OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Unit 15 lớp 8 Language Focus - Ngữ pháp Computers


Bài học Unit 15 Computers phần Language Focus hướng dẫn các em điểm ngữ pháp về thì hiện tại hoàn thành với "yet" và "already". Bên cạnh đó giúp các em có so sánh đối chiếu giữa thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1. Grammar Language Focus Unit 15 Lớp 8

1.1. Present perfect with "yet" and "already" (Thì hiện tại hoàn thành với "yet" và "already")

Thì hiện tại hoàn thành với "yet" và "already" có những cách sử dụng như sau:

 • Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành với already để nhấn mạnh hành động đã hoàn thành sớm hơn thời gian dự định.
 • Ví dụ 
  • Don’t forget to post the letter, will you? – I’ve already posted it.
  • When is Tom going to start his new job? – He has already started.
 • Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành với "yet" để diễn đạt rằng người nói đang mong đợi điều gì đó xảy ra. "Yet" chỉ dùng trong câu hỏi và câu phủ định.
 • Ví dụ
  • Has it stopped raining yet?
  • I haven’t told them about the accident yet.
  • Has Miss Lan come into the hall yet?

1.2. Comparison of present perfect and past simple (So sánh giữa thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn)

Present perfect Past simple
 • Xảy ra trong wá khứ và không được xác định rõ thời gian 
 • Luôn luôn có liên hệ đến hiện tại 
 • Xảy ra trong wá khứ và được xác định rõ thời gian
 • Chỉ nói về quá khứ, không liên hệ đến hiện tại

2. Exercise Language Focus Unit 15 Lớp 8

2.1. Unit 15 Language Exercise 1

Ba's mother has just been back from the market. She wanted him to do some housework while she was at the market. Ba made notes in his diary and checked (√) the work he has done. Look at Ba's diary and complete the dialogue using YET and ALREADY.

(Mẹ của Ba mới đi chợ về. Mẹ muốn bạn ấy làm một số việc nội trợ trong khi mẹ đi chợ. Ba ghi lại công việc của mình vào cuốn nhật ký và đánh dấu (√) vào việc bạn ấy đã làm. Hãy nhìn cuốn nhật ký của Ba rồi hoàn thành hội thoại dưới đây, dùng YET và ALREADY.)

 Do homework                                          

 Tidy the room                                           x

 Turn off the washing machine                    

 Call and tell Aunt Le to have lunch               

Ba's mother: Have you finished your homework yet?

Ba: Yes, _____________, Mom.

Ba's mother: Good. What about your room? Is it tidied now?

Ba: I'm sorry, Mom. ____________.

Ba's mother: Bad boy, Ba. And the washing machine! Have you turned it off yet?

Ba: Don't worry, Mom. _____________________.

Ba's mother: Have you called and told aunt Le to have lunch with us today?

Ba: Yes. ____________________, and she said she would come.

Guide to answer

Ba's mother: Have you finished your homework yet?

Ba: Yes, I have already done my homework, Mom.

Ba's mother: Good. What about your room? Is it tidied now?

Ba: I'm sorry, Mom. I haven't tidied the room yet.

Ba's mother: Bad boy, Ba. And the washing machine! Have you turned it off yet?

Ba: Don't worry, Mom. I have already turned off the washing machine.

Ba's mother: Have you called and told aunt Le to have lunch with us today?

Ba: Yes. I have already called and told aunt Le to have lunch, and she said she would come.

2.2. Unit 15 Language Focus Exercise 2

Work with a partner. Ask and answer questions about the flights. (Hãy làm việc với bạn bên cạnh. Đặt câu hỏi và trả lời về các chuyến bay.)

- Has the flight to Vientiane departed yet?

- Has the flight from Los Angeles arrived yet?

- Yes. It has already departed

- No. It hasn't arrived yet.

Unit 15 Language focus lớp 8

Guide to answer

- Has the flight to Vientiane departed yet?

Yes. It has already departed.

- Has the flight to Paris departed yet?

Yes. It has already departed.

- Has the flight to Hongkong departed yet?

No. It hasn't departed yet.

- Has the flight to Bangkok departed yet?

No. It hasn't departed yet.

- Has the flight to Singapore departed yet?

No. It hasn't departed yet.

- Has the flight from Los Angeles arrived yet?

No. It hasn't arrived yet.

- Has the flight from Jakarta arrived yet?

Yes. It has already arrived.

- Has the flight from Manilas arrived yet?

Yes. It has already arrived.

- Has the flight from Kuala Lumpur arrived yet?

Yes. It has already arrived.

- Has the flight from Delhi arrived yet?

No. It hasn't arrived yet.

2.3. Unit 15 Language Focus Exercise 3

Read the sentences. Check (√) the correct column. (Hãy đọc những câu sau đây rồi đánh dấu (√) vào đúng cột.)

  finished action imcomplete action
a. I've been to Sa Pa highlands.  
b. They have lived Ca Mau for 10 years.  
c. She has finished her homework.    
d. He has worked with the computer since early morning.     
e. We have found the problems with the printer.    
f. Someone has unplugged the printer.    
g. People have received information through the internet recently.    

Guide to answer

 • Finished action

c. She has finished her homework.

d. He has worked with the computer since early morning.

e. We have found the problems with the printer.

 • Incomplete action

f. Someone has unplugged the printer.

g. People have received information through the internet recently.

2.4. Unit 15 Language Focus Exercise 4

Complete the dialogues. Use the present perfect or the past simple of the verbs in brackets. (Hoàn thành những hội thoại sau, dùng thì hiện tại hoàn thành hoặc thì quá khứ đơn của động từ trong ngoặc.)

Guide to answer

Ba: (1) Have you seen the film Jurassic Park yet? (see)

Nam: Yes, I have.

Ba: When did you see it?

Nam: I saw it three months ago.

Loan: We (2) haven't had a vacation since last year. (not have)

Chi: Why not?

Loan: My parents (3) have been very busy since then. (be)

Nga: (4) Have you heard the news about Nam? (hear)

Mai: No. What (5) happened? (happen)

Nga: He (6) had an accident. He was jogging. (have)

He suddenly (7) fell and (8) broke his leg. (fall, break)

Sung: (9) Has the plane arrived yet? (arrive)

Clerk: Yes, it has.

Sung: When did it arrive?

Clerk: It arrived at the airport two hours ago.

ADMICRO

Bài tập minh họa

Write sentences, using the present perfect with "already" and "yet".

1. David/ leave/ the party.

2. I/ not receive/ his letter.

3. The manager/ come/ the office?

4. We/ see/ that film.

5. Laura/ not find/ a job.

6. It/ stop/ raining?

7. He/ drink/ three bottles of beer.

8. We/ not hear/ anything from them.

9. you/ post/ the letter?

10. They/ go/ to Brazil.

Key

1. David has already left the party.

2. I haven't received his letter yet.

3. Has the manager come to the office yet?

4. We have already seen that film.

5. Laura hasn't found a job yet.

6. Has it stopped rainning yet?

7. He has already drunk three bottles of beer.

8. We haven't heard anything from them yet.

9. Have you posted the letter yet?

10. They have already gon to Brazil.

ADMICRO

Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 15 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Language Focus Unit 15 Lớp 8, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 15 lớp 8 Language Focus

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Language Focus Unit 15 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

NONE
OFF