RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Unit 7 lớp 10 Speaking - Hội thoại The Mass Media


Bài học Speaking Unit 7 Lớp 10 - The Mass Media hướng dẫn các em thực hành hỏi và trả lời về công dụng của các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó giúp các em biết phân loại và nêu ra đặc điểm của mỗi loại phương tiện.

ANYMIND

 

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

1. Unit 7 Lớp 10 Speaking Task 1

Work in pairs. Which of the following are the types of the mass media? Put a tick (✓) next to the words. (Làm việc theo cặp. Cho biết loại nào sau đây thuộc kiểu phương tiện thông tin đại chúng? Tích dấu (✓) bên cạnh các từ đó.)

Guide to answer

dictionaries              books                   newspapers        ✓

television      ✓           magazines   ✓        plays

films            ✓            radio          ✓          the Internet       ✓

2. Unit 7 Lớp 10 Speaking Task 2

Work in pairs. Work out what feature(s) the types of the mass media have in common and what main feature(s) each of them has. Use the cues below. (Làm việc theo cặp. Vạch ra những đặc điểm chung của các loại phương tiện truyền thông đại chúng và những nét chính của mỗi loại.)

Guide to answer

The mass media - provide/ deliver information and entertainment
The radio

- provide information and entertainment orally (through mouth)

- receive information aurally (through ears)

Newspaper

- present information and entertainment visually (through eyes)

- receive information visually (through eyes)

Television

- present information and entertainment orally (through mouth) and visually (through eyes)

- get information aurally (through ears) and visually (through eyes)

 

3. Unit 7 Lớp 10 Speaking Task 3

Work in groups. Talk about different types of the mass media. Answer the following questions. (Làm việc theo nhóm. Nói về các loại phương tiện truyền thông đại chúng khác nhau. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What are different types of the mass media? (Đâu là các loại phương tiện truyền thông đại chúng khác nhau?)

2. What feature(s) do they have in common? (Chúng có đặc điểm chung nào?)

3. What are their distinctive features? (Đâu là các đặc điểm riêng của chúng?)

Guide to answer

1. The mass media include TV, radios, newspaper and the Internet.

2. The feature they have in common is that they provide information and entertainment for people.

3.

- TV presents information and entertainment visually and we receive them through eyes.

- Newspapers present information and entertainment visually and we receive them through eyes.

- Radio provides information and entertainment orally and we receive them through ears

 
 

Trên đây là nội dung bài học Speaking Unit 7 tiếng Anh lớp 10, trong quá trình học bài và thực hành hội thoại có điểm nào còn thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

YOMEDIA