OFF
OFF
ADMICRO
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 8 lớp 8 Read - Bài dịch Country life and City life


Bài học Read Unit 8 tiếng Anh lớp 8 - Country life and City life hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu nội dung bài về những bất lợi của cuộc sống ở thành thị và nông thôn.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 8 Lớp 8 Read Task 1

Complete the summary. Use information from the passage. (Hoàn thành tóm tắt sau, dùng thông tin từ đoạn văn trên.)

People from the countryside are (1)_____ their (2)_____ to go and live in the (3)____ . Fanning can sometimes be a difficult life and these people from (4)____ areas feel the (5)_____ offers more opportunities. However, many people coming to the city create (6)_________ . There may not be enough (7)_____ or (8)______ , while water and electricity supplies may not be adequate. This is a (9)_____ facing governments around the (10)______ .

Guide to answer

(1) leaving

(2) home

(3) city

(4) urban

(5) city

(6) problems

(7) schools

(8) hospitals

(9) problem

(10) world

2. Unit 8 Lớp 8 Read Task 2

Find the word in the passage that means (Hãy tìm từ trong đoạn văn mà có nghĩa là)

a) of the countryside                         ......................................

b) as many as needed                        ......................................

c) become greater or larger                ......................................

d) a great pressure                            ...................................      

e) a terrible event                             ....................................                                        

f) of the city or city life                     ......................................

Guide to answer

a. of the countryside: rural (thuộc vùng nông thôn)

b. as many as needed: plentiful (phong phú, dồi dào)

c. become greater or larger: increase (tăng)

d. a great pressure: strain (sức ép)

e. a terrible event: tragedy (bi kịch)

f. of the city or city life: urban (thuộc thành thị)

3. Bài dịch Read Unit 8 Lớp 8

Nhiều dân quê đang bỏ lại đằng sau lối sống truyền thống của họ và chuyển đến thành phố. Họ tin rằng ở thành phố có nhiều công việc được trả lương hậu hĩnh.

Trên nông trại ở quê nhà, sống luôn là là một cuộc vật lộn với thiên nhiên. Bão tố, lụt lội hay hạn hán có thể dễ dàng phá hỏng cả vụ mùa và đẩy nông dân vào cảnh trắng tay cho đến năm sau. Thường thì nông dân kiếm việc khác khi họ cần nhiều tiền hơn để nuôi sống gia đình.

Tuy nhiên sự gia tăng dân số đã dẫn đến tình trạng quá đông đúc ở nhiều thành phố. Điều này gây sức ép rất lớn cho trường học, bệnh viện cũng như các nguồn cung cấp điện và nước. Sự ô nhiễm ngày càng gia tăng là một hậu quả chẳng mấy dễ chịu khác.

Con người cũng góp phần vào bi kịch này. Gia đình đôi lúc phải sống xa nhau. Trong những trường hợp như thế này, trẻ con có thể sống ở nhà với bà con trong lúc bố mẹ chúng đến sống ở thành phố.

Các chính phủ trên thế giới đang cố gắng cung cấp các phương tiện sinh hoạt cho những người dân di cư này, nhưng việc này là cả một vấn đề.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it.

The place where I live is a village. It is called North Thoresby. North Thoresby used to be a big village, but now it is quite small. These days, only about four hundred people live here. A lot of families have left the village. They have gone to work in larger towns and cities where there are more jobs.

I like our village because it is small and quiet. But my older sister doesn’t like it. It isn’t exciting enough for her. She prefers to live in a large city, where there are more cinemas and discos and teenagers.

1. North Thoresby______ .

a. is a city                                                                                                                                                                                                          

b. is a village

c. is the place where the author of the passage lives               

d. b & c are correct

2. Nowadays,______ .

a. only about four hundred people live in North Thoresby

b. North Thoresby is a big village

c. North Thoresby is a small village

d. a & c are correct

3. What does the word ‘they’ refer to?

a. villages                                        

b. days                                              

c. people                                           

d. families

4. We can replace the word ‘quiet’ 6 with_____ .

a. ‘peaceful’                                     

b. ‘crowded’                  

c. ‘noisy’                                          

d. ‘nice’

5.Which of the following is not true?

a. The author’s sister doesn’t like to live in North Thoresby.

b. The author likes to live in larger cities because there are more jobs in the cities.

c. The author’s sister prefers to live in a large city.

d. Many families have left the village.

Key

1d      2d      3d        4a        5b

ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Read Unit 8 Lớp 8

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Read Unit 8 tiếng Anh lớp 8, để nâng cao kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 8 lớp 8 Read

Câu 2 - Câu 13: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm đọc hiểu có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
ON