OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 12 mới Unit 6 Project - Kỹ năng nhóm


Để giúp các em hoạt động theo nhóm và giới thiệu tấm áp phích nói về các loài vật có nguy cơ bị tuyệt chủng, mời các em tham khảo bài học Unit 6 "Endanger Species" Tiếng Anh lớp 12 mới phần Project.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 6 lớp 12 Project

Work in groups of four to six. Look for information about one endangered species and design a poster to introduce this species. Include the following points:

(Làm việc theo nhóm 4-6 người. Tìm thông tin về một loài nguy cấp và thiết kế một poster giới thiệu các loài này. Bao gồm những điểm sau )

- Facts about the species (habitat and location, physical features, diet, population) (Sự thật về loài (môi trường sống và vị trí, đặc điểm cơ thể, chế độ ăn uống, số lượng loài)

- Conservation status, why it is endangered and how to protect it (Tình trạng bảo tồn, tại sao nó có nguy cơ tuyệt chủng và làm thế nào để bảo vệ nó)

Suggested endangered species: (Gợi ý một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng)

the saola (Viet Nam) (Sao la - ở Việt Nam)

the sea turtle (Viet Nam) (Rùa biển - ở Việt Nam)

the Californian condor (USA) (Kền kền khoang cổ - ở Mỹ)

Guide to answer

Saolas

Habitat & Location: 

live in forest about 200-600 m above sea level. found in Truong Son Range.

Physical features:

antelope family. 1.3 - 1.5 m in length; 90cm in height. 100 kilos.

Diet:

eat plants, seeds, fruits.

Population: 

less than 100 (in Vu Quang NP in Ha Tinh Province). about 50-60 in Saola Nature Reserve (Quang Nam Province)

Conservation status: 

CR. threat from humans. protected in national parks and nature reserves. laws to ban poaching and trading.

Tạm dịch:

Sao la

Môi trường sống và Thói quen:

sống trong rừng cách mực nước biển khoảng 200-600 m , được tìm thấy trong dãy Trường Sơn.

Đặc điểm thể chất:

thuộc dòng linh dương, 1,3 - 1,5 m chiều dài; Chiều cao 90cm, 100 kilô.

Chế độ ăn:

ăn thực vật, hạt, trái cây.

Số lượng loài:

dưới 100 (ở VQG Vu Quang thuộc tỉnh Hà Tĩnh). khoảng 50-60 trong Khu bảo tồn thiên nhiên Saola (tỉnh Quảng Nam)

Tình trạng bảo tồn

CR. mối đe dọa từ con người. được bảo vệ trong vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. luật cấm buôn bán và săn bắt.

1.2. Task 2 Unit 6 lớp 12 Project

Introduce your poster to the class. Present the features of your species and explain why and how it should be protected. Here is an example. 

(Giới thiệu poster của bạn đến lớp. Trình bày các đặc điểm của các loài của mình và giải thích lý do tại sao và làm thế nào nó cần được bảo vệ. Dưới đây là một ví dụ.)

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Project Unit 6 lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 6 Endanger Species - Project chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 12 mới Project.

Lời kết

Kết thúc bài học, các em học sinh trong nhóm cần chọn một loài vật có nguy cơ tuyệt chủng và tìm hiểu thông đặc điểm của nó; đồng thời hỗ trợ nhau hoàn thành nội dung của dự án này và tự tin trình bày trước lớp.

MGID
ON