RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 8 lớp 8 Write - Bài viết Country life and City life


Bài học Write Unit 8 Lớp 8 - Country life and city life hướng dẫn các em viết một bức thư gửi cho bạn thân với nội dung kể về nơi mình sống.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

1. Unit 8 Lớp 8 Write Task 1

Put the outline for an informal letter in the correct order. If you don't remember, refer to the writing exercises in Unit 5. (Em hãy xếp đề mục của một bức thư thân mật theo trật tự đúng của nó. Nếu em không nhớ thì hãy xem lại bài tập luyện viết ở bài học 5.)

  • Opening
  • Date
  • Closing
  • Heading
  • Writer's address
  • Body of letter

Guide to answer

- Heading:

+ Writer's address

+ Date

- Opening

- Body of letter

- Closing

2. Unit 8 Lớp 8 Write Task 2

Write a letter to a friend about your neighborhood. These questions may help you. (Em hãy viết thư cho bạn em kể về vùng em ở. Những câu hỏi này có thể giúp em.)

Guide to answer

Dear Phuong,

I live in Hue, a beautiful city in the Central of Viet Nam. Our home town is small and still poor, but it has enough facilities such as schools, hospitals, supermarkets, movie theatres, hotels, restaurants, stadiums, swimming-pools and so on. The thing makes me love my home town best is its charming beauty at night, especially on moon nights. The city looks more peaceful and poetic in the moonlight.

My family and I live in a small house beside the Huong River. My house is small but very comfortable. My room overlooks the river, so it's very cool in the summer.

My school is the most beautiful and famous of all in Hue. I don't live far from it, so it takes me only 15 minutes to ride there.

I hope you'll like Hue as well as my school when you come here next summer. I'll be your best tourist guide.

Write to me as soon as you can and tell me about your city and your life there.

Please send my best regards to your parents.

Warmest regards,

Thuy Mai.

 
 

Trên đây là nội dung bài học Write Unit 8 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thực hành viết thư có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi tại mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA