ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 9 phần Write - A visit from pen pal

Banner-Video

Mời các em làm bài trắc nghiệm Write Unit 1 tiếng Anh lớp 9 nhằm kiểm tra kiến thức và kỹ năng viết dựa vào những gợi ý đã cho. Chúc các em thực hành hiệu quả!

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

 • Câu 1: Choose one sentence that has the same meaning as the root.

  I wish I had a computer.

  • A. I used to have a computer.
  • B. I have a computer but I don’t use it.
  • C. I don’t have a computer but I want to have one.
  • D. I don’t like using my computer.
  • A. My brother is young but he can to ride to school.
  • B. My brother isn’t old enough to ride to school.
  • C. My brother is so old that he himself has to ride to school.
  • D. My brother is young enough to ride to school.
 •  

   

   
   
  • A. I haven’t met him for two years.
  • B. I meet him every two years.
  • C. I’ve met him for two years.
  • D. I could meet him the last two years.
 • Câu 4: Choose the complete sentences

  Maryam and Lan/ been/ pen pals/ over two years.

  • A. Maryam and Lan had been pen pals over two years.
  • B. Maryam and Lan have been pen pals for over two years.
  • C. Maryam and Lan haven’t been pen pals over two years.
  • D. Maryam and Lan have been pen pals since over two years.
 •  

  • A. For Maryam’s first day in Ha Noi, Lan took her to Hoan Kiem Lake.
  • B. In the Maryam’s first day to Ha Noi, Lan took her up to Hoan Kiem Lake.
  • C.  On Maryam’s first day in Ha Noi, Lan took her to Hoan Kiem Lake.
  • D. On Maryam’s first day to Ha Noi, Lan took her up to Hoan Kiem Lake.
  • A. Maryam was impressed by the beauty of Ha Noi.
  • B. Maryam is impressed of the beaty in Ha Noi.
  • C. Maryam has been impressed with the beauty in Ha Noi.
  • D. Maryam feel impressed to the beauty of Ha Noi.
AMBIENT