cơ quan hô hấp.

C. Cường độ hô hấp tỷ lệ nghịch với nồng độ CO2.

D. Phân giải kỵ khí là một cơ chế thích nghi của thực vật.

Câu 9. Loài động vật nào sau đây trao đổi khí bằng ống khí?

A. Giun đất.                             B. Trai sông.                       C. Thuỷ tức.                       D. Gián.

Câu 10. Khi nói về trao đổi nitơ ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Phản nitrat hóa diễn ra trong điều kiện kị khí (không có O2), sẽ làm giảm lượng đạm trong đất.

B. Biến đổi N2 thành NH4+ thì được gọi là cố định đạm (cố định nitơ).

C. Vi khuẩn cố định đạm có 2 dạng là dạng sống tự do và dạng cộng sinh với thực vật.

D. Biến đổi NH4+ thành NO3- thì được gọi là khử nitrat.

Câu 11. Cơ thể một loài thực vật xét 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng kí hiệu là AaBbDd thực hiện quá trình nguyên phân. Ở một số tế bào giả sử một nhiễm sắc thể A của cặp Aa không phân li. Các tế bào con không thể có thành phần nhiễm sắc thể là:

A. AaaBbDd.                          B. AAaBbDd.                    C. AaBbDd.                       D. aBbDd.

Câu 12. Ở gà, một tế bào của cơ thể có kiểu gen AaXBY giảm phân bình thường hình thành giao tử. Xét các  phát biểu sau đây:

(1) Sinh ra 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.

(2) Sinh ra 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.

(3) Loại giao tử AY chiếm tỉ lệ 25%.

(4) Sinh ra giao tử mang NST Y với tỉ lệ 50%.

(5) Nếu sinh ra giao tử mang gen aXB thì giao tử này theo lí thuyết chiếm 100%

Số phát biểu đúng là:   

A. 3                             B. 4                             C. 1                             D. 2

Câu 13. Thoát hơi nước qua cutin có đặc điểm nào sau đây?

A. Vận tốc bé và được điều chỉnh.                              B. Vận tốc lớn và được điều chỉnh.

C. Vận tốc bé và không được điều chỉnh.                   D. Vận tốc lớn và không được điều chỉnh.

Câu 14. Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN?

A. Xitôzin.                               B. Uraxin.                           C. Ađênin.                          D. Timin.

Câu 15. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Alen B quy định quả tròn là trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Biết rằng hai cặp alen Aa và Bb nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Có bao nhiêu phép lai cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1:1?

A. 10                                        B. 8                                     C. 4                                     D. 12

Câu 16. Kết thúc giảm phân, một tế bào sinh tinh sẽ tạo ra:

A. 2 tinh trùng.                        B. 4 tinh trùng.

C. 3 tinh trùng.                        D. 1 tinh trùng.

Câu 17. Tế bào nào sau đây của cây bằng lăng có chức năng hấp thụ nước từ đất?

A. Tế bào khí khổng.                                                          B. Tế bào bao bó mạch.

C. Tế bào lông hút.                                                             D. Tế bào nội bì rễ.

Câu 18. Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trồng cây trong nhà kính là để hạn chế tác hại của điều kiện môi trường, để sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch.

B. Pha tối diễn ra ở chất nền (stroma) của lục lạp.

C. Trong hệ sắc tố của lá, tất cả các sắc tố đều có khả năng chuyển hóa quang năng thành hóa năng.

D. Sản phẩm của pha sáng của quang hợp gồm O2, ATP, NADPH.

Câu 19. Cho biết AA quy định hoa đỏ; Aa quy định hoa hồng; aa quy định hoa trắng. Cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng thì F1 có tỉ lệ kiểu hình là

A. 100% hoa đỏ.                                                                 B. 100% hoa hồng.

C. 100% hoa trắng.                                                             D. 50% hoa đỏ : 50% hoa trắng.

Câu 20. Một loài có 8 nhóm gen liên kết. Một tế bào sinh dưỡng đang ở kì giữa của nguyên phân. Số nhiễm sắc thể quan sát được trong tế bào này là:

A. 16 kép.                                B. 16 đơn.                           C. 8 đơn.                             D. 8 kép.

Câu 21. Đoạn mạch gốc của gen có trình tự các các nuclêôtit là 3'-ATGTAXXGTAGG-5'. Trình tự các các nuclêôtit của đoạn mạch bổ sung là:

A. 3’-TAXATGGXATXX-5’                                             B. 5’-TAXATGGXATXX-3’

C. 5’-ATGTAXXGTAGG-3’                                               D. 3’-ATGTAXXGTAGG-5’

Câu 22. Cônsixin có tác dụng cản trở sự hình thành thoi phân bào. Để gây đột biến đa bội người ta sử dụng cônsixin tác động vào chu kỳ tế bào ở

A. pha S.                                  B. pha G2.                           C. pha G1.                           D. pha M.

Câu 23. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit của các cặp NST tương đồng xảy ra ở:

A. Kì đầu của giảm phân thứ I                                            B. Kì giữa của giảm phân thứ I

C. Kì sau giảm phân thứ I                                                   D. Kì đầu của giảm phân thứ II

Câu 24. Ở động vật nhai lại, ngăn nào sau đây là dạ dày chính thức?

A. Dạ tổ ong.                           B. Dạ cỏ.                             C. Dạ múi khế.                   D. Dạ lá sách.

Câu 25. Axit amin là đơn phân cấu tạo nên hợp chất nào sau đây?

A. ADN.                                  B. ARN.                             C. Tinh bột.                        D. Prôtêin.

Câu 26. Loại axit nuclêic nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticôđon)?

A. mARN.                               B. rARN.                            C. tARN.                            D. ADN.

Câu 27. Khi nói về hô hấp của các loài động vật, phát biểu sau đây không đúng?

A. Tất cả các loài động vật đơn bào đều hô hấp qua bề mặt cơ thể.

B. Tất cả các loài động vật có xương sống ở trên cạn đều có phổi để hô hấp.

C. Thủy tức là động vật sống dưới nước nên hô hấp bằng mang.

D. Cá voi trao đổi khí với môi trường diễn ra ở phổi.

Câu 28. Trong thí nghiệm phát hiện hô hấp bằng việc thải khí CO2, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Nếu tiến hành thí nghiệm trong điều kiện nhiệt độ thấp thì lượng CO2 được thải ra càng lớn.

B. CO2 sẽ phản ứng với Ca(OH)2 tạo nên kết tủa CaCO3 làm đục nước vôi trong.

C. Rót nước từ từ từng ít một qua phễu vào bình chứa hạt để nước đẩy khí CO2 vào ống nghiệm.

D. Nếu thay hạt đang nảy mầm bằng hạt khô thì nước vôi trong không bị vẫn đục.

Câu 29. Phân tích vật chất di truyền của một chủng gây bệnh cúm ở gà thì thấy rằng vật chất di truyền của nó là một phân tử axit nuclêic được cấu tạo bởi 4 loại đơn phân với tỷ lệ mỗi loại là 19%A, 27%U, 13%G, 31%X. Loại vật chất di truyền của chủng gây bệnh này là

A. ADN mạch đơn.                 B. ARN mạch kép.         C. ARN mạch đơn.    D. ADN mạch kép.

Câu 30. Một bệnh nhân bị bệnh tim được lắp máy trợ tim có chức năng phát xung điện cho tim. Máy trợ tim này có chức năng tương tự cấu trúc nào trong hệ dẫn truyền tim?

A. Mạng Puôckin.                   B. Bó His.

C. Nút xoang nhĩ.                   D. Nút nhĩ thất.

Câu 31. Xét 1 tế bào sinh tinh mang 2 cặp nhiễm sắc thể kí hiệu là AaBb, khi giảm phân bình thường sẽ tạo ra các loại tinh trùng mang nhiễm sắc thể như thế nào?

A. Aa, Bb.            B. AB, Ab, aB, ab.         C. AB và ab.        D. AB và ab hoặc Ab và aB.

Câu 32. Hiện tượng các nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại ở kì giữa nhằm chuẩn bị cho hoạt động nào sau đây?

A. Trao đổi chéo niễm sắc thể                                            B. Phân li nhiễm sắc thể

C. Tiếp hợp nhiễm sắc thể                                                  D. Nhân đôi nhiễm sắc thể

Câu 33. Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào sau đây có một ngăn?

A. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê.                                              B. Trâu, bò, cừu, dê.

C. Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò.                                              D. Ngựa, thỏ, chuột.

Câu 34. Trong một thí nghiệm, người ta xác định được lượng nước thoát ra và lượng nước hút  vào của mỗi cây trong cùng một đơn vị thời gian như sau:

Theo suy luận lí thuyết, cây nào không bị héo?

A. Cây D.                                B. Cây C.                            C. Cây A.                            D. Cây B.

Câu 35. Khi nói về tiêu hóa của động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tất cả các loài thú ăn cỏ đều có dạ dày 4 túi.

B. Tất cả các loài động vật có xương sống đều tiêu hóa theo hình thức ngoại bào.

C. Tất cả các loài động vật đều có tiêu hóa nội bào.

D. Ở thủy tức, thức ăn chỉ được tiêu hóa nội bào.

Câu 36. Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Phép lai nào sau đây là phép lai nghịch của phép lai ♀Aa × ♂aa?

A. ♀Aa × ♂Aa.                       B. ♀aa × ♂Aa.                    C. ♀Aa × ♂aa.              D. ♀AA × ♂Aa.

Câu 37. Khi nói về axit amin, kết luận nào sau đây không đúng?

A. Mỗi axit amin có ít nhất một nhóm amin (\(N{H_2}\))

B. Axit amin là một chất lưỡng tính (vừa có tính axit, vừa có tính bazơ)

C. Những axit amin cơ thể không tổng hợp được gọi là axit amin không thay thế.

D. Mỗi axit amin chỉ có đúng một nhóm -COOH

Câu 38. Khi lượng nước trong cơ thể tăng lên so với bình thường, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Áp suất thẩm thấu giảm, huyết áp giảm.           B. Áp suất thẩm thấu giảm, huyết áp tăng.

C. Áp suất thẩm thấu tăng, huyết áp giảm.            D. Áp suất thẩm thấu tăng, huyết áp tăng.

Câu 39. Giả sử có 2000g chất khô của cây sồi. Khi dự đoán về hàm lượng của một số nguyên tố có trong 2000g chất khô, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sẽ có không quá 200 mg Fe.                                          B. Sẽ có trên 300g Mo.

C. Sẽ có trên 200mg Cu.                                                     D. Sẽ có không quá 100mg Ca.

Câu 40. Một loài có 2n = 6, các chữ cái là kí hiệu cho các NST, hai tế bào thuộc cùng 1 loài đang thực hiện các quá trình phân bào như hình vẽ dưới đây

(1) Hai tế bào trên thuộc loại tế bào sinh dục.

(2) Tế bào hình 1 đang ở kì giữa của giảm phân 1, tế bào hình 2 đang ở kì giữa của giảm phân 2

(3) Khi kết thúc quá trình phân bào, tế bào hình 1 tạo ra 4 tế bào đơn bội, tế bào hình 2 tạo ra 2 tế bào lưỡng bội

(4) Khi kết thúc quá trình phân bào, tế bào hình 1 tạo ra 2 tế bào có kiểu gen AABBDD và aabbdd, tế bào hình 2 tạo ra 2 tế bào có kiểu gen AaBbDd.

Số nhận định đúng với thông tin trên là 

     A. 3                                     B. 4                                     C. 2                                     D. 1

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

D

D

D

C

C

B

D

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

C

C

B

D

B

C

C

B

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B

B

A

C

D

C

C

A

C

C

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

D

B

D

B

B

B

D

B

A

C

2. ĐỀ SỐ 2

ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM MÔN SINH HỌC 12 NĂM 2023-2024 TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 - ĐỀ 02

Câu 1. Axit amin là đơn phân cấu tạo nên hợp chất nào sau đây?

A. Tinh bột.                             B. Prôtêin.                           C. ADN.                             D. ARN.

Câu 2. Giả sử có 2000g chất khô của cây sồi. Khi dự đoán về hàm lượng của một số nguyên tố có trong 2000g chất khô, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sẽ có trên 300g Mo.                                                       B. Sẽ có trên 200mg Cu.

C. Sẽ có không quá 100mg Ca.                                           D. Sẽ có không quá 200 mg Fe.

Câu 3. Cônsixin có tác dụng cản trở sự hình thành thoi phân bào. Để gây đột biến đa bội người ta sử dụng cônsixin tác động vào chu kỳ tế bào ở

A. pha M.                                B. pha G1.                           C. pha S.                             D. pha G2.

Câu 4. Khi nói về trao đổi nitơ ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Biến đổi NH4+ thành NO3- thì được gọi là khử nitrat.

B. Vi khuẩn cố định đạm có 2 dạng là dạng sống tự do và dạng cộng sinh với thực vật.

C. Phản nitrat hóa diễn ra trong điều kiện kị khí (không có O2), sẽ làm giảm lượng đạm trong đất.

D. Biến đổi N2 thành NH4+ thì được gọi là cố định đạm (cố định nitơ).

Câu 5. Một loài có 2n = 6, các chữ cái là kí hiệu cho các NST, hai tế bào thuộc cùng 1 loài đang thực hiện các quá trình phân bào như hình vẽ dưới đây

           

(1) Hai tế bào trên thuộc loại tế bào sinh dục.

(2) Tế bào hình 1 đang ở kì giữa của giảm phân 1, tế bào hình 2 đang ở kì giữa của giảm phân 2

(3) Khi kết thúc quá trình phân bào, tế bào hình 1 tạo ra 4 tế bào đơn bội, tế bào hình 2 tạo ra 2 tế bào lưỡng bội

(4) Khi kết thúc quá trình phân bào, tế bào hình 1 tạo ra 2 tế bào có kiểu gen AABBDD và aabbdd, tế bào hình 2 tạo ra 2 tế bào có kiểu gen AaBbDd.

Số nhận định đúng với thông tin trên là 

A. 1                                          B. 2                                     C. 4                                     D. 3

Câu 6. Loại axit nuclêic nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticôđon)?

A. rARN.                                 B. mARN.                          C. ADN.                             D. tARN.

Câu 7. Tế bào nào sau đây của cây bằng lăng có chức năng hấp thụ nước từ đất?

A. Tế bào bao bó mạch.                                                      B. Tế bào khí khổng.

C. Tế bào nội bì rễ.                                                              D. Tế bào lông hút.

Câu 8. Loài động vật nào sau đây trao đổi khí bằng ống khí?

A. Giun đất.                             B. Thuỷ tức.

C. Gián.                                   D. Trai sông.

Câu 9. Khi nói về axit amin, kết luận nào sau đây không đúng?

A. Axit amin là một chất lưỡng tính (vừa có tính axit, vừa có tính bazơ)

B. Mỗi axit amin có ít nhất một nhóm amin (\(N{H_2}\))

C. Những axit amin cơ thể không tổng hợp được gọi là axit amin không thay thế.

D. Mỗi axit amin chỉ có đúng một nhóm -COOH

Câu 10. Một tế bào có kiểu gen AaBb. Ở kì đầu của nguyên phân thì kí hiệu bộ NST của tế bào là

A. AAaaBBbb.                        B. aabb.                               C. AAAAbbbb.                  D. AABB.

Câu 11. Trong một thí nghiệm, người ta xác định được lượng nước thoát ra và lượng nước hút  vào của mỗi cây trong cùng một đơn vị thời gian như sau:

Theo suy luận lí thuyết, cây nào không bị héo?

A. Cây D.                                B. Cây A.                            C. Cây B.                            D. Cây C.

Câu 12. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về hô hấp ở thực vật?

I. Hô hấp sáng xảy ra ở ba bào quan liên tiếp theo thứ tự bắt đầu từ: Lục lạp → Ti thể → peroxiom

II. Ở hạt đang nảy mầm, quá trình hô hấp diễn ra mạnh hơn so với hạt khô.

III. Sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí là CO2 và H2O còn ... lên men là etanol hoặc axit

IV. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

A. 2                                          B. 4                                     C. 3                                     D. 1

Câu 13. Khi nói về ảnh hưởng của ánh sáng đến quang hợp, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Các loại tia sáng khác nhau sẽ tác động đến quang hợp với cường độ khác nhau.

B. Khi cường độ ánh sáng vượt qua điểm bão hòa thì tăng cường độ ánh sáng sẽ làm giảm cường độ  quang hợp.

C. Các tia sáng xanh tím kích thích tổng hợp protein và axit amin.

D. Cùng một cường độ ánh sáng giống nhau thì tất cả các tia sáng đều có tác động đến quang hợp với cường độ như nhau.

Câu 14. Thoát hơi nước qua cutin có đặc điểm nào sau đây?

A. Vận tốc lớn và không được điều chỉnh.             B. Vận tốc bé và được điều chỉnh.

C. Vận tốc lớn và được điều chỉnh.                        D. Vận tốc bé và không được điều chỉnh.

Câu 15. Kết thúc giảm phân, một tế bào sinh tinh sẽ tạo ra:

A. 1 tinh trùng.                        B. 4 tinh trùng.

C. 3 tinh trùng.                        D. 2 tinh trùng.

Câu 16. Từ 5 phân tử ADN được đánh dấu N15 ở cả 2 mạch đơn tiến hành quá trình nhân đôi trong môi trường chỉ có N14, tổng hợp được 160 phân tử ADN mạch kép. Trong số các phát biểu dưới đây, số phát biểu đúng:

I. Có tất cả 150 phân tử ADN chỉ chứa N14.

II. Có 5 phân tử ADN con có chứa N15.

III. Có tất cả 310 mạch đơn chứa N14.

IV. Có 10 phân tử ADN chứa cả N14 và N15.

A. 2.                                         B. 1.                                    C. 3.                                    D. 4.

Câu 17. Khi nói về hô hấp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Phân giải kỵ khí là một cơ chế thích nghi của thực vật.

B. Cường độ hô hấp tỷ lệ nghịch với nồng độ CO2.

C. Phân giải 1 phân tử glucôzơ thì tối đa sẽ thu được 38 ATP.

D. Cường độ hô hấp tỉ lệ nghịch với hàm lượng nước của cơ thể và cơ quan hô hấp.

Câu 18. Cơ thể một loài thực vật xét 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng kí hiệu là AaBbDd thực hiện quá trình nguyên phân. Ở một số tế bào giả sử một nhiễm sắc thể A của cặp Aa không phân li. Các tế bào con không thể có thành phần nhiễm sắc thể là:

A. AaaBbDd.                          B. aBbDd.                          C. AaBbDd.                       D. AAaBbDd.

Câu 19. Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào sau đây có một ngăn?

A. Ngựa, thỏ, chuột.                                                            B. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê.

C. Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò.                                              D. Trâu, bò, cừu, dê.

Câu 20. Giảm phân xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

A. Tế bào sinh dưỡng.                                                        B. Tế bào giao tử.

C. Tế bào sinh dục chín.                                                     D. Tế bào sinh dục sơ khai.

--(Để xem tiếp nội dung từ câu 21-40 của đề thi số 2 các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)---

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

D

A

B

D

D

C

D

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

C

D

D

B

C

D

A

A

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B

D

B

D

B

A

A

B

B

A

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

D

B

C

D

C

A

B

A

C

B

3. ĐỀ SỐ 3

ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM MÔN SINH HỌC 12 NĂM 2023-2024 TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 - ĐỀ 03

Câu 1. Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN?

A. Ađênin.                               B. Uraxin.                           C. Timin.                            D. Xitôzin.

Câu 2. Một tế bào có kiểu gen AaBb. Ở kì đầu của nguyên phân thì kí hiệu bộ NST của tế bào là

A. aabb.                                   B. AAaaBBbb.                   C. AAAAbbbb.                  D. AABB.

Câu 3. Loài động vật nào sau đây trao đổi khí bằng ống khí?

A. Gián.                                   B. Trai sông.

C. Thuỷ tức.                       D. Giun đất.

Câu 4. Khi nói về hô hấp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Phân giải 1 phân tử glucôzơ thì tối đa sẽ thu được 38 ATP.

B. Cường độ hô hấp tỷ lệ nghịch với nồng độ CO2.

C. Phân giải kỵ khí là một cơ chế thích nghi của thực vật.

D. Cường độ hô hấp tỉ lệ nghịch với hàm lượng nước của cơ thể và cơ quan hô hấp.

Câu 5. Phân tích vật chất di truyền của một chủng gây bệnh cúm ở gà thì thấy rằng vật chất di truyền của nó là một phân tử axit nuclêic được cấu tạo bởi 4 loại đơn phân với tỷ lệ mỗi loại là 19%A, 27%U, 13%G, 31%X. Loại vật chất di truyền của chủng gây bệnh này là

A. ADN mạch đơn.                 B. ARN mạch kép.

C. ARN mạch đơn.                 D. ADN mạch kép.

Câu 6. Khi lượng nước trong cơ thể tăng lên so với bình thường, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Áp suất thẩm thấu tăng, huyết áp tăng.

B. Áp suất thẩm thấu giảm, huyết áp tăng.

C. Áp suất thẩm thấu giảm, huyết áp giảm.

D. Áp suất thẩm thấu tăng, huyết áp giảm.

Câu 7. Cônsixin có tác dụng cản trở sự hình thành thoi phân bào. Để gây đột biến đa bội người ta sử dụng cônsixin tác động vào chu kỳ tế bào ở

A. pha S.                                  B. pha G2.                           C. pha G1.                          D. pha M.

Câu 8. Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ \(\frac{{A + T}}{{G + X}}\) = 25%  thì tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử ADN này là:

A. 20%.                                   B. 10%.                               C. 40%.                              D. 25%.

Câu 9. Xét 1 tế bào sinh tinh mang 2 cặp nhiễm sắc thể kí hiệu là AaBb, khi giảm phân bình thường sẽ tạo ra các loại tinh trùng mang nhiễm sắc thể như thế nào?

A. AB và ab.           B. AB, Ab, aB, ab.           C. Aa, Bb.       D. AB và ab hoặc Ab và aB.

Câu 10. Từ 5 phân tử ADN được đánh dấu N15 ở cả 2 mạch đơn tiến hành quá trình nhân đôi trong môi trường chỉ có N14, tổng hợp được 160 phân tử ADN mạch kép. Trong số các phát biểu dưới đây, số phát biểu đúng:

I. Có tất cả 150 phân tử ADN chỉ chứa N14.

II. Có 5 phân tử ADN con có chứa N15.

III. Có tất cả 310 mạch đơn chứa N14.

IV. Có 10 phân tử ADN chứa cả N14 và N15.

A. 4.                                         B. 1.                                    C. 3.                                    D. 2.

Câu 11. Khi nói về trao đổi nitơ ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Vi khuẩn cố định đạm có 2 dạng là dạng sống tự do và dạng cộng sinh với thực vật.

B. Biến đổi N2 thành NH4+ thì được gọi là cố định đạm (cố định nitơ).

C. Phản nitrat hóa diễn ra trong điều kiện kị khí (không có O2), sẽ làm giảm lượng đạm trong đất.

D. Biến đổi NH4+ thành NO3- thì được gọi là khử nitrat.

Câu 12. Khi nói về ảnh hưởng của ánh sáng đến quang hợp, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Các loại tia sáng khác nhau sẽ tác động đến quang hợp với cường độ khác nhau.

B. Khi cường độ ánh sáng vượt qua điểm bão hòa thì tăng cường độ ánh sáng sẽ làm giảm cường độ  quang hợp.

C. Các tia sáng xanh tím kích thích tổng hợp protein và axit amin.

D. Cùng một cường độ ánh sáng giống nhau thì tất cả các tia sáng đều có tác động đến quang hợp với cường độ như nhau.

Câu 13. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về hô hấp ở thực vật?

I. Hô hấp sáng xảy ra ở ba bào quan liên tiếp theo thứ tự bắt đầu từ: Lục lạp → Ti thể → peroxiom

II. Ở hạt đang nảy mầm, quá trình hô hấp diễn ra mạnh hơn so với hạt khô.

III. Sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí là CO2 và H2O còn ... lên men là etanol hoặc axit

IV. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

A. 4                                          B. 3                                     C. 2                                     D. 1

Câu 14. Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Phép lai nào sau đây là phép lai nghịch của phép lai ♀Aa × ♂aa?

A. ♀Aa × ♂aa.                        B. ♀Aa × ♂Aa.

C. ♀AA × ♂Aa.                        D. ♀aa × ♂Aa.

Câu 15. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit của các cặp NST tương đồng xảy ra ở:

A. Kì đầu của giảm phân thứ II                                          B. Kì giữa của giảm phân thứ I

C. Kì sau giảm phân thứ I                                                   D. Kì đầu của giảm phân thứ I

--(Để xem tiếp nội dung từ câu 16-40 của đề thi số 3 các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)---

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

A

D

C

B

B

C

D

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

D

B

D

D

D

C

B

B

B

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

C

D

C

A

B

D

B

C

B

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

D

A

A

C

A

C

A

D

D

D

4. ĐỀ SỐ 4

ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM MÔN SINH HỌC 12 NĂM 2023-2024 TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 - ĐỀ 04

Câu 1. Trong thí nghiệm phát hiện hô hấp bằng việc thải khí CO2, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Nếu tiến hành thí nghiệm trong điều kiện nhiệt độ thấp thì lượng CO2 được thải ra càng lớn.

B. CO2 sẽ phản ứng với Ca(OH)2 tạo nên kết tủa CaCO3 làm đục nước vôi trong.

C. Rót nước từ từ từng ít một qua phễu vào bình chứa hạt để nước đẩy khí CO2 vào ống nghiệm.

D. Nếu thay hạt đang nảy mầm bằng hạt khô thì nước vôi trong không bị vẫn đục.

Câu 2. Giả sử có 2000g chất khô của cây sồi. Khi dự đoán về hàm lượng của một số nguyên tố có trong 2000g chất khô, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sẽ có trên 300g Mo.                                                       B. Sẽ có không quá 200 mg Fe.

C. Sẽ có trên 200mg Cu.                                                     D. Sẽ có không quá 100mg Ca.

Câu 3. Trong một thí nghiệm, người ta xác định được lượng nước thoát ra và lượng nước hút  vào của mỗi cây trong cùng một đơn vị thời gian như sau:

Theo suy luận lí thuyết, cây nào không bị héo?

A. Cây D.                                B. Cây C.                            C. Cây A.                           D. Cây B.

Câu 4. Khi nói về hô hấp của các loài động vật, phát biểu sau đây không đúng?

A. Tất cả các loài động vật đơn bào đều hô hấp qua bề mặt cơ thể.

B. Tất cả các loài động vật có xương sống ở trên cạn đều có phổi để hô hấp.

C. Cá voi trao đổi khí với môi trường diễn ra ở phổi.

D. Thủy tức là động vật sống dưới nước nên hô hấp bằng mang.

Câu 5. Đoạn mạch gốc của gen có trình tự các các nuclêôtit là 3'-ATGTAXXGTAGG-5'. Trình tự các các nuclêôtit của đoạn mạch bổ sung là:

A. 3’-ATGTAXXGTAGG-5’                                             B. 3’-TAXATGGXATXX-5’

C. 5’-ATGTAXXGTAGG-3’                                               D. 5’-TAXATGGXATXX-3’

Câu 6. Khi nói về hô hấp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Phân giải 1 phân tử glucôzơ thì tối đa sẽ thu được 38 ATP.

B. Cường độ hô hấp tỷ lệ nghịch với nồng độ CO2.

C. Phân giải kỵ khí là một cơ chế thích nghi của thực vật.

D. Cường độ hô hấp tỉ lệ nghịch với hàm lượng nước của cơ thể và cơ quan hô hấp.

Câu 7. Tế bào nào sau đây của cây bằng lăng có chức năng hấp thụ nước từ đất?

A. Tế bào bao bó mạch.                                                      B. Tế bào lông hút.

C. Tế bào khí khổng.                                                          D. Tế bào nội bì rễ.

Câu 8. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit của các cặp NST tương đồng xảy ra ở:

A. Kì giữa của giảm phân thứ I                                          B. Kì sau giảm phân thứ I

C. Kì đầu của giảm phân thứ I                                            D. Kì đầu của giảm phân thứ II

Câu 9. Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong hệ sắc tố của lá, tất cả các sắc tố đều có khả năng chuyển hóa quang năng thành hóa năng.

B. Sản phẩm của pha sáng của quang hợp gồm O2, ATP, NADPH.

C. Trồng cây trong nhà kính là để hạn chế tác hại của điều kiện môi trường, để sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch.

D. Pha tối diễn ra ở chất nền (stroma) của lục lạp.

Câu 10. Giảm phân xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

A. Tế bào sinh dưỡng.                                                        B. Tế bào sinh dục chín.

C. Tế bào giao tử.                                                               D. Tế bào sinh dục sơ khai.

--(Còn tiếp)---

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

B

B

D

D

D

B

C

A

B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

D

D

A

D

A

C

D

A

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

B

B

A

D

B

B

B

A

C

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

A

C

D

A

D

B

B

A

B

5. ĐỀ SỐ 5

ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM MÔN SINH HỌC 12 NĂM 2023-2024 TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 - ĐỀ 05

Câu 1. Một loài có 8 nhóm gen liên kết. Một tế bào sinh dưỡng đang ở kì giữa của nguyên phân. Số nhiễm sắc thể quan sát được trong tế bào này là:

A. 8 kép.                                  B. 8 đơn.                             C. 16 đơn.                          D. 16 kép.

Câu 2. Cơ thể một loài thực vật xét 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng kí hiệu là AaBbDd thực hiện quá trình nguyên phân. Ở một số tế bào giả sử một nhiễm sắc thể A của cặp Aa không phân li. Các tế bào con không thể có thành phần nhiễm sắc thể là:

A. AAaBbDd.                         B. aBbDd.

C. AaBbDd.                           D. AaaBbDd.

Câu 3. Phân tích vật chất di truyền của một chủng gây bệnh cúm ở gà thì thấy rằng vật chất di truyền của nó là một phân tử axit nuclêic được cấu tạo bởi 4 loại đơn phân với tỷ lệ mỗi loại là 19%A, 27%U, 13%G, 31%X. Loại vật chất di truyền của chủng gây bệnh này là

A. ADN mạch đơn.                 B. ARN mạch kép.

C. ADN mạch kép.                  D. ARN mạch đơn.

Câu 4. Khi nói về axit amin, kết luận nào sau đây không đúng?

A. Mỗi axit amin có ít nhất một nhóm amin (NH2)

B. Những axit amin cơ thể không tổng hợp được gọi là axit amin không thay thế.

C. Axit amin là một chất lưỡng tính (vừa có tính axit, vừa có tính bazơ)

D. Mỗi axit amin chỉ có đúng một nhóm -COOH

Câu 5. Khi nói về hô hấp của các loài động vật, phát biểu sau đây không đúng?

A. Tất cả các loài động vật có xương sống ở trên cạn đều có phổi để hô hấp.

B. Cá voi trao đổi khí với môi trường diễn ra ở phổi.

C. Thủy tức là động vật sống dưới nước nên hô hấp bằng mang.

D. Tất cả các loài động vật đơn bào đều hô hấp qua bề mặt cơ thể.

Câu 6. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về hô hấp ở thực vật?

I. Hô hấp sáng xảy ra ở ba bào quan liên tiếp theo thứ tự bắt đầu từ: Lục lạp → Ti thể → peroxiom

II. Ở hạt đang nảy mầm, quá trình hô hấp diễn ra mạnh hơn so với hạt khô.

III. Sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí là CO2 và H2O còn ... lên men là etanol hoặc axit

IV. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

A. 2                                          B. 1                                     C. 3                                     D. 4

Câu 7. Trong thí nghiệm phát hiện hô hấp bằng việc thải khí CO2, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Nếu tiến hành thí nghiệm trong điều kiện nhiệt độ thấp thì lượng CO2 được thải ra càng lớn.

B. CO2 sẽ phản ứng với Ca(OH)2 tạo nên kết tủa CaCO3 làm đục nước vôi trong.

C. Rót nước từ từ từng ít một qua phễu vào bình chứa hạt để nước đẩy khí CO2 vào ống nghiệm.

D. Nếu thay hạt đang nảy mầm bằng hạt khô thì nước vôi trong không bị vẫn đục.

Câu 8. Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trồng cây trong nhà kính là để hạn chế tác hại của điều kiện môi trường, để sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch.

B. Pha tối diễn ra ở chất nền (stroma) của lục lạp.

C. Trong hệ sắc tố của lá, tất cả các sắc tố đều có khả năng chuyển hóa quang năng thành hóa năng.

D. Sản phẩm của pha sáng của quang hợp gồm O2, ATP, NADPH.

Câu 9. Quan sát 1 hợp tử của 1 loài động vật đang thực hiện nguyên phân, số tế bào có ở kỳ sau của lần nguyên phân thứ ba là

A. 2 tế bào.                          B. 4 tế bào. 

C. 8 tế bào.                          D. 6 tế bào.

Câu 10. Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Phép lai nào sau đây là phép lai nghịch của phép lai ♀Aa × ♂aa?

A. ♀AA × ♂Aa.                      B. ♀aa × ♂Aa.

C. ♀Aa × ♂Aa.                      D. ♀Aa × ♂aa.

--(Còn tiếp)---

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

D

D

C

C

A

C

B

B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

D

A

C

C

C

A

A

D

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B

B

D

D

C

D

B

A

A

C

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

C

B

C

A

A

D

B

A

B

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học 12 năm 2023-2024 có đáp án Trường THPT Thuận Thành. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo tài liệu có liên quan:

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

ADMICRO
ZUNIA9
OFF