OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT

Cấu hình electron nguyên tử môn Hóa học 10 năm 2019-2020

14/12/2019 530.24 KB 403 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2019/20191214/714380286255_20191214_134732.pdf?r=5846
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu Cấu hình electron nguyên tử môn Hóa học 10 năm 2019-2020. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án hoàn thành trong thời gian 45 phút. Hy vọng đề kiểm tra này sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn và đạt kết quả cao ở bài kiểm tra sắp tới. 

 

 
 

CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ MÔN HÓA HỌC 10

 

1. a. Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố sau

Al  (Z=13)       Cr (Z=24)              Fe (Z=26)            Co (Z=27)           Cu (Z=29)

b. Cho biết số electron độc thân của các nguyên tử các nguyên tố trên

c. Các nguyên tố này kim loại là phi kim ? giải thích ?

2. Xác định số hiệu nguyên tử trong các trường hợp sau:

a. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số electron ở các phân lớp p là 11.

b. Nguyên tử M  có electron  cuối cùng điền vào phân lớp phân lớp 3d7.

c. Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron lớp ngoài cùng là 6.

d. Một ngtử X có tổng số e ở các phân lớp p là 11.

e. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y  có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8.

f. Nguyên tử nguyên tố X có e cuối cùng điền vào phân lớp 3p1. Nguyên tử nguyên tố Y có e cuối cùng điền vào phân lớp 3p3

3. Cấu hình electron nguyên tử ở phân mức năng lượng cao nhất của các nguyên tử A, B, C, D lần lượt là 2s2, 3p5, 4s2, 3d6. Viết cấu hình e của nguyên tử các nguyên tố trên và cho biết chúng là nguyên tố nào?

4. Cho các nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng lần lượt là X = (n-1)p4  ;   Y = np4   ; Z = (n+1)s1. Xác định X, Y, Z với n=3

5. Các nguyên tử mang điện (ion) A2+, B+, X-, Y2- có cùng cấu hình electron với Ar (Z=18). Viết cấu hình electron và xác định các nguyên tử A, B, X, Y.

6. Một hợp chất M2X ( tạo từ ion M+ và X2-). Tổng số hạt p,n,e trong phân tử M2X là 140 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số khối của ion M+ lớn hơn số khối của ion X2- là 23. Tổng số hạt p,n,e trong ion M+ nhiều hơn trong ion X2- là 31 hạt.

a. Viết cấu hình electron của ion M+ , X2- và nguyên tử M

b. Xác định công thức phân tử M2X

7. Trong hợp chất MX tạo bởi ion M2+ và X2-. Biết tổng hạt p, n, e trong phân tử MX là 84. Số proton và nơtron trong các hạt nhân nguyên tử M và X bằng nhau. Số khối của X2- lớn hơn số khối của M2+ là 8.

a. Viết cấu hình electron của M2+, X2- và X

b. Viết công thức của MX

8. Phân tử MX3 có tổng hạt cơ bản (p, n, e) bằng 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Số hạt mang điện trong ntử M ít hơn số hạt mang điện trong nguyên tử X là 16 hạt.

a. Xác định hợp chất MX3

b. Viết cấu hình electron của M và X?

9. Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X là 5p5. Tỉ số hạt nơtron và proton là 1,3962. Số nơtron trong nguyên tử X gấp 3,7 lần số nơtron trong nguyên tử nguyên tố Y. khi cho 1.0725 gam Y tác dụng với lượng dư X thu được 4,565 gam sản phẩm có công thức XY

a. Viết cấu hình electron đầy đủ của nguyên tử nguyên tố X

b. Xác định số khối và tên của X, Y

c. X , Y là kim loại hay phi kim ?

10. Hợp chất A được hình thành từ các ion X+ và Y-. Phân tử A chứa 9 nguyên tử, gồm 3 nguyên tố phi kim, tỉ lệ nguyên tử của mỗi nguyên tố là 2:3:4. Tổng số proton trong A là 42 và trong ion Y- chứa hai nguyên tố cùng chu kì nhưng thuộc hai phân nhóm chính kế tiếp.

a. Viết công thức phân tử và gọi tên chất A

b. Viết công thức electron và công thức cấu tạo của A

11. Cho X, Y là hai ntố có mức năng lượng cuối cùng là 4s1 và 4s2. Biết rằng X và Yđềucó20nơtron.

a. Viết cấu hình electron của X, Y. Định tên X, Y ?

b. Cho 7, 9(g)hỗn hợp X, Y tác dụng với dung dịch H2SO4 dư, sau phản ứng thu được 4, 48(l)khí (đkc). Tính % khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu ?

12. Cho các ion X+, Y−  và nguyên tử Z đều có cấu hình electron là 1s22s22p6.

a. Xác định tên X, Y, Z

b. Viết cấu hình electron của X, Y ?Nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm ?

13. Cho cation  M+  có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3p6.

a. Viết cấu hình electron và sự phân bố orbitan của nguyên tử M ?

b. Tìm và gọi tên R2+ , ion I−  có cấu hình electron giống như ion M+    ?

14. Cho biết sắt có số hiệu nguyên tử là 26. Cấu hình electron của  ion  Fe2+ là:

A. 1s22s22p63s23p64s2                             

B. 1s22s22p63s23p63d6                            

C. 1s22s22p63s23p63d5                            

D. 1s22s22p63s23p63d4

15. Cấu trúc electron nào sau đây là của ion Cu+.

A. 1s22s22p63s23p63d94s1.     

B. 1s22s22p63s23p63d10.    

C. 1s22s22p63s23p63d9.                                                     

D. 1s22s22p63s23p63d104s1

16. Ion X2- và M3+  đều có cấu hình electron  là 1s22s22p6. X, M là những nguyên tử nào sau đây ?

A. F, Ca                                      B. O, Al                               C. S, Al                              D. O, Mg

17. Dãy gồm nguyên tử X, các ion Y2+ và Z- đều có cấu hình electron : 1s22s22p63s23p6 là:

A. Ne, Mg2+, F-                           B. Ar, Mg2+, F-                     C. Ne, Ca2+, Cl-                 D. Ar,Ca2+, Cl-

18. Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vậy cấu hình electron của ntử R là

A.1s22s22p5                                 B.1s22s22p63s2                      C.1s22s22p63s23p1                   D.1s22s22p63s1

19. Ion M3+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3d5. Vậy cấu hình electron của M là

A. 1s22s22p63s23p64s23d8                                                         B. 1s22s22p63s23p63d64s2  

C. 1s22s22p63s23p63d8                                                              D. 1s22s22p63s23p63d54s24p1

20. Cấu hình e của ion  Mn2+ là : 1s22s22p63s23p63d5. Cấu hình e của Mn là :

A.1s22s22p63s23p63d7                                                                                  C.1s22s22p63s23p63d54s2

B.1s22s22p63s23p64s24p5                                                                            D.1s22s22p63s23p63d34s24p

21. Cho biết cấu hình electron của các nguyên tố X : 1s22s22p63s23p4 ;  Y : 1s22s22p63s23p64s2 ;   Z : 1s22s22p63s23p6. Nguyên tố nào là kim loại ?

A.   X                                          B.  Y                                    C.   Z                                 D.  X và Y

22. Cho các nguyên tử có số hiệu tương ứng là  11X, 14Y, 17Z , 20T, 10R . Các ntử là kim loại gồm :

A. Y, Z, T.                                  B. Y, T, R.                           C. X, Y, T.                         D. X, T.

23. Cấu trúc electron nào sau đây là của phi kim:

(1). 1s22s22p63s23p4.                                                          (4). [Ar]3d54s1.

(2). 1s22s22p63s23p63d24s2.                                                (5). [Ne]3s23p3.

(3). 1s22s22p63s23p63d104s24p3.                                         (6). [Ne]3s23p64s2.

A. (1), (2), (3).                             B. (1), (3), (5).                      C. (2), (3), (4).                   D. (2), (4), (6).

24. Cho các cấu hình electron sau:

a. 1s22s1.                              

b. 1s22s22p63s23p64s1.                        

c. 1s22s22p63s23p1

d. 1s22s22p4.                      

e. 1s22s22p63s23p63d44s2                    

f. 1s22s22p63s23p63d54s2

g. 1s22s22p63s23p5.             

h. 1s22s22p63s23p63d104s24p5  

i. 1s22s22p63s23p2

j. 1s22s22p63s1.                   

k. 1s22s22p3.                                       

l. 1s2.

a.Các nguyên tố có tính chất phi kim gồm:

A. (c, d, f, g, k)                           B. (d, f, g, j, k)                     C. (d, g, h, k )              D. (d, g, h, i, k).

b, Các nguyên tố có tính kim loại :

A. a, b, e, f, j, l).                          B. (a, f, j, l)                          C. (a, b,c,  e, f, j)         D. (a, b, j, l).

25. Nguyên tử của nguyên tố R có 3  electron thuộc phân lớp 3d . Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là:

A. 23                                           B. 24                                  C. 25                             D. 26

...

Trên đây là toàn bộ nội dung Cấu hình electron nguyên tử môn Hóa học 10 năm 2019-2020. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài kiểm tra sắp tới.

 

MGID
ON