RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Unit 2 lớp 9 Getting Started - Clothing


Bài học Getting Started Unit 2 Lớp 9 - Clothing hướng dẫn các em làm quen với trang phục truyền thống của một số quốc gia trên thế giới.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 2 Lớp 9

Look at the dress these people are wearing. Decide where each person comes from. (Nhìn y phục những người này đang mặc. Quyết định mỗi người từ đâu đến.)

Guide to answer

a) She comes from Japan.

b) She comes from Vietnam.

c) He comes from Scotland.

d) She comes from India.

e) He comes from the western part of the United States.

f) She may come from one of the Islamic countries.

Hỏi đáp Getting Started Unit 2 Lớp 9

Trên đây là nội dung bài học làm quen Getting Started Unit 2 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài có điều gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi tại mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Chia những động từ trong ngoặc sao cho phù hợp với từng dấu hiệu của câu

  1. Some kinds of fruits in Vietnam (export) ..... to Europe every year.

  2. The liquid (heat) ...... to a boiling point.

  3. Nam is very tired now. He (study)...... in his own room since breakfast.

  4. You (hear) ...... from Mai recently?

  5. My father ( not drive) ........ a car since that accident.

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

YOMEDIA