RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Tiếng Anh 12 mới Unit 6 Speaking - Nói


Bài học Unit 6 Endangered Species - Speaking thảo luận về vấn đề Hành động vì sự bảo tồn động vật có nguy cơ tuyệt chủng, thông qua các kỹ năng hội thoại và thuyết trình mà các em đưa ra quan điểm về các cách bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

Action for endangered species conservation

1. Unit 6 Lớp 12 mới Speaking Task 1 

Put the following ways of protecting rhinos and coral reefs in the correct boxes. (Sắp xếp những cách bảo vệ tê giác và các rạn san hô sau vào các hộp đúng.)

- ban transportation of and trading in rhino horns 

- donate to rhino conservation organisations 

- launch anti-poaching campaigns

- not leave litter on the beach or in the water 

- practise safe and responsible diving and snorkelling 

- stop using rhino products 

- use organic fertilizers to avoid polluting the ocean 

- stop using coral reef products 

Guide to answer:

* How to protect rhinos (Cách bảo vệ tê giác)

- ban transportation of and trading in rhino horns (cấm vận chuyển và kinh doanh sừng tê giác)

- donate to rhino conservation organisations (quyên góp cho các tổ chức bảo tồn tê giác)

- launch anti-poaching campaigns (khởi động các chiến dịch chống săn bắt trái phép)

- stop using rhino products (ngừng sử dụng các sản phẩm làm từ tê giác)

* How to protect coral reefs (Cách bảo vệ các rạn san hô)

- not leave litter on the beach or in the water (không vứt rác trên bãi biển hoặc xuống nước)

- practise safe and responsible diving and snorkelling (thực hành lặn và bơi an toàn và có trách nhiệm)

- use organic fertilizers to avoid polluting the ocean (sử dụng phân bón hữu cơ để tránh ô nhiễm đại dương)

- stop using coral reef products (ngừng sử dụng các sản phẩm từ rạn san hô)

2. Unit 6 Lớp 12 mới Speaking Task 2

Work with a partner. Use the information in 1 or your own ideas to prepare a talk about how to protect rhinos or coral reefs. The following phrases and expressions may help you. (Làm việc cùng một người bạn. Sử dụng thông tin trong bài tập 1 hoặc ý tưởng riêng của mình để chuẩn bị cho một bài phát biểu về làm thế nào để bảo vệ tê giác hoặc rạn san hô. Các cụm từ và diễn đạt sau đây có thể giúp bạn.)

Purposes

Phrases and expressions

1. To welcome the audience and introduce the topic (Chào người nghe và giới thiệu chủ đề)

Good morning/ afternoon, everyone.
It's my pleasure to talk to you today about...
(Chào buổi sáng/ chiều, mọi người.
Tôi rất vui mừng được nói chuyện với các bạn ngày hôm nay về ...)

2. To introduce the first point/idea (Giới thiệu quan điểm/ ý tưởng đầu tiên)

To begin with, I'll suggest...
I'd like to begin by discussing...
(Để bắt đầu, tôi xin đề nghị ...
Tôi muốn bắt đầu bằng cách thảo luận ...)

3. To move to the next point (Chuyển sang quan điểm tiếp theo)

My next point is...
Let's now turn to another point.
(Quan điểm tiếp theo của tôi là ...
Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang một điểm khác.)

4. To indicate the end of the talk (Kết thúc cuộc nói chuyện)

Finally, I'd like to summarise the key issues/ points.
To sum up, let's look at the main points again.
To conclude, I'd like to...
(Cuối cùng, tôi muốn tóm tắt các vấn đề/ điểm chính.
Để tổng hợp, chúng ta hãy nhìn lại những điểm chính. Để kết luận, tôi muốn ...)

5. To thank the audience (Cảm ơn người nghe)

Thank you for your attention.
Thanks for listening.
(Cảm ơn vì sự chú ý của bạn.
Cảm ơn vì đã lắng nghe.)

3. Unit 6 Lớp 12 mới Speaking Task 3

Present your talk to the class. (Trình bày bài nói của bạn trước lớp.)

Guide to answer:

Good morning, everyone!

It's my pleasure to talk to you today about some ways to protect rhino populations. Rhinos are in danger of extinction due to massive poaching for horns. Because in some countries, especially Asian ones, it's believed that rhino horns are able to treat chronic diseases such as cancer.

That's the reason why more and more people are willing to spend a lot of money buying rhino horns or powder from their horns.

To begin with, I'll suggest there should be serious methods of punishment for the transport and trade of rhino horns.

My next point is to launch anti-poaching campaigns that motivate people to stop hunting and trading rhino horns.

Let's now turn to another point. To protect rhinos we need to improve people's awareness and knowledge. There should be more scientific evidence showing that rhino horn powder doesn't help in curing diseases and so people should no longer use rhino products.

To sum up, these are three ways to protect rhinos from extinction.

Thank you for listening.

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Bài tập trắc nghiệm Speaking Unit 6 Lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 Endagered Species - Speaking chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới về chủ đề Các loài vật có nguy cơ tuyệt chủng. Để phát triển kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 6 lớp 12 mới Speaking.

 • Câu 1: I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

  • A. insect
  • B. percent
  • C. wetland
  • D. extinct
 • Câu 2:

  • A. serious
  • B. thousand
  • C. found
  • D. around
 • Câu 3: II. Choose the word which is stressed differently from the rest

  • A. bamboo
  • B. panda
  • C. parrot
  • D. wildlife

Câu 4 - Câu 10: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Speaking Unit 6 Lớp 12 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới Unit 6 Endagered Species - Listening kế tiếp. Chúc các em học tốt! ​

YOMEDIA