RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Unit 2 lớp 9 Listen - Clothing


Bài học Listen Unit 2 lớp 9 - Clothing hướng dẫn các em nghe thông tin dựa vào trang phục để tìm người bị lạc.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Unit 2 Lớp 9 Listen Task

You will hear a public announcement about a lost little girl called Mary. Listen and check (v) the letter of the correct picture to show what Mary is wearing. (Bạn sẽ nghe thấy một thông báo công khai về một cô bé bị lạc gọi là Mary. Lắng nghe và đánh dấu (v) vào hình ảnh chính xác để hiển thị những gì Mary đang mặc.)

Guide to answer

a. B

b. A

c. C

 • Tapescript Listen Unit 2 Lớp 9

​Announcer (on Public Announcement)

Attention please. Here is a special announcement. A little girl is reported missing. She was last seen 20 minutes ago near the main entrance to the Car Fair. Her name's Mary and she is 3 years old. She has short dark hair. She's wearing shorts - blue shorts and a long - sleeved white blouse. She's wearing a pair of shoes - brown shoes. She may be carrying a large doll. If you see Mary, please bring her to the Information Desk. Her father's waiting for her there. Thank you.

Hỏi đáp Listen Unit 2 Lớp 9

Trên đây là bài học Unit 2 tiếng Anh lớp 9 phần Listen, trong quá trình học bài có điểm gì thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ của cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Choose the correct word to complete the sentences

  1. He has just got a new job, and he's going to work in China.....(for/since/ago) six years.

  2. It's ten year..........(for/since/ago) we last met.

  3. ...........(for/since/ago) 2000, the team has lost many times.

  4. I haven't had a look at it....(for/since/ago) yesterday.

  5. It's ages......(for/since/ago) we said goodbye.

  6. They sold the palace twenty year.........(for/since/ago).

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

YOMEDIA