ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Writing Unit 7 lớp 10 Tourism


Làm thế nào để viết Holiday Blog (Blog Kỳ nghỉ)? Để giúp các em hình thành ý tưởng và thành lập một dàn bài chi tiết để hoàn thiện thành bài viết hoàn chỉnh, HOC247 mời các em tham khảo bài học Unit 7 - Writing Tiếng Anh lớp 10 Chương trình Chân trời sáng tạo. Chúc các em học tốt và có được nhiều kiến thức bổ ích nhé!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 7 Lớp 10 Writing Task 1

Look at the photos. Where would you prefer to go on holiday? Why? (Nhìn vào những bức ảnh. Bạn muốn đi đâu vào kỳ nghỉ? Tại sao?)

Guide to answer

I prefer to visit Paris because I have never travelled abroad before, and I also want to learn more about this beautiful city.

(Tôi thích đến thăm Paris hơn vì tôi chưa từng đi du lịch nước ngoài trước đây, và tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về thành phố xinh đẹp này.)

1.2. Unit 7 Lớp 10 Writing Task 2

Read the blog posts. Who has already done four things and has another two planned? Who has done one thing and has another one planned? (Đọc các bài đăng trên blog. Ai đã làm bốn điều và có hai kế hoạch khác? Ai đã làm một việc và có một kế hoạch khác?)

8.15 p.m. @Harry445

Hi, everyone! We arrived safely in Paris on Saturday evening. It was very windy and rainy, so the flight was a bit bumpy. Emma screamed when the plane landed! Hilarious, lol! The weather is much better now. Still cloudy, but it's stopped raining.

We've already been up the Eiffel Tower. We took the lift up, but walked back down the stairs. We've also walked down the Champs Elysees. The shops there are really expensive, so I didn't buy anything! Yesterday we went on a boat trip on the river Seine and then visited the Louvre art gallery. We saw the Mona Lisa, which was a bit disappointing. It's tiny! Tomorrow we are going to visit Disneyland. It isn't far from here. Can't wait! Then on Friday we're going shopping (but not on the Champs Elysees!) - I want to buy some souvenirs. Will post another entry tomorrow when we're back from Disneyland.

9.04 p.m. Emily99

Sorry I haven't posted since Friday! Arrived in Tri An (Dong Nai Province) two days ago with Joanna after a tiring journey by coach from Ho Chi Minh City. There were roadworks on the motorway and an accident, so the journey took five hours instead of two. We're staying in a small inn. It's near a lake. The weather is sunny and dry and I can see a small wood from my window. We've already been kayaking on the lake. The kayaking was fun and fantastic, but a bit scary! Tomorrow we're going biking. We're going to hire bikes from a shop near the inn. Really looking forward to it! Watch out for more blog entries in the next few days!

Guide to answer

Harry has already done four things and has another two planned. Emily has done one thing and has another one planned. (Harry đã làm bốn việc và có hai kế hoạch khác. Emily đã làm một việc và có một kế hoạch khác.)

Tạm dịch

8h15 @ Harry445

Chào mọi người! Chúng tôi đã đến Paris an toàn vào tối thứ Bảy. Trời rất gió và mưa nên chuyến bay hơi gập ghềnh. Emma hét lên khi máy bay hạ cánh! Vui nhộn, lol! Thời tiết bây giờ tốt hơn nhiều. Vẫn nhiều mây, nhưng trời đã tạnh mưa.

Chúng tôi đã lên tháp Eiffel. Chúng tôi đi thang máy lên, nhưng lại đi xuống cầu thang. Chúng tôi cũng đã đi bộ xuống Champs Elysees. Các cửa hàng ở đó thực sự đắt tiền, vì vậy tôi đã không mua bất cứ thứ gì! Hôm qua chúng tôi đã đi du ngoạn bằng thuyền trên sông Seine và sau đó ghé thăm phòng trưng bày nghệ thuật Louvre. Chúng tôi đã nhìn thấy Mona Lisa, điều này hơi thất vọng. Nó nhỏ xíu! Ngày mai chúng ta sẽ đến thăm Disneyland. Nó không xa đây. Không thể chờ đợi! Sau đó, vào thứ Sáu, chúng tôi sẽ đi mua sắm (nhưng không phải ở Champs Elysees!) —Tôi muốn mua một số đồ lưu niệm. Sẽ đăng một mục khác vào ngày mai khi chúng tôi trở về từ Disneyland.

9,04 giờ tối Emily99

Xin lỗi tôi đã không đăng kể từ thứ sáu! Đến Trị An (Đồng Nai) cách đây hai ngày cùng Joanna sau một hành trình mệt mỏi do xe khách từ TP. Đường cao tốc có những công việc sửa chữa và một vụ tai nạn, vì vậy cuộc hành trình mất năm giờ thay vì hai giờ. Chúng tôi đang ở trong một nhà trọ nhỏ. Nó gần một cái hồ. Thời tiết nắng và khô ráo và tôi có thể nhìn thấy một mảnh gỗ nhỏ từ cửa sổ của mình. Chúng tôi đã chèo thuyền kayak trên hồ. Chèo thuyền kayak rất vui và tuyệt vời, nhưng hơi đáng sợ! Ngày mai chúng ta sẽ đi xe đạp. Chúng tôi sẽ thuê xe đạp từ một cửa hàng gần nhà trọ. Thực sự mong chờ nó! Theo dõi các mục blog khác trong vài ngày tới!

1.3. Unit 7 Lớp 10 Writing Task 3

Read the task below. Do both blog posts include all four points? (Đọc nhiệm vụ bên dưới. Cả hai bài đăng trên blog có bao gồm tất cả bốn điểm không?)

You are on holiday with your family. Write a blog post. Include information about: (Bạn đang đi nghỉ với gia đình của bạn. Viết một bài đăng trên blog. Bao gồm thông tin về)

  • the journey to your holiday destination and where you are staying. (hành trình đến điểm đến kỳ nghỉ của bạn và nơi bạn đang ở.)
  • the weather. (thời tiết.)
  • some holiday activities you have done. (một số hoạt động kỳ nghỉ mà bạn đã thực hiện.)
  • something you plan to do in the next few days. (điều gì đó bạn dự định làm trong vài ngày tới.)

Guide to answer

Yes, they do. Both blog posts include all four points. (Cả hai bài đăng trên blog đều bao gồm tất cả bốn điểm.)

1.4. Unit 7 Lớp 10 Writing Task 4

Read the Writing Strategy. Find sentences where the writers have omitted the subject. (Đọc Chiến lược Viết. Tìm những câu mà người viết đã lược bỏ chủ ngữ.)

Writing Strategy (Chiến thuật viết)

In informal style (e.g. in emails, blogs and postcards) we can omit sentence subjects / and we. (Trong phong cách thân mật (ví dụ: trong email, blog và bưu thiếp), chúng ta có thể bỏ qua chủ ngữ câu và we.)

Must go now! Wish you were here!

With the present continuous, we can also omit the auxiliaries am and are. (Với hiện tại tiếp diễn, chúng ta cũng có thể bỏ qua các trợ từ am và are)

Having a great time in Italy!

However, only do this once or twice in a text. Do not omit every instance of / and we. (Tuy nhiên, chỉ làm điều này một hoặc hai lần trong một văn bản. Đừng bỏ qua mọi trường hợp of và we.

Guide to answer

The sentences where the writers have omitted the subject (những câu mà người viết đã lược bỏ chủ ngữ)

Will post another entry tomorrow when we're back from Disneyland. (Sẽ đăng một mục khác vào ngày mai khi chúng tôi trở về từ Disneyland.)

Can't wait! (Không thể chờ đợi!)

Arrived in Tri An (Dong Nai Province) two days ago with Joanna after a tiring journey by coach from Ho Chi Minh City. (Đến Trị An (tỉnh Đồng Nai) cách đây hai ngày cùng Joanna sau một hành trình mệt mỏi do xe khách từ Thành phố.)

Really looking forward to it! (Thực sự mong chờ nó!

Watch out for more blog entries in the next few days! (Theo dõi các mục blog khác trong vài ngày tới!)

1.5. Unit 7 Lớp 10 Writing Task 5

Rewrite the sentences, omitting the subject. (Viết lại các câu, lược bỏ chủ ngữ.)

1. We have finally arrived! (Cuối cùng chúng tôi đã đến!)

2. I am looking forward to seeing you again. (Tôi rất mong được gặp lại bạn.)

3. I went up the Empire State Building yesterday. (Hôm qua tôi đã đi lên Tòa nhà Empire State.)

4. We visited Ben Thanh Market on Friday. (Chúng tôi đến thăm chợ Bến Thành vào thứ sáu.)

5. We are flying back tomorrow. (Chúng tôi sẽ bay trở lại vào ngày mai.)

Guide to answer

1. Finally arrived!

2. Looking forward to seeing you again.

3. Went up the Empire State Building yesterday.

4. Visited Ben Thanh Market on Friday.

5. Flying back tomorrow.

1.6. Unit 7 Lớp 10 Writing Task 6

VOCABULARY Complete the holiday activities below. They are all in the blog posts in exercise 2. (Hoàn thành các hoạt động kỳ nghỉ dưới đây. Tất cả chúng đều có trong các bài đăng trên blog trong bài tập 2.)

Holiday activities (Các hoạt động trong kì nghỉ)

1. go s____ /k____

2. take a b____ t____ 

3. go up a t  ____

4. visit an a____ 

5. hire a b____ 

6. buy s____

Guide to answer

1. go shopping /kayaking (đi mua sắm / chèo thuyền kayak)

2. take a boat trip (đi thuyền)

3. go up a tower (đi lên tháp)

4. visit an art gallery (thăm một phòng trưng bày nghệ thuật)

5. hire a bike (thuê một chiếc xe đạp)

6. buy souvenirs (mua quà lưu niệm)

1.7. Unit 7 Lớp 10 Writing Task 7

Read the task in exercise 3 again. Make notes for each of the four points. (Đọc lại nhiệm vụ ở bài tập 3. Ghi chú cho mỗi điểm trong số bốn điểm.)

Guide to answer

- booking a flight

- staying in Ho Chi Minh city

- sunny and hot weather

- visiting the cathedral and Ben Thanh market

- planning to take a boat trip on Saigon river

Tạm dịch

- Đặt chuyến bay

- Lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh

- Thời tiết nắng và nóng

- Tham quan nhà thờ lớn và chợ Bến Thành

- Dự định đi thuyền trên sông Sài Gòn

1.8. Unit 7 Lớp 10 Writing Task 8

Write your blog post (120-150 words). (Viết bài đăng trên blog của bạn (120-150 từ))

Guide to answer

Hi, everyone! My plane landed safely in Da Nang on Thursday morning. It was windy and sunny. It's very comfortable to start the visits.

I've already visited the My Khe Beach. It is an attractive destination, so I took lots of photos here. Then I visited Hoi An Old Quarter  - a UNESCO World Heritage City title in 1999. The streets are littered with vendors, art, ice cream, and picturesque moments. I bought a lot of souvenirs for my beloved. Tomorrow I am going to Ba Na hills by cable car. It’s so amazing. I’m looking forward to it! Then I will try some traditional food here. Wait for our next blog!

Tạm dịch

Chào mọi người! Máy bay của tôi đã hạ cánh an toàn tại Đà Nẵng vào sáng thứ Năm. Trời đầy gió và nắng. Thật thoải mái khi bắt đầu các chuyến thăm.

Tôi đã đến thăm biển Mỹ Khê. Đó là một điểm đến hấp dẫn, vì vậy tôi đã chụp rất nhiều ảnh ở đây. Sau đó, tôi đến thăm Khu Phố Cổ Hội An - Thành phố được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1999. Đường phố rải rác những người bán hàng, tác phẩm nghệ thuật, kem và những khoảnh khắc đẹp như tranh vẽ. Tôi đã mua rất nhiều đồ lưu niệm cho những người tôi yêu mến. Ngày mai tôi sẽ lên Bà Nà hills bằng cáp treo. Thật là đáng kinh ngạc. Tôi đang mong chờ nó! Sau đó, tôi sẽ thử một số món ăn truyền thống ở đây. Chờ blog tiếp theo của chúng tôi nhé!

ZUNIA12

Bài tập minh họa

Find and correct the mistake (Tìm và sửa lỗi sai)

1. If (A) businesses want to (B) protect the environment, they (C) will aid the local community and (D) educating travellers.

2. Nowadays, (A) many of us (B) tried to live in a way that will (C) damage the environment (D) as little as possible.

3. Ecotourism must (A) benefits the (B) local people and (C) involve the (D) local community.

4. Ecotourism (A) must be sustainable, (B) that is make a profit (C) without destroy (D) natural resources.

5. (A) Ecotourism must provide (B) an experiences that (C) tourists want to (D) pay for.

6. In a true ecotourism project, (A) a nature reserve allows a small number of tourists (B) to visiting its rare animals and uses the money that (C) is generated to (D) continue with important.

7. The (A) local people have jobs in the nature reserve (B) as guides and wardens (C) and also has a voice in (D) how the project develops.

Key

1. D

2. B

3. A

4. C

5. B

6. B

7. C

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em đã hoàn thành một Holiday Blog (Blog Kỳ nghỉ). Các nội dung chúng ta cần đảm bảo có trong bài viết như sau:

  • The journey to your holiday destination and where you are staying (hành trình đến điểm đến kỳ nghỉ của bạn và nơi bạn đang ở)
  • The weather (thời tiết)
  • Some holiday activities you have done (một số hoạt động kỳ nghỉ mà bạn đã thực hiện)
  • Something you plan to do in the next few days (điều gì đó bạn dự định làm trong vài ngày tới)

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 7 - Writing

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 7 - Writing chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 10 Chân trời sáng tạo Writing - Viết.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 7 - Writing Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

ZUNIA9
OFF
OFF