RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 8 lớp 8 Listen - Bài nghe Country life and City life


Bài học Listen Unit 8 Lớp 8 - Country life and city life hướng dẫn các em nghe và điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành nội dung bài hội thoại giữa Lan và dì Hằng.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

Listen Unit 8 Lớp 8

Fill in the missing words. (Điền vào chỗ trống từ còn thiếu.)

Lan: Hello.

Aunt Hang: Hello. Is (1) _____ Lan?

Lan: Yes. Who is (2) _____?

Aunt Hang: (3) ___ Aunt Hang. How are you?

Lan: I'm fine. (4) _______ are you phoning _____?

Aunt Hang: Hue. I'm calling to tell you uncle Chi and I are (6) ____ to visit you next (7) ______.

Lan: Great! When are you (8) _____?

Aunt Hang: On (9) _____. We're arriving in Ha Noi in the (10) ______ (11) ______.

Lan: OK. Do you want to (12) _____ to (13) ___ Mom?

Aunt Hang: Yes, please.

Lan: Hold on a moment and I'll (14) ____ her.

Guide to answer

(1) that

(2) this

(3) It's

(4) Where

(5) from

(6) coming

(7) week

(8) arriving

(9) Thursday

(10) late

(11) afternoon

(12) speak

(13) my

(14) get

 
 

Trên đây là gợi ý nội dung bài học Listen Unit 8 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thực hành luyện nghe có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA