RANDOM
AMBIENT

Bộ 4 đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 9 năm 2020 Trường THCS Tân Yên

26/10/2020 838 KB 37 lượt xem 0 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201026/321611278812_20201026_192129.pdf?r=7499
ANYMIND
Video-Banner

Nhằm giúp các em học sinh có thêm tư liệu ôn tập cho kì thi giữa HK1 sắp tới, Hoc247 đã sưu tầm và biên tập để gửi đến các em Bộ 4 đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 9 năm 2020 Trường THCS Tân Yên. Đề thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận có đáp án sẽ giúp các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi giữa HK1. Mời các em cùng tham khảo và luyện tập.

 

 

TRƯỜNG THCS TÂN YÊN

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

MÔN HÓA HỌC 9

NĂM HỌC 2020-2021

 

ĐỀ SỐ 1:

Câu 1: Thể tích rượu etylic 100 cần dùng để lên men thu được 500 ml dung dịch axit axetic 0,1M. Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml.

A. 28,75 ml                        

B. 2,875 ml                   

C. 18,4 ml                     

D. 1,84 ml

Câu 2: Công thức cấu tạo thu gọn của etyl axetat là:

A. C2H5OH                       

B. CH3COOH              

C. CH3COOCH3          

D. CH3COOC2H5

Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng sau: Etilen → X → Y→ Etyl axetat. Chất X, Y lần lượt là:

A. C2H5OH, CH3COOH                                          

B. C4H10, CH3COOH

C. C2H5OH, CH3COONa                                        

D. C2H2, CH3CHO

Câu 4: Một hỗn hợp khí gồm C2H4 và CO2. Để thu khí C2H4 tinh khiết ta dùng chất nào sau đây:

A. Dung dịch CuSO4                                               

B. Dung dịch HCl dư

C. Dung dịch Ca(OH)2 dư                                       

D. Dung dịch Br2

Câu 5: Chất nào sau đây được dùng để dập tắt đám cháy:

A. O2                                 

B. CO                           

C. CO2                          

D. C2H4

Câu 6: Cho 3 gam axit axetic tác dụng hết với Na thu được m gam natri axetat. Giá trị của m là:

A. 4,4 gam                         

B. 8,2 gam                    

C. 8,8 gam                    

D. 4.1 gam

Câu 7: Trong một chu kỳ theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân:

A. Số electron lớp ngoài cùng giảm dần từ 1 đến 8

B. Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, tính phi kim tăng dần

C. Số lớp electron của nguyên tử tăng dần từ 1 đến 8

D. Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, tính phi kim giảm dần

Câu 8: Cho 18,4 gam C2H5OH tác dụng với 500 ml dung dịch CH3COOH 1M thu được 22 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất phản ứng este là:

A. 80%                              

B. 75%                          

C. 62,5%                       

D. 50%

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm: C2H4, C6H­6, C2H­6. Sau phản ứng thu được 22,4 lít khí CO2 ở đktc và 10,8 gam H2O. Giá trị của a là:

A. 12,6 gam                       

B. 7,3 gam                    

C. 6,6 gam                    

D. 13,2 gam

Câu 10: Cho các chất sau: CaO, FeO, HCl, H2O, NaOH. Dãy chất tác dụng với CO2 là:

A. CaO, H2O, NaOH        

B. HCl, H2O, NaOH     

C. CaO, FeO, HCl        

D. FeO, HCl, H2O

Câu 11: Một can rượu có dung tích là 5 lít chứa 2 lít rượu etylic 320. Thể tích rượu etylic nguyên chất có trong can là:

A. 1600 ml                         

B. 640 ml                      

C. 960 ml                      

D. Giá trị khác

Câu 12: Cho các chất sau: C2H4, C2H5OH, C6H­6, C2H­6, C2H2. Số chất có thể tham gia phản ứng làm mất màu dung dịch Br2 là:

A. 2                                    

B. 1                               

C. 3                               

D. 4

Câu 13: Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào sau đây: Fe2O3, C2H6, C2H5OH, C6H­6, K2CO3, Cu, Cu(OH)2.

A. 3                                    

B. 1                               

C. 4                               

D. 2

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 5,75 gam hợp chất hữu cơ A thu được 5,6 lít khí CO2 ở đktc và 6,75 gam H2O. Biết tỉ khối hơi của A so với khí metan là 2,875. Công thức phân tử của A là:

A. C2H8N                          

B. CH2O2                     

C. C2H6O                     

D. C4H10

Câu 15: Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp CH4 và C2H4 đi qua nước brom dư thấy có 32 gam brom tham gia phản ứng. Thành phần phần trăm thể tích mỗi chất đã dùng lần lượt là:

A. 40%; 60%                     

B. 60%; 40%                 

C. 80%; 20%                

D. 20%; 80%

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 2:

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm): Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố kim loại kiềm (thuộc nhóm IA) là :

A . 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 2: Trong một chu kì, sự biến đổi của các nguyên tố tuân theo qui luật nào?

A. Số electron tăng từ 1 đến 8.                      

B. Số lớp electron tăng từ 1 đến 8.

C. Số điện tích hạt nhân tăng từ 1 đến 8.       

D. Số electron lớp ngoài cùng tăng từ 1 đến 8.

Câu 3: Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại tăng dần :

A . Al, Mg, Fe

B. Fe, Mg, Al

C. Mg, Fe, Al

D. Fe, Al, Mg

Câu 4. Dãy chất nào sau đây đều là hợp chất hiđrocacbon?

 A. C2H6, CH4, C6H6, C2H4                           

B. CH4, CH3Cl, FeCl3, NaOH 

C. C2H6O, CO2, Na2CO3, CH3NO2               

D. C6H5NH2, C4H10, C5H12, C4H8

Câu 5. Hãy cho biết chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

A. C6H6                        

B. C2H2                       

C. C2H6                                 

D. C2H4

Câu 6. Phản ứng .... là phản ứng đặc trưng của các phân tử có liên kết đôi, lien kết ba

A. thế             

B. Cộng                        

C. Trung hòa                         

D. Phân hủy

Câu 7. Chất làm mất màu dung dịch brom là:

A. CH4.          

B. C6H6                      

C. C2H6                                  

D. C2H4

Câu 8. Cấu tạo phân tử benzen có đặc điểm:

A. Ba liên kết đơn xen kẽ ba liên kết ba.

B. Ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết ba.             

C. Hai liên kết đơn xen kẽ hai liên kết đôi.

D. Ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn.

Câu 9.  Axit axetic  có tính axit vì trong phân tử :

A. có hai nguyên tử oxi.

B. Có nhóm -OH 

C. Có 1 nguyên tử oxi và một nhóm -OH.   

D. Có nhóm -COOH

Câu 10: Điền chất còn thiếu trong phương trình sau:

........  +  CH3COOH ⇔ CH3COOC2H +  H2O   

A. C2H5OH           

B. CH4                   

C. CH3OH                             

D.  CH3

Câu 11: Sản phẩm khi cho một axit tác dụng với một rượu gọi là

 A. ete                  

B. este                         

C. etyl           

D. etylic

Câu 12:  axit axetic có thể điều chế từ chất nào dưới đây?

A. etilen                        

B. Benzen                     

C. rượu etylic           

D. Glucozơ

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy

ĐỀ SỐ 3:

Phần I: Trắc nghiệm khách quan 

Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố kim loại kiềm thổ(thuộc nhóm IIA) là:

A . 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 2: Các nguyên tố trong cùng một nhóm có cùng:

A. Số electron.                                               

B. Số lớp electron

C. Số điện tích hạt nhân.                                

D. Số electron lớp ngoài cùng.

Câu 3: Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần :

A. Al, Mg, Fe

B. Fe, Mg, Al

C. Mg, Fe, Al

D. Mg, Al, Fe

Câu 4. Dãy chất nào sau đây đều là hợp chất hiđrocacbon?

 A. C2H6, CH4, C6H6, C2H4                           

B. CH4, CH3Cl, FeCl3, NaOH 

C. C2H6O, CO2, Na2CO3, CH3NO2               

D. C6H5NH2, C4H10, C5H12, C4H8

Câu 5. Hãy cho biết chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

A. C6H6                        

B. C2H2                       

C. CH4                                

D. C2H4

Câu 6. Phản ứng .... là phản ứng đặc trưng của các phân tử  chỉ có liên kết đơn

A. cộng                      

B. Thế              

C. Trung hòa                         

D. Phân hủy

Câu 7. Chất làm mất màu dung dịch brom là:

A. CH4.          

B. C6H6                      

C. C2H6                                  

D. C2H2

Câu 8. Cấu tạo phân tử axetilen có đặc điểm:

A. Có ba liên kết đơn.                        

B. Có một liên kết đôi.    

C. Có hai liên kết ba.                         

D. Có một liên kết ba.

Câu 9.  Rượu etylic tác dụng được với natri vì (Chương 5/ bài 44/ mức 2)

A. trong phân tử có nguyên tử oxi.

B. trong phân tử có nguyên tử hiđro và nguyên tử oxi.

C. trong phân tử có nguyên tử cacbon, hiđro và nguyên tử oxi.

D. trong phân tử có nhóm – OH.

Câu 10: Điền chất còn thiếu trong phương trình sau:

C2H5OH + ..............  ⇔  CH3COOC2H +  H2O   

A. CH3COOH           

B. CH4                   

C. CH3OH                             

D.  CH3

Câu 11: Sản phẩm khi cho một axit axetic tác dụng với rượu etylic gọi là

 A. ete                  

B. este                         

C. etyl           

D. etylic

Câu 12:  Trên nhãn của một chai rượu ghi 180 có nghĩa là (Chương 5/ bài 44/ mức 1)

A. nhiệt độ sôi của rượu etylic là 180C.

B. nhiệt độ đông đặc của rượu etylic là 180C.

C.  Có 18 ml rượu etylic nguyên chất trong 100 ml dung dịch rượu.

D. trong 100 ml rượu có 18 ml nước và 82 ml rượu etylic nguyên chất.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy

ĐỀ SỐ 4:

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm): Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố kim loại thuộc nhóm IIIA trong bảng tuần hoàn là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2: Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của:

A. Số electron.                                               

B. Điện tích hạt nhân nguyên tử.

C. Số điện tích hạt nhân.                                

D. Số electron lớp ngoài cùng.

Câu 3: Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại tăng dần :

A . Zn, Cu, Ag

B. Cu, Ag, Zn.

C. Ag, Zn, Cu

D. Ag, Cu, Zn

Câu 4. Dãy chất nào sau đây đều là hợp chất hiđrocacbon?

 A. C2H2, C2H4, C6H12, C2H6.                                    

B. CH4, CH3Cl, FeCl3, NaOH 

C. C2H6O, CO2, Na2CO3, CH3NO2               

D. C6H5NH2, C4H10, C5H12, C4H8

Câu 5. Hãy cho biết chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết ba?

A. C6H6                        

B. C2H6                       

C. C2H2                               

D. C2H4

Câu 6. Phản ứng .... là phản ứng đặc trưng của các phân tử  chỉ có liên kết đơn

A. cộng                      

B. Thế              

C. Trung hòa                         

D. Phân hủy

Câu 7. Chất không làm mất màu dung dịch brom là:

A. C3H6.         

B. C2H4                      

C. C2H2                                  

D. C2H6

Câu 8. Cấu tạo phân tử etilen có đặc điểm:

A. Có ba liên kết đôi.                         

B. Có một liên kết ba.    

C. Có hai liên kết ba.                         

D. Có một liên kết đôi.

Câu 9.  Rượu etylic trong phân tử gồm (Chương 5/ bài 44/ mức 1)

A. nhóm metyl ( CH3) liên kết với oxi.

B. nhóm metyl (CH3) liên kết với nhóm – OH.

C. nhóm hyđrocacbon liên kết với nhóm – OH.

D. nhóm etyl ( C2­H5) liên kết với nhóm – OH.

Câu 10: Điền chất còn thiếu trong phương trình sau:

C2H5OH + CH3COOH  ⇔  .................+  H2O   

A.  CH3COOC2H5         

B. CH4                   

C. CH3OH                             

D.  CH3

Câu 11: Phản ứng giữa axit axetic với dung dịch bazơ thuộc loại

A. phản ứng oxi hóa - khử.                

B. phản ứng trung hòa.

 C. phản ứng phân hủy.                                  

D. phản ứng hóa hợp.

Câu 12:  Trong công nghiệp một lượng lớn axit axetic được điều chế bằng cách

A. oxi hóa metan có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

B. oxi hóa etilen có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

C. oxi hóa butan có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

D. oxi hóa etan có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 4 đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 9 năm 2020 Trường THCS Tân Yên. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng các đề kiểm tra này sẽ giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập tốt và có kết quả thật cao trong kì thi giữa HK1 sắp tới.

Chúc các em học tốt! 

 
 

 

YOMEDIA