OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Chương 7: Quyết Định Về Giá

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
 • Bài 1: Khái niệm về giá và tầm quan trọng của giá trong Marketing - mix

  Bài 1: Khái niệm về giá và tầm quan trọng của giá trong Marketing - mix
 • Bài 2: Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định về giá

  Bài 2: Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định về giá
 • Bài 3: Các phương pháp định giá

  Bài 3: Các phương pháp định giá
 • Bài 4: Các kiểu chiến lược định giá điển hình

  Bài 4: Các kiểu chiến lược định giá điển hình
 • Bài 5: Phương pháp xác định giá bán một sản phẩm mới

  Bài 5: Phương pháp xác định giá bán một sản phẩm mới
OFF