RANDOM
AMBIENT

30 bài tập trắc nghiệm về Hệ hai phương trình bậc nhất một ẩn Đại số 9 năm 2019

31/12/2019 761.36 KB 611 lượt xem 5 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2019/20191231/740159657813_20191231_182359.pdf?r=7733
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

 

 

 
 

30 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

ĐẠI SỐ 9 – NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Câu 1:Phương trình bậc nhất hai ẩn

A.Luôn luôn vô nghiệm

B.Luôn luôn có hai nghiệm

C.Luôn có một nghiệm.Điểm  (x;y) duy nhất thỏa mãn phương trình  này được gọi là nghiệm

D.Luôn luôn có vô số nghiệm .Điểm (x;y) thỏa mãn phương trình này được biểu diễn hình học bằng một đường thẳng

Đáp Án : D

Câu 2:Để (-1 ;2) là nghiệm của phương trình : 2x +y = m- 3 thì m bằng

  1. 0                           B.1                        C.2                           D.3

Đáp án :D

Câu 3 :Phương trình bậc nhất có hai nghiệm là (1;3) và (-2 ;0) có phương trình tổng quát là:

A.x – y =2                 B. x – y = -2           C. x +y =2          D.x+ y +2 =0

Đáp án: B

Câu 4 :Giả sử a,b,c là các số nguyên ;a và b có ước chung d còn c không chia hết cho d .Khi đó

A.Phương trình : ax + by = c không có nghiệm nguyên

B.Phương trình : ax + by = c  có một nghiệm nguyên

C.Phương trình : ax + by = c  có hai nghiệm nguyên

D.Phương trình : ax + by = c  có vô số nghiệm nguyên

Đáp án : A

Câu 5: Tập nghiệm của phương trình 2x-y=1 được biểu diễn bởi đường thẳng:

  1. y=2x+1                                                    C.  y=-2x+1
  2. y=2x-1                                                     D.  y=x+

Đáp án: B

Câu 6 :Tập nghiệm của phương trình 0x+2y=4 được biểu diễn bởi

  1. Đường thẳng đi qua điểm (2;0) và song song  với trục tung
  2. Đường thẳng đi qua điểm (0;-2) và song song  với trục hoành
  3. Đường thẳng đi qua điểm (0;2) và song song  với trục hoành
  4. Đường thẳng đi qua điểm (0;2) và song song  với trục tung

Đáp án: C

Câu 7: Hình vẽ sau là biểu diễn tập nghiệm của phương trình nào ?

 

  1. 0x-2y=2                                                 C.  3x-0y=-3
  2.  x+y=0                                                      D.  x-y=-1

Đáp án: A

Câu 8:

Cho phương trình bậc nhất hai ẩn 2x-3y= -1 có (-3;y) là nghiệm .Khi đó y=?

       A.                              B.                     C.                        D. 2

Đáp án: A

Câu 9: Không cần vẽ hình,hãy cho biết số nghiệm của hệ phương trình sau ?

                                                

A .Vô số nghiệmB.Vô nghiệmC.Nghiệm duy nhất

Đáp án: C

 

YOMEDIA