ON
ON
YOMEDIA
17AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Unit 10 lớp 9 Language Focus - Ngữ pháp Life on other planets


Bài học Unit 10 Lớp 9 Life on other planets phần Language Focus hướng dẫn các em phân biệt hai động từ may, might và ôn tập câu điều kiện loại I và loại II.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 10 Lớp 9 Language Focus Part 1

Modals: may, might

May/migh + Verb (bare-infinitive)
 • "may" và "might" đều dùng diễn tả khả năng có thể xảy ra của hành động nào đó. Tuy nhiên, "may" chỉ khả năng xảy ra của sự việc ở khoảng 50% còn "might" ở mức độ không chắc chắn bằng "may".
 • dạng phủ định "may" --> "may not" và "might" --> "might not"
 • Ex: He may/might be in the office.
  • Linh may not come to the party tonight. She isn't feeling well.

2. Unit 10 Lớp 9 Language Focus Part 2

Conditional Sentences: Câu điều kiện

a. Type 1 (Câu điều kiện diễn tả sự thật ở hiện tại và tương lai)

 If - clause,              main clause

 Simple present        will + Verb (bare-infinitive)

 • ex: If we go by bus, it will be cheaper.
 • Mệnh đề If có thể đứng đầu câu, hoặc đứng ở cuối câu
 • ex: You will miss the train if you don't hurry.

b. Type 2 (Câu điều kiện diễn tả điều không thật ở hiện tại)

 If - clause,               main clause

 Simple past              would + Verb (bare - infinitive)

 • ex: If he had the money, he would buy a computer.
 • I would buy it if it weren't so expensive.
 • Lưu ý: Ta dùng "were" đối với các ngôi trong câu điều kiện loại II.

3. Unit 10 Lớp 9 Language Focus Exercise

3.1. Exercise 1 Language Focus Unit 10

Work with a partner. Use may or might and talk about Andy's presents. (Thực hành với bạn học. Sử dụng may hoặc might và nói về những món quà của Andy.)

Unit 10 language focus lớp 9

Unit 10 Language focus lớp 9

Guide to answer

a) It may be a book or it might be a game.

b) It may be a box of crayons or it might be a box of paint.

c) It may be a football or it might be a basketball.

d) It may be a boat or it might be a train.

e) It may be a flying saucer or it might be a meteor.

f) It may be an evening star or it might be a spacecraft.

3.2. Exercise 2 Language Focus Unit 10

Complete the sentences. Use the verbs in the box. (Hoàn thành những câu sau. Dùng những động từ trong khung.)

 rain/not go out       join/finish       write/not forget

 not be/drop            miss/ not hurry

b. Lan ____ the bus if she _____.

c. If Ha ______ careful, he _____ the cup.

d. Mrs. Nga ______ us if she _____ her work early.

e. If Mrs. Binh _____ a shopping list, she ______ what to buy.

Guide to answer

b) Lan will miss the bus if she doesn't hurry.

c) If Ha is not careful, he will drop the cup.

d) Mrs Nga will join us if she finishes her work early.

e) If Mrs. Binh writes a shopping list, she will not forget what to buy.

3.3. Exercise 3 Language Focus Unit 10

Look at the pictures. Complete the sentences. (Nhìn vào tranh. Hoàn thành các câu sau.)

Unit 10 Language Focus Lớp 9 bài 3

Unit 10 eng9

Guide to answer

b) If Mr. Loc had a car, he would drive it to work.

c) If Lan lived in Ho Chi Minh City, she would visit Saigon Water Park.

d) Nam would arrive at school on time if he had an alarm clock.

e) If Hoa lived in Hue, she would see her parents every day.

f) If Nga owned a piano, she would play it very well.

g) Tuan would get better grades if he studied harder.

h) Na would buy a new computer if she had enough money.

3.4. Exercise 4 Language Focus Unit 10

What would you do if you met an alien from outer space? Write 3 things you would like to do. (Bạn sẽ làm gì nếu bạn gặp một người ngoài hành tinh ở ngoài không gian? Viết 3 điều bạn muốn làm.)

Guide to answer

 • If I met an alien from outer space, I would make friends with him/her.
 • If I met an alien from outer space, I would ask him/her about his/her life.
 • If I met an alien from outer space, I would tell you about it.
ZUNIA12
ADMICRO

Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 10 Lớp 9

Trên đây là nội dung bài học Unit 10 Tiếng Anh lớp 9 phần Language Focus, để củng cố nội dung bài học ngữ pháp mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 10 lớp 9 Language Focus

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Language Focus Unit 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

ZUNIA9
OFF
ON