ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 9 lớp 9 Getting Started Natural Disasters


Bài học Unit 9 Lớp 9 Natural disasters phần Getting Started giúp các em làm quen với chủ đề mới của bài học về những thiên tai trong cuộc sống

ADSENSE
QUẢNG CÁO

 

 
 

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 9 Lớp 9

Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner. (Ghép tranh với các từ đúng. Sau đó so sánh câu trả lời của mình với câu trả lời của bạn khác.)

Unit 9 getting started lớp 9

Guide to answer

(1) snowstorm: bão tuyết

(2) earthquake: động đất

(3) volcano: núi lửa

(4) typhoon: bão

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Getting Started Unit 9 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài và làm quen với chủ đề mới có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • 1. Bob ..... (hurt) his finger when he ...... (fix) his dinner last night. He accidentally (cut) it with a sharp knife.

  2. I (have) any money in my pocket at all. I (spend) my last dime yesterday. I'm flat broke.

  3. Mary (throw) her old shoes away. She (keep) them.

  4. Yesterday I (call) Marvin on the phone. He (be) home, so I (speak) to his sister

  5. Peter (be) nervous when he (hold) his baby in his arms for the first time.

  6. They still (live)in the small house they (buy) 30 years ago.

  7. I haven't seen Alan for ages. When I last (see) him, he (try) to find a job in London.

  8. Jack (lose) his pocket knife at the park yesterday. This morning he ( go) back to the park to look for it. Finally he ( find) it in the grass. He was glad to have it back

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

YOMEDIA