OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Chương 1: Tổng Quan Về Marketing

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
 • Bài 1: Lịch sử hình thành và phát triển của Marketing

  Bài 1: Lịch sử hình thành và phát triển của Marketing
 • Bài 2: Các giai đoạn phát triển của quan điểm Marketing

  Bài 2: Các giai đoạn phát triển của quan điểm Marketing
 • Bài 3: Các khái niệm cơ bản của Marketing

  Bài 3: Các khái niệm cơ bản của Marketing
 • Bài 4: Mục tiêu và chức năng của Marketing

  Bài 4: Mục tiêu và chức năng của Marketing
 • Bài 5: Nguyên tắc của Marketing

  Bài 5: Nguyên tắc của Marketing
 • Bài 6: Quy trình Marketing

  Bài 6: Quy trình Marketing
 • Bài 7: Marketing mix

  Bài 7: Marketing mix
 • Bài 8: Những thách thức và cơ hội đối với hoạt động Marketing

  Bài 8: Những thách thức và cơ hội đối với hoạt động Marketing
 • Bài 9: Phân loại Marketing

  Bài 9: Phân loại Marketing
OFF