RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 15 lớp 8 Getting Started Computers


Bài học Unit 15 Computer phần Getting Started hướng dẫn các em làm quen với chủ đề bài học về máy vi tính.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 15 Lớp 8

Work with your partner. Make a list of how computers can help us. (Hãy làm việc với bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta.)

Guide to answer

 • Computers save time: máy tính tiết kiệm thời gian
 • Computers can work much faster than a person can: máy tính có thể làm việc nhanh hơn nhiều con người có thể
 • Computers solve problems exactly and quickly: máy tính giải quyết vấn đề một cách chính xác và nhanh chóng
 • Computers can gather a wide range of information: máy tính có thể thu thập nhiều thông tin
 • Computers can help us in entertainment: máy tính có thể giúp chúng ta giải trí
 • Computers can store a huge of information: máy tính có thể lưu trữ một lượng lớn thông tin.
 
 

Hỏi đáp Getting Started Unit 15 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Getting Started Unit 15 Tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Hoàn thành đoạn văn sau với những từ gợi ý

  mouse program screen keyboard monitor socket printer disk

  A computer has a (1)___________ similar to that of the typewriter. The machine has a (2)__________ at the back so that you can connect it to a (3)____________ which has a (4)____________ like a television. We often use a (5)____________ which someone has written . All the information is stored on (6)___________, and at the side of the computer there is a (7)__________. A (8) ____________ is used to copy the information onto paper.

  Ai giúp mình bài này với.

   

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA