OFF
OFF
ADMICRO
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 6 lớp 8 Spreak - Hội thoại The young pioneer club


Bài học Speak Unit 6 Lớp 8 - The young pioneer club hướng dẫn các em thực hành hội thoại yêu cầu và đề nghị giúp đỡ.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Speak Unit 6 Lớp 8

  • Look at the phrases in the boxes. Then practice the dialogues with a partner. (Hãy xem các cụm từ cho trong khung rồi luyện hội thoại với bạn em.)

  • Now use the appropriate phrases in the box to make similar dialogues about some of the following situations with a partner. (Bây giờ em hãy sử dụng các cụm từ thích hợp trong khung để làm những hội thoại tương tự về một vài tình huống sau đây với bạn em.)

Guide to answer

1. tourist

Tourist: Could you do me a favor?

You: Sure. What can I do for you?

Tourist: I lost my money. Could you show me the way to the nearest police station?

You: Certainly. Turn right out of the station. Turn right again at the first corner. Go straight ahead until you see the police station on your right.

Tourist: Thank you very much.

You: You're welcome.

2. neighbor

You: May I help you?

Neighbor: Yes. My leg broke. Can you help me to tidy the yard, please?

You: Of course. Now, let me help you.

3. friend

Your friend: Can you help me, please?

You: How can I help you?

Your friend: My bike has a flat tire. Can you help me to fix it?

You: Certainly. I'll help you.

Your friend: Thanks a lot.

4. aunt

You: Do you need any help?

Your aunt: I need some vegetables, but I'm busy cooking meals now. Can you go to the market and buy some for me?

You: No problem. What do you need?

You aunt: Thank you. That's very kind of you. I need some carrots, some salads and ...

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Speak Unit 6 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Speak Unit 6 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 6 lớp 8 Speak do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Hỏi đáp Speak Unit 6 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Speak Unit 6 Tiếng Anh 8 hướng dẫn các em mô tả vị trí đồ vật, trong quá trình học bài và thực hành có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
ON