RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 8 lớp 8 Getting Started - Country life and City life


Bài học Getting Started Unit 8 Lớp 8 - Country life and city life hướng dẫn các em thảo luận về sự khác nhau giữa cuộc sống nông thôn và thành thị.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 8 Lớp 8

Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you. (Em hãy cùng với bạn em đưa ra sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị. Những từ trong khung có thể giúp em.)

noisy                       fresh air                     friendly

tall building              kinds of goods             fresh foods

beautiful views         entertainments            traffic jam

 

Guide to answer

City Countryside

noisy

tall building

kinds of goods

entertainments

traffic jam

beautiful views

fresh air

lack of entertainments

friendly

fresh foods

 
 

Lời kết

Trên đây là nội dung bài học Getting Started Unit 8 tiếng Anh lớp 8 giúp các em làm quen với đề tài của bài học, trong quá trình học bài và thảo luận có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA