RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 2.66 trang 87 SBT Toán 11

Giải bài 2.66 tr 87 SBT Toán 11

Có ba học sinh vào ba quầy sách để mua sách. Xác suất để có hai học sinh vào cùng một quầy, học sinh còn lại vào một trong hai quầy còn lại là:

A. \(\frac{1}{3}\)                      B. \(\frac{2}{3}\)

C. \(\frac{1}{4}\)                      D. \(\frac{1}{6}\)

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Không gian mẫu là cách xếp 3 bạn vào 3 quầy (có thể vào chung quầy) nên khi đó n(Ω) = 33 = 27.

Gọi biến cố A là hai học sinh vào cùng một quầy, học sinh còn lại vào một trong hai quầy còn lại.

Chọn 2 học sinh vào một quầy có \(C_3^2\) cách.

Chọn quầy xếp hai học sinh đó có 3 cách.

Học sinh còn lại xếp vào một trong hai quầy còn lại có 2 cách.

Theo quy tắc nhân,\(n(A) = C_3^2.3.2 = 18\) .

Vậy xác suất để cả ba học sinh vào cùng một quầy là \(P(A) = \frac{{n(A)}}{{n({\rm{\Omega }})}} = \frac{{18}}{{27}} = \frac{2}{3}\)

Đáp án: B.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.66 trang 87 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 69 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 70 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 71 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 72 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 73 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 43 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 44 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 45 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 46 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 47 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 48 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 49 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 50 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 51 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 52 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 53 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 54 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 55 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 56 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 57 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 58 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 59 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 60 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 1 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 61 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 2 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 62 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 3 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 63 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 4 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 64 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 5 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.57 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 65 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 6 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.58 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 66 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 7 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 67 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 8 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.59 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 68 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 9 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 10 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 11 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.60 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 12 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 13 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 14 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.61 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 15 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.62 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.63 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.64 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.65 trang 87 SBT Toán 11

 • Trần Thị Trang

  Cho tập A (0,1,2,3,4,5,6,7)
  Có bao nhiêu số có 6 chữ số (các chữ số khác nhau) chia hết cho 5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Hạ Lan

  từ các số 0 1 2 3 4 5 có bao nhiêu số tự nhiên 4 chữ số mà chữ số 1 2 luôn đứng cạnh nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Bài 1: Một lớp có 14 sinh viên nam và 8 sinh viên nữ gọi ngẫu nhiên ra 12 sinh viên. Tính xác suất để trong 12 sinh viên được chọn ra:

  1. Có 5 sinh viên nam

  2. Có 12 sinh viên nữ

  3. Có ít nhất 1 sinh viên nam

  Bài 2: Một sinh viên làm 3 thí nghiệm A, B, C khác nhau xác suất thành công của mỗi thí nghiệm lần lượt là 0,5; 0,6; 0,7. Tính xác suất để sinh viên làm 3 thí nghiệm có:

  a) Hai thí nghiệm thành công

  b) Có ít nhất 1 thí nghiệm thành công

  c) Chỉ có đúng một thí nghiệm thành công

  Bài 3: Tại 1 khoa điều trị bệnh bỏng có 68% bệnh nhân bị bỏng nóng

  32% bị bỏng do hóa chất. trong số những bệnh nhân bị bỏng nóng có 6% bị biến chứng, trong số bệnh nhân bị bỏng do hóa chất có 13% bị biến chứng

  a. Lấy ngẫu nhiên 1 bệnh án của bênh nhân bỏng. Tìm xác suất bệnh án đó của bệnh nhân bị biến chứng

  b. Lấy ngẫu nhiên 1 bệnh án ta được bệnh án của bệnh nhân bị biến dạng. Tìm xác suất để bẹnh án đó của bệnh nhân bị bỏng do hóa chất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  cho 14 tấm thẻ được đánh giấu từ 1 đến 14.lấy ngẫu nhiên 3 tấm thẻ.tính sác xuất lấy 3 tấm thẻ sao cho tổng 3 tấm thẻ chia hết cho 3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA