OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Chương 8: Các Quyết Định Về Phân Phối

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
 • Bài 1: Tầm quan trọng của phân phối trong Marketing

  Bài 1: Tầm quan trọng của phân phối trong Marketing
 • Bài 2: Cấu trúc kênh phân phối

  Bài 2: Cấu trúc kênh phân phối
 • Bài 3: Lựa chọn kênh phân phối

  Bài 3: Lựa chọn kênh phân phối
 • Bài 4: Những quyết định về quản trị kênh phân phối

  Bài 4: Những quyết định về quản trị kênh phân phối
 • Bài 5: Một số hoạt động phân phối sản phẩm vật chất (Physical distribution)

  Bài 5: Một số hoạt động phân phối sản phẩm vật chất (Physical distribution)
 • Bài 6: Quản trị logistics

  Bài 6: Quản trị logistics
OFF