YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 65 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 65 trang 94 SGK Toán 11 NC

Có 3 hòm, mỗi hòm chứa 5 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 5. Rút ngẫu nhiên từ mỗi hòm một tấm thẻ. Tính xác suất để :

a. Tổng các số ghi trên ba tấm thẻ rút ra không nhỏ hơn 4

b. Tổng các số ghi trên ba tấm thẻ rút ra bằng 6.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Không gian mẫu: \(\Omega  = \left\{ {\left( {x;y;z} \right)|1 \le x,y,z \le 5;x,y,z \in {N^*}} \right\}\), trong đó x, y và z theo thứ tự là số ghi trên thẻ rút ở hòm thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Ta có: nΩ = 5.5.5 = 125.

a) Gọi A là biến cố đang xét.

Khi đó \(\overline A \) là biến cố “Tổng số ghi trên ba tấm thẻ được chọn nhiều nhất là 3”.

\({\Omega _{\overline A }} = \left\{ {\left( {1;1;1} \right)} \right\}\) nên \({n_{{\Omega _{\overline A }}}} = 1\)

Vậy \(P\left( A \right) = 1 - P\left( {\overline A } \right) = 1 - \frac{1}{{125}} = 0,992\)

b) Gọi B là biến cố đang xét. Khi đó:

\({\Omega _B} = \left\{ {\left( {x;y;z} \right)|x + y + z = 6;1 \le x,y,z \le 5;x,y,z \in {N^*}} \right\}\)

Ta có 6 = 1+2+3 = 1+1+4 = 2+2+2

Tập {1,2,3} cho ta sáu phần tử của ΩB, tập {1,1,4} cho ta ba phần tử của ΩB, tập {2,2,2} chỉ cho ta duy nhất một phần tử ΩB

Suy ra \({n_{{\Omega _B}}} = 6 + 3 + 1 = 10\)

Do đó \(P\left( B \right) = \frac{{10}}{{125}} = 0,08\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 65 trang 94 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 

Bài tập SGK khác

Bài tập 69 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 70 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 71 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 72 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 73 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 43 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 44 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 45 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 46 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 47 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 48 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 49 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 50 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 51 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 52 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 53 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 54 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 55 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 56 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 57 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 58 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 59 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 60 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 1 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 61 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 2 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 62 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 3 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 63 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 4 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 64 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 5 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.57 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 6 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.58 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 66 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 7 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 67 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 8 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.59 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 68 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 9 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 10 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 11 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.60 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 12 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 13 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 14 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.61 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 15 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.62 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.63 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.64 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.65 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.66 trang 87 SBT Toán 11

YOMEDIA