OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Unit 15 lớp 8 Speak - Hội thoại Computers


Bài học Unit 15 Computers phần Speak hướng dẫn các em thực hành hội thoại bày tỏ ý kiến của mình về một vấn đề nào đó.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 15 Lớp 8 Speak Task 1

Work with a partner. Look at the table and the pictures. Take turns to express and respond to opinions about the activities in the pictures. (Hãy làm việc với bạn bên cạnh, nhìn vào bảng và những bức tranh sau. Lần lượt nêu ý kiến và đáp lại ý kiến về những hoạt động trong bức tranh.)

Unit 15 lớp 8 speak

 difficult                boring                 delicious                 interesting

 entertaining         unhealthy             challenging             easy

 amusing              time-consuming    fun                         dangerous

Guide to answer

a.

 • Driving a car is easy.
  • I disagree. I think it is very easy once you get used to it.
 • Learning to drive a car can be challenging.
  • You're right, it is difficult to get used to driving in traffic.
 • If you don't learn to drive properly, a car can be dangerous.
  • I agree. You can kill someone if you hit them with a car.

b.

 • Comic books are boring. I don't like them.
  • Neither do I. I would rather read a mystery story.
 • Looking at the drawing in comic books can be fun.
  • I agree, but not all the time.
 • Reading comic books is interesting.
  • I can't agree with you. I think they are too boring.

c.

 • Walking in the rain is fun.
  • I like walking in the rain. too. It feels so refreshing.
 • Rain makes the flowers grow.
  • I agree. They look so pretty.

d.

 • Foreign food is delicious.
  • You're right. Pizza is one of my favourite things to eat.
 • I hamburgers, soda and French fries are fun to eat.
  • I think so. I love cheeseburgers and French fries.
 • This kind of food can be unhealthy.
  • I agree, but if you don't eat all the time, it won’t hurt you.

2. Unit 15 Lớp 8 Speak Task 2

 • Read the dialogue (Đọc bài hội thoại)

Lan: I am having problems with my computer.

Ba: What’s wrong?

Lan: It doesn't work. I think it’s broken.

Ba: No. You didn’t plug it in!

Lan: Oh! Sorry.

 • Now make similar dialogues about these items. Use the information in the table in exercise 1. (Bây giờ hãy thực hiện những đoạn hội thoại tương tự về những vấn đề dưới đây. Sử dụng thông tin trong bảng ở bài tập 1.)

Guide to answer

Dialogue 1

A: The monitor of my computer doesn't work.

B: What's the matter with it?

A: The screen is too dark.

B: No. You didn't adjust the knob.

A: Oh, I'm so foolish.

Dialogue 2

C: I am having problems with my mouse.

D: What's wrong?

C: It doesn't work.

D: Oh. You should check the plug.

C: Thank you.

ADMICRO
ADMICRO

Bài tập trắc nghiệm Speak Unit 15 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Speak Unit 15 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 15 lớp 8 Speak do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Speak Unit 15 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

NONE
OFF