OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài 9: Phân loại Marketing


Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Bài 9: Phân loại Marketing sau đây để tìm hiểu về căn cứ vào lĩnh vực hoạt động, căn cứ vào quy mô, tầm vóc hoạt động, căn cứ vào phạm vi hoạt động, căn cứ vào khách hàng, căn cứ vào đặc điểm cấu tạo sản phẩm.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động

Ngày nay, marketing đã phát triển mạnh, áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và được chia làm hai nhóm chủ yếu là marketing trong kinh doanh và marketing phi kinh doanh.

Marketing trong kinh doanh: marketing được ứng dụng trong những lĩnh vực sản xuất kinh doanh như:

  • Marketing công nghiệp;
  • Marketing thương mại;
  • Marketing du lịch;
  • Marketing dịch vụ.

Marketing phi kinh doanh: hay còn gọi là marketing xã hội.

Hình thức marketing này được ứng dụng trong những lĩnh vực chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục, xã hội...

2. Căn cứ vào quy mô, tầm vóc hoạt động

Marketing vi mô: do các doanh nghiệp thực hiện.

Marketing vĩ mô: do các cơ quan của chính phủ thực hiện nhằm định hướng phát triển các ngành kinh tế, hoặc thị trường chung cả nước.

3. Căn cứ vào phạm vi hoạt động

Marketing trong nước: thực hiện marketing trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia.

Marketing quốc tế: do các tổ chức đa quốc gia thực hiện trên phạm vi toàn cầu.

4. Căn cứ vào khách hàng

Marketing cho tổ chức: đối tượng tác động của marketing là các nhà sử dụng công nghiệp, trung gian, các tổ chức chính phủ...

Marketing cho người tiêu dùng: các cá nhân, hộ gia đình là đối tượng phục vụ của marketing.

5. Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo sản phẩm

Marketing sản phẩm hữu hình: marketing được sử dụng trong những tổ chức cung cấp các loại sản phẩm cụ thể như thực phẩm, hàng kim khí điện máy, ...

Marketing sản phẩm vô hình: còn gọi là marketing dịch vụ. Marketing được ứng dụng trong các tổ chức cung cấp dịch vụ vận chuyển, bảo hiểm, du lịch, thông tin,...

ADMICRO
ADMICRO
NONE
OFF