RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Tiếng Anh 12 mới Unit 6 Listening - Nghe


Bài học Unit 6 Endangered Species - Listening thảo luận về vấn đề Những mối đe dọa đến động vật hoang dã, thông qua các kỹ năng nghe hiểu và nghe lấy thông tin mà các em hiểu sâu hơn về vấn đề này.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

Dangers to wildlife

1. Unit 6 Lớp 12 mới Listening Task 1

Below is the conservation status scale which indicates whether a species still exists and how likely it is to become extinct in the near future. Match the three phrases indicating three threatened' levels with the numbers 1,2 and 3. (Dưới đây là các thang đánh giá tình trạng bảo tồn cho ta biết liệu một loài có còn tồn tại hay không và khả năng nó sẽ biến mất trong tương lai. Nối 3 cụm từ chỉ 3 mức độ đe doạ với các số 1,2,3.)

VU (vulnerable) (dễ bị tổn thương)

CR (critically endangered) (có nguy cơ tuyệt chủng trầm trọng)

EN (endangered) (có nguy cơ tuyệt chủng)

Guide to answer:

1. CR (critically endangered) 

2. EN (endangered) 

3. VU (vulnerable) 

2. Unit 6 Lớp 12 mới Listening Task 2

Listen to the first part of a talk given by Peter Shawl, a conservation biologist, and check your answers in 1. (Nghe phần đầu tiên trong cuộc nói chuyện của Peter Shawl, một nhà bảo tồn sinh học, và kiểm tra lại câu trả lời của bạn trong bài tập 1.)

Audio script: 

Hello everyone. I'm happy that you could come and listen to my talk today.

I'll be discussing two main points. To begin with, I'd like to explain the conservation status scales. Now look at the scale. Let's start from the right end. When an animal is ranked as 'Least concern' and 'Near threatened', it isn't endangered now. But it might be in the near future. Next is 'Vulnerable', which means the animals faces a high risk of extinction. 'Endangered' means a very high risk, and 'Critically endangered' means an extremely high risk. Species classified as VU, EN or CR need care and protection. The last two groups, EW and EX, tell us that the species is not found in the wild or has become extinct.

Tạm dịch: 

Chào mọi người. Tôi rất vui vì các bạn có thể đến và nghe bài nói chuyện của tôi hôm nay.

Tôi sẽ thảo luận về hai điểm chính. Để bắt đầu, tôi muốn giải thích về các cấp độ tình trạng cần bảo tồn. Bây giờ hãy nhìn vào thang đánh giá. Hãy bắt đầu từ phía bên phải. Khi một con vật được xếp hạng là 'Bị đe dọa ít nhất' và 'Gần bị đe dọa', thì hiện nó không có nguy cơ bị tuyệt chủng. Nhưng có thể trong tương lai gần. Tiếp theo là 'Dễ bị tổn thương', có nghĩa là động vật phải đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng cao. 'Có nguy cơ bị tuyệt chủng' có nghĩa là một nguy cơ rất cao, và 'Có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng' có nghĩa là có nguy cơ cực kỳ cao. Các loài thuộc nhóm VU, EN, CR cần được chăm sóc và bảo vệ. Hai nhóm cuối cùng, EW và EX, cho chúng ta biết rằng loài này không được tìm thấy trong tự nhiên hay đã bị tuyệt chủng.

Guide to answer:

1. CR (critically endangered) 

2. EN (endangered)

3. VU (vulnerable)

3. Unit 6 Lớp 12 mới Listening Task 3

Listen to the second part of the talk and choose the best option to complete the statements or answer the questions. (Nghe phần thứ hai của buổi nói chuyện và chọn lựa chọn tốt nhất để hoàn thành các nhận định hoặc trả lời các câu hỏi.)

Audio script: 

Now let's turn to the two main dangers to wildlife. Loss of habitat is the first one. The higher the world's population becomes, the greater the need for food and housing gets. People cut down forest trees to make more room for land for agriculture and building housing. To increase crop production, people may also use pesticides and fertilizers. As a result, wild animals' natural living space gets smaller and more polluted.

The second danger is hunting and poaching. Animals can be killed not just for food, but for other purposes. In many Asian countries, tiger bones and rhino horns are believed to be able to treat diseases while elephant tusks are used to make valuable ivory objects. As you can see, the two dangers that I mentioned involve human activities.

Therefore, we are responsible for the loss of biodiversity and we need to take immediate action to protect and conserve wildlife.

Tạm dịch: 

Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang hai mối nguy hiểm chính đối với động vật hoang dã. Mất môi trường sống là mối nguy hiểm đầu tiên. Dân số thế giới ngày càng cao, nhu cầu về thực phẩm và nhà cửa càng lớn. Người dân chặt cây rừng để lấy đất cho nông nghiệp và xây dựng nhà ở. Để tăng sản lượng cây trồng, người ta cũng có thể sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón. Kết quả là không gian sinh sống tự nhiên của động vật hoang dã nhỏ hơn và ô nhiễm hơn.

Mối nguy hiểm thứ hai là hoạt động săn bắt trái phép. Động vật có thể bị giết chết không chỉ lấy thực phẩm, mà còn cho các mục đích khác. Tại nhiều quốc gia Châu Á, xương hổ và sừng tê giác được cho là có khả năng điều trị bệnh tật trong khi ngà voi được sử dụng để làm các vật dụng từ ngà voi có giá trị. Như bạn có thể thấy, hai mối nguy hiểm mà tôi đã đề cập đến đều liên quan đến các hoạt động của con người.

Do đó, chúng ta cần chịu trách nhiệm về việc mất đa dạng sinh học và chúng ta cần có hành động ngay lập tức để bảo vệ và bảo tồn động vật hoang dã.

1. According to Peter Shawl, wildlife becomes endangered because ________. (Theo Peter Shawl, động vật hoang dã có nguy cơ bị tuyệt chủng vì ________.)

A. the population of some species grow too fast

B. natural habitats are destroyed by humans

C. the stronger animals kill the weaker

2. Animals' habitats become polluted when humans ________. (Môi trường sống của động vật bị ô nhiễm khi con người ________.)

A. cut down forest trees

B. build more houses

C. use chemicals in agriculture

3. When tigers are hunted and killed, which of their parts are collected and used? (Khi hổ bị săn bắt và giết, phần nào của chúng được thu thập và sử dụng?)

A. Their bones

B. Their fur

C. Their teeth

4. Which of the following uses of elephant tusks is mentioned in the talk? (Việc sử dụng ngà voi nào sau đây được đề cập trong cuộc nói chuyện?)

A. Making false teeth

B. Producing traditional medicine to treat diseases

C. Making valuable items

Guide to answer:

1. B (People cut down forest trees to make more room for land for agriculture and building housing)

2. C (people may also use pesticides and fertilizers)

3. A (tiger bones are believed to be able to treat diseases)

4. C (elephant tusks are used to make valuable ivory objects)

4. Unit 6 Lớp 12 mới Listening Task 4

Listen to the second part again. Complete the summary of the talk, writing one word in each blank. (Nghe lại phần thứ hai. Hoàn thành bản tóm tắt về bài nói, viết một từ trong mỗi khoảng trống.)

In the second part, Shawl discusses the two main (1) ________ to wildlife. The first is loss of (2) ________, and the second is hunting and (3) ________.

These dangers are caused by (4) ________ activities, so we need to take action to protect and (5) ________ wildlife.

Guide to answer:

1. dangers

2. habitat

3. poaching

4. human

5. conserve

5. Unit 6 Lớp 12 mới Listening Task 5

Do you agree with Peter Shawl that humans are responsible for the loss of biodiversity? Discuss with a partner. (Bạn có đồng ý với Peter Shawl rằng con người phải chịu trách nhiệm cho sự mất mát đa dạng sinh học? Thảo luận với một người bạn.)

Guide to answer:

I partly agree with Peter Shawl's opinion that humans are responsible for the loss of biodiversity.  Human beings' activities that Peter Shawl mentioned are harmful to wildlife. However, there are also other reasons for the loss of biodiversity that come from the nature itself. For example, flood, drought, earthquake and other natural disasters. 

Tạm dịch:

Tôi đồng ý một phần với quan điểm của Peter Shawl rằng con người phải chịu trách nhiệm cho sự mất mát đa dạng sinh học. Các hoạt động của con người mà Peter Shawl đề cập đến gây nguy hiểm cho thế giới hoang dã. Tuy nhiên, cũng có các nguyên nhân khác dẫn đến mất cân bằng đa dạng sinh học, có nguồn gốc từ chính tự nhiên. Chẳng hạn như lũ lụt, hạn hán, động đất và các thảm họa thiên nhiên khác.

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 6 Lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 Endagered Species - Listening chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới về chủ đề Các loài vật có nguy cơ tuyệt chủng. Để phát triển kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 6 lớp 12 mới Listening.

Câu 4 - Câu 10: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Listening Unit 6 Lớp 12 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới Unit 6 Endagered Species - Writing kế tiếp. Chúc các em học tốt! ​

YOMEDIA