RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Tiếng Anh 12 mới Unit 6 Reading - Đọc


Bài học Unit 6 Endangered Species - Reading thảo luận về vấn đề Bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng, thông qua các kỹ năng đọc hiểu, đọc lấy thông tin mà các em tìm ra ưu điểm và nhược điểm của vấn đề được đề cập.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

Saving endangered species: pros and cons 

(Bảo vệ các loài gặp nguy hiểm: ưu và nhược điểm)

1. Unit 6 Lớp 12 mới Reading Task 1

Discuss with a partner. (Thảo luận với một người bạn) 

a. Which of these animals are on the list of endangered species? (Những loài động vật nào nằm trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng?)

dolphin (cá heo)

tiger (hổ)

saola (sao la)

elephant (voi)

sea turtle (rùa biển)

giant panda (gấu trúc)

b. Can you find them in Vietnam now? (Bây giờ các em có thể tìm thấy chúng ở Việt Nam không?)

Guide to answer:

a. Tigers, saolas, elephants, sea turtles, and giant pandas are on the list of endangered species. (Hổ, saola, voi, rùa biển và gấu trúc khổng lồ nằm trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng.)

b. Tigers, saolas, elephants and sea turtles are still found in Viet Nam, but each with a small population. (Hổ, saola, voi và rùa biển vẫn còn được tìm thấy ở Việt Nam, nhưng mỗi loại đều số lượng nhỏ.)

2. Unit 6 Lớp 12 mới Reading Task 2 

Below are three people's opinions posted on the fantasticwildlife.org website. Read the text and decide what they are talking about 

(Dưới đây là ba ý kiến của người dân được đăng trên trang web fantasticwildlife.org. Đọc bài viết và quyết định xem họ đang nói về điều gì)

a. Why endangered animals should be protected (Tại sao động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng cần được bảo vệ)

b. How to protect endangered species (Làm thế nào để bảo vệ các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng)

c. Whether or not we should protect endangered species (Chúng ta có nên bảo vệ các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng)

SIMON (SCOTLAND)

Let's just put ourselves in endangered animals' shoes. How would we feel if the animals ruled the world and we became the ones in danger of extinction? We are living creatures and so are the animals. We can no longer attribute the rapid extinction of species to natural causes such as earthquakes or drought. Today many plants and animals are becoming endangered or extinct because of habitat destruction, over­harvesting and poaching. It's our duty to start repairing the damage we've caused to nature.

YOSHIKO (JAPAN)

If we continue to save endangered animals, then we stop animals from replacing other animals. Extinction is just a part of the evolutionary process and we must not interfere with it. Hence, trying to save species that cannot survive in their environment is rather silly, because it's against the laws of nature. So, let mother nature do her job. What's more, not all animals are friendly or harmless. Elephants and tigers are two examples of animals that are dangerous. People living near some nature reserves have to face constant threats to their livestock and crops. Then should we protect these animals at the expense of local people's lives?

AI LIEN (VIET NAM)

Animal and plant extinction can ruin the ecosystem and reduce biodiversity. All creatures are part of an ecosystem. They all help humans in some way. For example, over 50% of the medicines currently in use are derived from natural products made from animals or plants. By losing biodiversity, we are losing the chance to discover new medicines that could save the lives of millions of people each year. What's more, nature is beautiful, and that's the best reason to preserve it. Walking in a rainforest or going scuba-diving over a coral reef helps us to relax and feel at peace.

Guide to answer: 

c. Whether or not we should protect endangered species.

Tạm dịch:

SIMON (Scotland)

Chúng ta hãy tự đặt mình vào những con vật có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta sẽ cảm thấy thế nào nếu những con vật cai trị thế giới và chúng ta đã trở thành những người có nguy cơ tuyệt chủng? Chúng ta là sinh vật sống và động vật cũng vậy. Chúng ta không thể quy sự tuyệt chủng nhanh chóng của các loài cho các nguyên nhân tự nhiên như động đất hay  hạn hán. Ngày nay, nhiều loài thực vật và động vật đang bị đe doạ hoặc tuyệt chủng do sự phá huỷ môi trường sống, khai thác quá mức và săn trộm. Nhiệm vụ của chúng ta là khắc phục những thiệt hại mà chúng ta gây ra cho thiên nhiên.

YOSHIKO (Nhật Bản)

Nếu chúng ta tiếp tục cứu các động vật có nguy cơ tuyệt chủng, thì chúng ta sẽ không cho động vật thay thế các động vật khác. Sự tuyệt chủng chỉ là một phần của quá trình tiến hóa và chúng ta không được can thiệp vào nó. Do đó, cố gắng để cứu các loài không thể tồn tại trong môi trường của chúng là khá ngớ ngẩn, bởi vì nó là trái quy luật của tự nhiên. Vì vậy, hãy để thiên nhiên thực hiện sứ mệnh. Hơn nữa, không phải tất cả các loài vật đều thân thiện hoặc vô hại. Voi và hổ là hai ví dụ về động vật nguy hiểm. Những người sống gần một số khu bảo tồn thiên nhiên phải đối mặt với những mối đe dọa liên tục đối với gia súc và mùa màng của họ. Vậy chúng ta có nên bảo vệ những con vật này bằng cách chi trả cho cuộc sống của người dân địa phương?

ÁI LIÊN (VIỆT NAM)

Sự tuyệt chủng động vật và thực vật có thể hủy hoại hệ sinh thái và giảm đa dạng sinh học. Tất cả các sinh vật là một phần của hệ sinh thái. Tất cả chúng đều giúp con người theo một cách nào đó. Ví dụ, trên 50% thuốc hiện đang sử dụng có nguồn gốc từ các sản phẩm tự nhiên được làm từ động vật hoặc thực vật. Bằng việc làm mất đa dạng sinh học, chúng ta đang đánh mất cơ hội để khám phá các loại thuốc mới có thể cứu được mạng sống của hàng triệu người mỗi năm. Hơn nữa, thiên nhiên đẹp, và đó là lý do tốt nhất để bảo tồn nó. Đi bộ trong rừng nhiệt đới hoặc lướt ván trên một rạn san hô giúp chúng ta thư giãn và cảm thấy yên bình.

3. Unit 6 Lớp 12 mới Reading Task 3

Whose opinions are these? Write the correct name in the space before each statement. (Những ý kiến này là của ai? Viết tên chính xác vào chỗ trống trước mỗi câu.)

1. _________ There are two reasons why we should protect endangered species. (Có hai lý do chúng ta nên bảo vệ các loài nguy cấp.)

2. _________ There are two reasons why we shouldn't protect endangered species. (Có hai lý do chúng ta không nên bảo vệ các loài nguy cấp.)

3. _________ Humans should be held responsible for endangering species or driving them to extinction. (Con người phải chịu trách nhiệm đối với các loài gây nguy hiểm hoặc dẫn chúng đến sự tuyệt chủng.)

4. _________ Saving species in danger of extinction means going against the laws of nature. (Bảo vệ những loài có nguy cơ tuyệt chủng có nghĩa là đi ngược lại luật pháp tự nhiên.)

5. _________ Humans and animals should get an equal chance of being protected from danger. (Con người và động vật nên có cơ hội bình đẳng để được bảo vệ khỏi nguy hiểm.)

6. _________ Preserving animal and plant species helps to maintain biodiversity. (Bảo tồn các loài động vật và thực vật giúp duy trì đa dạng sinh học.)

Guide to answer:

1. Ai Lien    

2. Yoshiko    

3. Simon                        

4. Yoshiko      

5. Simon                   

6. Ai Lien 

4. Unit 6 Lớp 12 mới Reading Task 4

Find the prepositions in the reading text to complete these phrases and expressions. Use a dictionary to find their meanings.  (Tìm các giới từ trong bài đọc để hoàn thành các cụm từ và biểu thức. Sử dụng từ điển để tìm ý nghĩa của chúng.)

1. to put oneself….. someone’s shoes

2. to attribute something (a result)….. something else (a cause)

3. to cause damage….. something

4. to interfere….. something

5. to feel….. peace

Guide to answer:

1. to put oneself in someone’s shoes (đặt mình vào vị trí của ai đó)

2. to attribute something (a result) to something else (a cause) (quy cái gì đó cho ai/ cái gì)

3. to cause damage to something (gây thiệt hại cho cái gì)

4. to interfere with something (gây trở ngại cho thứ gì đó)

5. to feel at peace (cảm thấy yên bình)

5. Unit 6 Lớp 12 mới Reading Task 5

Discuss with a partner. (Thảo luận với một người bạn.)

Which of the three people above do you agree with? Why?

(Bạn đồng ý với ai trong số 3 người trên? Tại sao?)

Guide to answer:

I agree with Simon (Scotland). Because, I think we are living creatures and so are the animals. We can no longer attribute the rapid extinction of species to natural causes such as earthquakes or drought. Today many plants and animals are becoming endangered or extinct because of habitat destruction, over - harvesting and poaching. It's our duty to start repairing the damage we've caused to nature.

Tạm dịch:

Tôi đồng ý với Simon (Scotland). Bởi vì tôi nghĩ rằng chúng ta là sinh vật sống và động vật cũng vậy. Chúng ta không thể quy sự tuyệt chủng nhanh chóng của các loài cho các nguyên nhân tự nhiên như động đất hoặc hạn hán. Ngày nay nhiều loài thực vật và động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng hoặc đã tuyệt chủng do sự phá huỷ môi trường sống, khai thác quá nhiều và săn trộm. Nhiệm vụ của chúng ta là bắt đầu sửa những thiệt hại chúng ta đã gây ra cho thiên nhiên.

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 6 Lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 Endagered Species - Reading chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới về chủ đề Các loài vật có nguy cơ tuyệt chủng. Để phát triển kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 6 lớp 12 mới Reading.

Câu 4 - Câu 10: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Reading Unit 6 Lớp 12 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới Unit 6 Endagered Species - Speaking kế tiếp. Chúc các em học tốt! ​

YOMEDIA