OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Chương 9: Các Quyết Định Về Truyền Thông Marketing Tích Hợp

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
 • Bài 1: Khái quát về truyền thông Marketing tích hợp

  Bài 1: Khái quát về truyền thông Marketing tích hợp
 • Bài 2: Mô hình truyền thông marketing và các bước tiến hành hoạt động truyền thông

  Bài 2: Mô hình truyền thông marketing và các bước tiến hành hoạt động truyền thông
 • Bài 3: Xác lập hỗn hợp truyền thông và ngân sách

  Bài 3: Xác lập hỗn hợp truyền thông và ngân sách
 • Bài 4: Các thành phần trong truyền thông Marketing

  Bài 4: Các thành phần trong truyền thông Marketing
OFF