OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Grammar 2 Unit 7 lớp 10 Tourism


Nội dung Unit 7 - Grammar giúp các em học sinh tìm hiểu và thực hành cấu trúc Reported Speech (Câu tường thuật). HOC247 hi vọng qua bài học này, các em sẽ biết chuyển đổi từ câu đã cho thành câu tường thuật theo quy tắc lùi thì và thay đổi một số yếu tố quan trọng trong câu. Chúc các em học tốt!

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 7 Lớp 10 Grammar 2 Task 1

Read the text below. Do you think the twin sisters have a special connection or are there other explanations? Give reasons for your opinions.

(Đọc văn bản bên dưới. Bạn có nghĩ rằng hai chị em sinh đôi có một mối liên hệ đặc biệt hay có những lời giải thích nào khác? Đưa ra lý do cho ý kiến của bạn.)

A special connection

Beth and her twin sister Harriet are convinced that they are able to share experiences and feelings without seeing or speaking to each other. Here's what Beth says:

“Last year I was on a walking holiday with Harriet. She told me that her right ankle was hurting, but she didn't know why. She said she hadn't twisted it or anything, but told me she couldn't put any weight on it. About a minute later, I suddenly felt a sharp pain in my right ankle! On another occasion, I told Harriet that I had watched a really good video clip on the internet the day before. I said that I would send her a link to the website where I'd found it. I told her she must watch it. Imagine my surprise when she said she had come across the same clip at the same time! She said that after she'd finished watching it she had thought about sending me the link.”

Guide to answer

I believe that the twin sisters have a special connection because they were born nearly at the same time and brought up in the same way. They also spent a lot of time doing things together; therefore, they must understand each other well.

(Tôi tin rằng hai chị em sinh đôi có một mối liên hệ đặc biệt vì họ sinh ra gần như cùng một thời điểm và lớn lên theo cùng một cách. Họ cũng đã dành nhiều thời gian để làm mọi việc cùng nhau; do đó, họ phải hiểu rõ về nhau.)

Tạm dịch

Sự kết nối đặc biệt

Beth và chị gái song sinh Harriet tin rằng họ có thể chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc mà không cần nhìn thấy hoặc nói với nhau. Đây là những gì Beth nói:

“Năm ngoái tôi đã có một kỳ nghỉ đi bộ với Harriet. Cô ấy nói với tôi rằng mắt cá chân phải của cô ấy bị đau, nhưng cô ấy không biết tại sao. Cô ấy nói rằng cô ấy không vặn nó hay bất cứ thứ gì, nhưng nói với tôi rằng cô ấy không thể đặt bất kỳ trọng lượng nào lên nó. Khoảng một phút sau, tôi bỗng thấy đau nhói ở mắt cá chân phải! Vào một dịp khác, tôi nói với Harriet rằng tôi đã xem một video clip rất hay trên mạng vào ngày hôm trước. Tôi nói rằng tôi sẽ gửi cho cô ấy một liên kết đến trang web mà tôi đã tìm thấy nó. Tôi đã nói với cô ấy rằng cô ấy phải xem nó. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi khi cô ấy nói rằng cô ấy đã xem cùng một đoạn clip cùng một lúc! Cô ấy nói rằng sau khi xem xong cô ấy đã nghĩ đến việc gửi liên kết cho tôi. "

1.2. Unit 7 Lớp 10 Grammar 2 Task 2

Read the text again and study the highlighted examples of reported speech. What are the speakers' original words? Complete the table with the correct tenses for the direct speech. (Đọc lại văn bản và nghiên cứu các ví dụ được làm nổi bật về câu tường thuật. Những câu gốc của người nói là gì? Hoàn thành bảng với các thì đúng cho lời nói trực tiếp.)

Direct speech Reported speech
1. past simple
2. past continuous
3. past perfect
4. past perfect
5. could / couldn't
6. would / wouldn't

Guide to answer

Direct speech Reported speech
1. present simple past simple
2. present continuous past continuous
3. present perfect past perfect
4. past simple past perfect
5. can/ can’t could / couldn't
6. will/ won’t would / wouldn't

She told me that her right ankle was hurting, but she didn't know why.

Original words are “My right ankle is hurting, but I don't know why”

She said she hadn't twisted it or anything, but told me she couldn't put any weight on it.

Original words are “I didn’t twist it or anything, but I can't put any weight on it.”

On another occasion, I told Harriet that I had watched a really good video clip on the internet the day before.

Original words are “I watched a really good video clip on the internet yesterday”

I said that I would send her a link to the website where I'd found it.

Original words are “I will send you a link to the website where I found it.”

Tạm dịch

Cô ấy nói với tôi rằng mắt cá chân phải của cô ấy bị đau, nhưng cô ấy không biết tại sao.

Câu gốc là "Mắt cá chân phải của tôi bị đau, nhưng tôi không biết tại sao"

Cô ấy nói rằng cô ấy không vặn nó hay bất cứ thứ gì, nhưng nói với tôi rằng cô ấy không thể đặt bất kỳ trọng lượng nào lên nó.

Câu gốc là “Tôi không vặn vẹo nó hay bất cứ thứ gì, nhưng tôi không thể đặt nặng nó”.

Vào một dịp khác, tôi nói với Harriet rằng tôi đã xem một video clip rất hay trên mạng vào ngày hôm trước.

Câu gốc là "Tôi đã xem một video clip rất hay trên internet ngày hôm qua"

Tôi nói rằng tôi sẽ gửi cho cô ấy một liên kết đến trang web mà tôi đã tìm thấy nó.

Câu gốc là "Tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết đến trang web mà tôi đã tìm thấy nó."

1.3. Unit 7 Lớp 10 Grammar 2 Task 3

Read the Learn this! box. Match the underlined verbs in the text with rules a - c. What are the speaker's original words? (Đọc phần Learn this. Nối các động từ được gạch dưới trong văn bản với quy tắc a - c. Những lời gốc của người nói là gì?)

LEARN THIS! Reported speech

a. These verbs do not usually change in reported speech: might, must, should, could, would, would like.

b. The past perfect does not change in reported speech.

“I’d never been there” She said she'd never been there.

c. Verbs in subordinate clauses in the reported sentence usually change in the same way.

“I think I'm ill” He said he thought he was ill.

d. We always use a personal object with tell. With say, we do not need a personal object.

I told Jo that I'd phone. / I said (to Jo) that I'd phone.

e. We often omit that in reported speech.

He said he'd call you.

Guide to answer

a. she must watch it

b. she’d finished watching it

c. I’d found it

Tạm dịch

Câu tường thuật

a. Những động từ này thường không thay đổi trong lời tường thuật: might, must, should, could, would, would like.

b. Quá khứ hoàn thành không thay đổi trong câu tường thuật

“Tôi chưa bao giờ đến đó” Cô ấy nói rằng cô ấy chưa bao giờ đến đó.

c. Động từ trong mệnh đề phụ trong câu tường thuật thường thay đổi theo cách tương tự.

“Tôi nghĩ là tôi bị bệnh” Anh ấy nói rằng anh ấy nghĩ rằng mình bị ốm.

d. Chúng tôi luôn sử dụng một đối tượng cá nhân với “tell”. Với “say”, chúng ta không cần một đối tượng cá nhân.

Tôi đã nói với Jo rằng tôi sẽ gọi điện thoại. / Tôi đã nói (với Jo) rằng tôi muốn gọi điện thoại.

e. Chúng tôi thường bỏ qua điều đó trong câu tường thuật.

Anh ấy nói anh ấy sẽ gọi cho bạn.

1.4. Unit 7 Lớp 10 Grammar 2 Task 4

Circle examples in the text of rules d and e. (Khoanh tròn các ví dụ trong văn bản của quy tắc d và e.)

Guide to answer

Rule d

She told me that her right ankle was hurting, but she didn't know why.

I told Harriet that I had watched a really good video clip on the internet the day before.

I told her she must watch it.

She said she hadn't twisted it or anything, but told me she couldn't put any weight on it.

I said that I would send her a link to the website where I'd found it.

She said she had come across the same clip at the same time!

She said that after she'd finished watching it she had thought about sending me the link.

Rule e

I told her she must watch it.

She said she hadn't twisted it or anything, but told me she couldn't put any weight on it.

She said she had come across the same clip at the same time!

Tạm dịch

Quy tắc d

Cô ấy nói với tôi rằng mắt cá chân phải của cô ấy bị đau, nhưng cô ấy không biết tại sao.

Tôi nói với Harriet rằng tôi đã xem một video clip rất hay trên mạng vào ngày hôm trước.

Tôi đã nói với cô ấy cô ấy phải xem nó.

Cô ấy nói rằng cô ấy không vặn nó hay bất cứ thứ gì, nhưng nói với tôi rằng cô ấy không thể đặt bất kỳ trọng lượng nào lên nó.

Tôi nói rằng tôi sẽ gửi cho cô ấy một liên kết đến trang web mà tôi đã tìm thấy nó.

Cô ấy nói rằng cô ấy đã xem cùng một đoạn clip cùng một lúc!

Cô ấy nói rằng sau khi xem xong cô ấy đã nghĩ đến việc gửi liên kết cho tôi.

Quy tắc e

Tôi đã nói với cô ấy cô ấy phải xem nó.

Cô ấy nói rằng cô ấy không vặn nó hay bất cứ thứ gì, nhưng nói với tôi rằng cô ấy không thể đặt bất kỳ trọng lượng nào lên nó.

Cô ấy nói rằng cô ấy đã xem cùng một đoạn clip cùng một lúc!

1.5. Unit 7 Lớp 10 Grammar 2 Task 5

Read the Look out! box. Underline examples of changes to pronouns, possessive adjectives and references to time in the text in exercise 1. (Đọc Look out!. Gạch chân các ví dụ về sự thay đổi đại từ, tính từ sở hữu và các tham chiếu về thời gian trong văn bản ở bài tập 1.)

LOOK OUT!

Pronouns, possessive adjectives and references to time and place usually change in reported speech. (Đại từ, tính từ sở hữu và các tham chiếu đến thời gian và địa điểm thường thay đổi trong câu tường thuật)

'I'll phone you tomorrow,' he said to me.

He told me he'd phone me the following day.

now ⇒ then / at that moment

today  that day

an hour ago  an hour earlier/an hour before

yesterday  the day before/the previous day

last Tuesday, month, year, etc.  the Tuesday, the month, the year before, etc.

tomorrow  the following day/ the next day

next week, month, etc.  the following week, month, etc.

here  there

Guide to answer

Examples of changes to:

Pronouns: she didn't know why; she hadn't twisted it; she couldn't put any weight on it, she must watch it; she'd finished watching it she had thought about sending me the link.

Possessive adjectives: her right ankle was hurting, I would send her a link to the website

References to time: the day before

1.6. Unit 7 Lớp 10 Grammar 2 Task 6

Rewrite the sentences in reported speech. (Imagine that the speakers were talking to you.) (Viết lại các câu bằng câu gián tiếp.) (Hãy tưởng tượng rằng người nói đang nói chuyện với bạn.)

1. "I'll call you when I get back this evening," said Maisy.

Maisy said she would call me when she got back that evening.

2. "I might disable data roaming when I go abroad next week," said Joel.

3. "I haven't topped up my mobile since last month;' said Freddy.

4. "You mustn't let your battery run out," said my mum.

5. "Liam saved your number to his phone book," said Sally.

6. "This time next week, I'll be flying to Prague," said Tom.

Guide to answer

2. Joel said he might disable data roaming when he went abroad the following week

3. Freddy said he hadn’t topped up his mobile since last month

4. My mum said I mustn't let my battery run out

5. Sally said Liam had saved my number to his phone book

6. Tom said that time the following week, he would be flying to Prague

Tạm dịch

1. Maisy nói rằng cô ấy sẽ gọi cho tôi khi cô ấy trở lại vào buổi tối hôm đó.

2. Joel cho biết anh ấy có thể tắt tính năng chuyển vùng dữ liệu khi ra nước ngoài vào tuần sau.

3. Freddy cho biết anh ấy đã không sử dụng điện thoại di động của mình kể từ tháng trước.

4. Mẹ tôi nói tôi không được để hết pin.

5. Sally nói Liam đã lưu số của tôi vào danh bạ điện thoại của anh ấy.

6. Tom nói vào thời điểm đó vào tuần sau, anh ấy sẽ bay đến Praha.

1.7. Unit 7 lớp 10 Grammar 2 Task 7

Write answers to these questions. (Viết câu trả lời cho những câu hỏi này.)

1. Where did you go last summer?

I went to ...

2. What are you doing this evening?

3. Can you write with both hands?

4. Could you walk before you could talk?

5. What are you going to do at the weekend?

6. Have you been to Italy?

7. What time do you usually get to school?

Guide to answer

1. Where did you go last summer?

I went to Sam Son beach

2. What are you doing this evening?

I am doing my homework

3. Can you write with both hands?

No, I can’t

4. Could you walk before you could talk?

Yes, I could

5. What are you going to do at the weekend?

I am going to visit my grandparents

6. Have you been to Italy?

No, I haven’t

7. What time do you usually get to school?

I usually get to school at 7

Tạm dịch

1. Bạn đã đi đâu vào mùa hè năm ngoái?

Tôi đã đi biển Sầm Sơn

2. Bạn đang làm gì tối nay?

Tôi đang làm bài tập về nhà của tôi

3. Bạn có thể viết bằng cả hai tay không?

Không, tôi không thể

4. Bạn có thể đi bộ trước khi bạn có thể nói chuyện không?

Vâng, tôi có thể

5. Bạn định làm gì vào cuối tuần?

Tôi sẽ đi thăm ông bà của tôi

6. Bạn đã đến Ý chưa?

Không, tôi không có

7. Bạn thường đến trường lúc mấy giờ?

Tôi thường đến trường lúc 7 giờ

1.8. Unit 7 lớp 10 Grammar 2 Task 8

Work in pairs. Ask the questions in exercise 7, note your partner's answers. Then work in groups and report your partner's answers to the group. (Làm việc theo cặp. Đặt các câu hỏi trong bài tập 7, lưu ý câu trả lời của đối tác. Sau đó, làm việc theo nhóm và báo cáo câu trả lời của đối tác cho nhóm.)

Guide to answer

1. Hoa said she had gone to Sam Son beach the summer before.

2. Hoa said that she was doing her homework that evening.

3. Hoa said that she couldn’t write with both hands.

4. Hoa said that she could walk before she could talk.

5. Hoa said that she was going to visit her grandparents at the weekend.

6. Hoa said that she hadn’t been to Italy.

7. Hoa said that she usually got to school at 7.

Tạm dịch

1. Hoa cho biết cô đã đi biển Sầm Sơn vào mùa hè trước.

2. Hoa nói rằng cô ấy đang làm bài tập vào buổi tối hôm đó.

3. Hoa nói rằng cô ấy không thể viết bằng cả hai tay.

4. Hoa nói rằng cô ấy biết đi rồi mới nói được.

5. Hoa nói cuối tuần sẽ về thăm ông bà ngoại.

6. Hoa nói rằng cô ấy chưa đến Ý.

7. Hoa nói rằng cô ấy thường đến trường lúc 7 giờ.

ADMICRO

Bài tập minh họa

Rewrite the sentences (Viết lại các câu sau)​

1. “I’m sorry I’m late”, said Mr Thanh.

2. “Me? No, I didn’t take Sue’s calculator”, said Bob.

3. “You were cheating”, said David to Henry.

4. “I must see the manager”, he cried.

5. “If you wanted to take my bike, you should have asked me first” said Mike to his brother.

Key

1. Mr Thanh apologized for being late.

2. Bob denied taking Sue’s calculator.

3. David accused Henry of being cheating

4. He insisted on seeing the manager.

5. Mike criticised his brother for taking his bike without asking him first.

ADMICRO

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ cấu trúc của Reported Speech (Câu tường thuật) như sau:

Các bước chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu tường thuật

 • Bước 1: Chọn động từ tường thuật
 • Bước 2: Lùi thì
 • Bước 3: Đổi lại các đại từ và tính từ sở hữu.
 • Bước 4: Đổi cóc từ chỉ nơi chốn, thời gian

Cách lùi thì

 • Hiện tại đơn ⇒ Quá khứ đơn
 • Hiện tại tiếp diễn ⇒ Quá khứ tiếp diễn
 • Hiện tại hoàn thành ⇒ Quá khứ hoàn thành
 • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn ⇒ Quá khứ hoàn thờnh tiếp diễn
 • Quá khứ đơn ⇒ Quá khứ hoàn thành
 • Quá khứ tiếp diễn ⇒ Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Cách đổi các đại từ và tính từ sở hữu

- Chủ ngữ

 • I ⇒ he, she
 • We ⇒ they
 • You ⇒ We, I

- Tân ngữ

 • me ⇒ him, her
 • us ⇒ them
 • you ⇒ me, us

- Đại từ sở hữu

 • mine ⇒ his, her
 • ours ⇒ theirs
 • yours ⇒ mine, ours

- Tính từ sở hữu

 • my ⇒ his, her
 • our ⇒ their
 • your ⇒ my, our

Cách đổi các từ, cụm từ chỉ nơi chốn, thời gian

 • now ⇒ then / at that moment
 • today ⇒ that day
 • an hour ago ⇒ an hour earlier/an hour before
 • yesterday ⇒ the day before/the previous day
 • last Tuesday, month, year, etc. ⇒ the Tuesday, the month, the year before, etc.
 • tomorrow ⇒ the following day/ the next day
 • next week, month, etc. ⇒ the following week, month, etc.
 • here ⇒ there

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 7 - Grammar 2

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 7 - Grammar 2 chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 10 Chân trời sáng tạo Grammar 2 - Ngữ pháp 2.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 7 - Grammar 2 Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

NONE
OFF