RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 9 lớp 9 Write - Bài viết Natural Disasters


Bài học Unit 9 Lớp 9 Natural Disasters phần Write hướng dẫn các em viết câu chuyện với những gợi ý cho sẵn. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

 

 
 

Tóm tắt bài

Unit 9 Lớp 9 Write

Use the pictures and the words in the box to write a story. You can make changes or add more details to the story. (Sử dụng các bức tranh và các từ trong khung để viết một câu chuyện. Bạn có thể thay đổi hoặc thêm bớt một vài chi tiết cho câu chuyện đó.)

Unit 9 Lớp 9 Write

Guide to answer

It was a beautiful day. The sun was shining and the sky was blue. The weather was perfect. Lan was outside the house, playing with her dog Skippy. All of a sudden, the dog behaved strangely. She kept on running around in circles. Noticing it, Lan ran home quickly with her dog, and told her mother what Skippy had done. Lan's mother - Mrs. Quyen - told Lan that she heard the news on TV that there would be a typhoon coming. Mrs. Quyen gathered the family and told them to find shelter in the home. Suddenly, the sky became very dark. A few minutes late the storm came with strong winds and heavy rain. Mrs. Quyen's family got very scared. But soon the storm finished. Everyone was glad. What a clever dog, Skippy! She saved Lan from being kept in a typhoon.

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 9 Lớp 9

Trên đây là nội dung bài học phần Write Unit 9 Tiếng Anh lớp 9, để nâng cao kỹ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 9 lớp 9 Write

 • Câu 1: Exercise 1: Choose the best answer

  Despite the heavy snow, we got home on time.

  • A. It snowed heavily; therefore, we got home on time.
  • B. It snowed heavily. However, we got home on time.
  • C. We got home on time because it didn’t snow heavily.
  • D. Due to the heavy storm, we didn’t get home on time.
  • A. John Waye is our neighbor who lives in next door to a lawyer.
  • B. John Waye’s house is between our house and a lawyer’s house.
  • C. Our next door neighbors are John Waye and a lawyer.
  • D. We live next door to a lawyer whose name is John Waye.
  • A. Only if you study harder, you will fail the exam.
  • B. Unless you study harder, you will pass the exam.
  • C. If you don’t study harder, you will fail the exam.
  • D. If you don’t pass the exam, you will have to study harder.

Câu 2 - Câu 9: Xem trắc nghiệm để thực hành online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

YOMEDIA