RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Đơn vị hút nước của rễ là

  • A. 
   Tế bào lông hút
  • B. 
   Tế bào biểu bì
  • C. 
   Không bào
  • D. 
   Tế bào rễ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tế bào lông hút là đơn vị hút nước của rễ.

  ⇒ Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 3062

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA