RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Unit 8 lớp 8 Read - Bài dịch Country life and City life


Bài học Read Unit 8 tiếng Anh lớp 8 - Country life and City life hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu nội dung bài về những bất lợi của cuộc sống ở thành thị và nông thôn.

ANYMIND

 

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

1. Unit 8 Lớp 8 Read Task 1

Complete the summary. Use information from the passage. (Hoàn thành tóm tắt sau, dùng thông tin từ đoạn văn trên.)

People from the countryside are (1)_____ their (2)_____ to go and live in the (3)____ . Fanning can sometimes be a difficult life and these people from (4)____ areas feel the (5)_____ offers more opportunities. However, many people coming to the city create (6)_________ . There may not be enough (7)_____ or (8)______ , while water and electricity supplies may not be adequate. This is a (9)_____ facing governments around the (10)______ .

Guide to answer

(1) leaving

(2) home

(3) city

(4) urban

(5) city

(6) problems

(7) schools

(8) hospitals

(9) problem

(10) world

2. Unit 8 Lớp 8 Read Task 2

Find the word in the passage that means (Hãy tìm từ trong đoạn văn mà có nghĩa là)

a) of the countryside                         ......................................

b) as many as needed                        ......................................

c) become greater or larger                ......................................

d) a great pressure                            ...................................      

e) a terrible event                             ....................................                                        

f) of the city or city life                     ......................................

Guide to answer

a. of the countryside: rural (thuộc vùng nông thôn)

b. as many as needed: plentiful (phong phú, dồi dào)

c. become greater or larger: increase (tăng)

d. a great pressure: strain (sức ép)

e. a terrible event: tragedy (bi kịch)

f. of the city or city life: urban (thuộc thành thị)

3. Bài dịch Read Unit 8 Lớp 8

Nhiều dân quê đang bỏ lại đằng sau lối sống truyền thống của họ và chuyển đến thành phố. Họ tin rằng ở thành phố có nhiều công việc được trả lương hậu hĩnh.

Trên nông trại ở quê nhà, sống luôn là là một cuộc vật lộn với thiên nhiên. Bão tố, lụt lội hay hạn hán có thể dễ dàng phá hỏng cả vụ mùa và đẩy nông dân vào cảnh trắng tay cho đến năm sau. Thường thì nông dân kiếm việc khác khi họ cần nhiều tiền hơn để nuôi sống gia đình.

Tuy nhiên sự gia tăng dân số đã dẫn đến tình trạng quá đông đúc ở nhiều thành phố. Điều này gây sức ép rất lớn cho trường học, bệnh viện cũng như các nguồn cung cấp điện và nước. Sự ô nhiễm ngày càng gia tăng là một hậu quả chẳng mấy dễ chịu khác.

Con người cũng góp phần vào bi kịch này. Gia đình đôi lúc phải sống xa nhau. Trong những trường hợp như thế này, trẻ con có thể sống ở nhà với bà con trong lúc bố mẹ chúng đến sống ở thành phố.

Các chính phủ trên thế giới đang cố gắng cung cấp các phương tiện sinh hoạt cho những người dân di cư này, nhưng việc này là cả một vấn đề.

 
 

Bài tập minh họa

Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it.

The place where I live is a village. It is called North Thoresby. North Thoresby used to be a big village, but now it is quite small. These days, only about four hundred people live here. A lot of families have left the village. They have gone to work in larger towns and cities where there are more jobs.

I like our village because it is small and quiet. But my older sister doesn’t like it. It isn’t exciting enough for her. She prefers to live in a large city, where there are more cinemas and discos and teenagers.

1. North Thoresby______ .

a. is a city                                                                                                                                                                                                          

b. is a village

c. is the place where the author of the passage lives               

d. b & c are correct

2. Nowadays,______ .

a. only about four hundred people live in North Thoresby

b. North Thoresby is a big village

c. North Thoresby is a small village

d. a & c are correct

3. What does the word ‘they’ refer to?

a. villages                                        

b. days                                              

c. people                                           

d. families

4. We can replace the word ‘quiet’ 6 with_____ .

a. ‘peaceful’                                     

b. ‘crowded’                  

c. ‘noisy’                                          

d. ‘nice’

5.Which of the following is not true?

a. The author’s sister doesn’t like to live in North Thoresby.

b. The author likes to live in larger cities because there are more jobs in the cities.

c. The author’s sister prefers to live in a large city.

d. Many families have left the village.

Key

1d      2d      3d        4a        5b

Bài tập trắc nghiệm Read Unit 8 Lớp 8

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Read Unit 8 tiếng Anh lớp 8, để nâng cao kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 8 lớp 8 Read

 • Câu 1: Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces. My name is Pallapah and I live in Bangkok (1) __Thailand. We (2) ___live in the country. My dad and his brothers (3) ____ farmers. But due to money problems, my dad decided (4) _____ to Bangkok, our capital city. None of us really like (5) _____ here because of all the traffic and (6) _____. And because of the high cost of living, we can’t buy a house yet. (7) _____ we would all prefer to live in the (8) _____ , we can earn more money here in the city. So despite all the problems, we will probably stay here.

  • A. in
  • B. on
  • C. at
  • D. of
 • Câu 2:

  • A. use to
  • B. used to
  • C. get used to
  • D. were used to
 • Câu 3:

  • A. was
  • B. were
  • C. is
  • D. are
 • Câu 4:

  • A. move
  • B. to move
  • C. moved
  • D. to moving

Câu 2 - Câu 13: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm đọc hiểu có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • I have .......................... been to Europe

  Theo dõi (0)
 • PART B: READING

  I. Circle the best option (A, B, C or D) to complete the passage below: (1.0pt)

  Thirty years ago in Vietnam, very few people had TV sets. These TV owners were very (1)____________. After dinner, their neighbors (2)_____________both inside and outside their houses. Some watched through the windows. All evening, (3)____________ sat and watched the black and white programs. Times have changed. Today, many families have a TV set. They sit and watch (4) _____________ their own living rooms.

  1. A. important B. wonderful C. expensive D. popular

  2. A. gathers B. gathered C. gather D. to gather

  3. A. he B. she C. they D. I

  4. A.in B. at C. on D. to

  II. Read the passage carefully and then answer the questions: (2.0pts)

  A French oceanographer, Jacques Cousteau (1910 - 1997), invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s. In the vessel, he could explore the oceans of the world and study underwater life. Now we can explore the oceans using special TV cameras as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention.

  Questions:

  1. When was Jacques Cousteau born?

  ________________________________________________________________

  2. How old was he when he died?

  ________________________________________________________________

  3. What did he invent?

  ________________________________________________________________

  4. Can we learn more about the undersea world thanks to Jacques Cousteau's invention?

  ________________________________________________________________

  PART C: VOCABULARY & GRAMMAR

  I. Circle the word that has different stress from others: (0.5pt)

  1. A. aquarium B. material C. appointment D. temperature

  2. A. adventure B. detective C. cucumber D. invention

  II. Circle the word whose underlined part is pronounced differently from others: (0.5pt)

  1. A. helped B. rented C. talked D. watched

  1. A. baseball B. ask C. participate D. basketball

  III. Circle the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence: (1.5pt)

  1. She smiled ___________ me in a friendly way when she saw me.

  A. with B. to C. of D. at

  2. We ___________ our grandparents next week.

  A. visit B. will visit C. visited D. to visit

  3. How ___________ is the blue hat? It's 50,000 dong.

  A. far B. many C. old D. much

  4. What about ___________to school every morning?

  A. going B. go C. to go D. went

  5. The nurse __________ Lan's temperature yesterday.

  A. will take B. took C. is taking D. takes

  6. I usually ___________football.

  A. will play B. is playing C. play D. played

  PART D: WRITING

  I. Rewrite each sentence so that it has the same meaning as the first one: (1.5pts)

  1. How tall are you?

  => What__________________________________________________________?

  2. Nam is a bad swimmer.

  => Nam swims _____________________________________________________

  3. What is wrong with him?

  => What is the______________________________________________________?

  4. You ought to take morning exercise

  =>You should _____________________________________________________

  5. I prefer living in the city.

  => I Prefer __________________________________________________________

  II. Complete the following sentences with the words given:(1.0pt)

  1. Let's/ buy a papaya.

  =>_________________________________________________________________

  2. Are you free/ Thursday?

  =>_________________________________________________________________

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA