RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 7 lớp 10 Listening - Bài nghe The Mass Media


Bài học Listening Unit 7 Lớp 10 - The Mass Media hướng dẫn các em nghe và hoàn thành thông tin bà học qua những câu chuyện kể của chính tác giả.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

1. Before you listen Unit 7 Lớp 10

Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

1. How often do you listen to the radio? (Bạn có thường nghe đài không?)

2. How many hours per week do you listen to it? (Bạn nghe đài bao nhiêu giờ mỗi tuần?)

3. What programme do you like listening to and why? (Bạn thích nghe chương trình nào và tại sao?)

Guide to answer

1. I rarely listen to the radio.

2. I spare little time to listen to the radio.

3. I rarely listen to the news and learning English on the radio, because almost all pieces of news have already been broadcast on TV. Morever, the news on TV are the latest and more interesting because they are broadcast with pictures.

2. While you listen Unit 7 Lớp 10

2.1. Unit 7 Lớp 10 Listening Task 1

Listen to the two radio news stories and tick the words you hear in the right column under News story 1 and News story 2. (Hai hai bản tin trên đài và tích vào các từ mà em nghe thấy ở cột bên phải bên dưới News story 1 và News story 2)

Guide to answer

  News story 1 News story 2
healthy   v
strong v  
young   v
cloudy v  
highest   v
wonderful   v

 

2.2. Unit 7 Lớp 10 Listening Task 2

Listen to the radio news stories again and fill in the missing words. (Nghe lại các bản tin và điền từ còn thiếu.)

Heavy rain causes floods all over the country (Mưa nặng hạt gây ra lũ lụt ở tất cả các quốc gia.)

Heavy rain during the (1) ________ all over the country today. Many people (2) _______ because rivers (3) _______. Some roads in the north - west are under (4) ______ of water. The rain (5) ______ at the moment, but it's still (6) ______ and there's a (7) __________. Because of the bad weather, people can't go out to work.

Guide to answer

1. has caused floods

2. have left their homes

3. have seen

4. two metres

5. has stopped

6. cloudy

7. strong kind

90-year-old American woman climbs Mount Whitney (Người phụ nữ Mỹ 90 tuổi chinh phục ngọn núi Whitney)

A ninety-year-old woman has climbed Mount Whitney in California for the (1) _____ time. At (2) _______ meters, Mount Whitney is the highest mountain in (3) ____. The woman says the view from the top is (4) _____, so she tries to climb it often. She also says that the mountain has kept her (5) ______. In spite of her old age, the woman tries to climb the mountain very often.

Guide to answer

1. twenty-third

2. 4,418

3. California

4. wonderful

5. young and healthy

2.3. Unit 7 Lớp 10 Listening Task 3

Listen again, and answer the following questions. (Nghe lại, và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What has happened during the night? (Chuyện gì đã xảy ra trong suốt đêm?)

2. Why have people left their homes? (Tại sao người ta đã phải rời ngôi nhà của họ?)

3. How many times has the old woman climed Mount Whitney? (Người phụ nữ cao tuổi đã trèo lên ngọn núi Whitney bao nhiêu lần?)

4. Why does she climb it so often? (Tại sao bà ấy lại trèo lên ngọn núi đó thường xuyên?)

Guide to answer

1. Heavy rain has happened all over the country during the night.

2. People have left their homes because the rivers have risen.

3. The old woman has climbed Mount Whileney twenty-three times.

4. She climbs it so often because this has kept her young and healthy.

3. After you listen Unit 7 Lớp 10

Work in groups. Choose one of the news stories and tell your classmates about it. (Làm việc nhóm. Chọn một trong các bản tin và kể cho các bạn cùng lớp nghe.)

Guide to answer

Phần này các bạn sẽ chọn 1 trong 2 bản tin vừa nghe, sau đó kể tóm tắt lại cho cả lớp. Mình chọn bản tin số 2.

A ninety-year-old woman has climbed the highest mountain in California, Mount Whitney, for the twenty-third times. She says that the view from the top is wonderful and that she tries to climb it very often despite her old age because the mountain has kept her young and healthy.

4. Tapescript Listening Unit 7 Lớp 10

The time is 7 o'clock and here is the news summary.

Heavy rain during the night has caused floods all over the country today. Many people have left their homes because rivers have risen. Some roads in the north-west are under two metres of water. The rain has stopped at the moment, but it's still cloudy and there's strong wind. Because of the bad weather people can't go out to work.

A ninety-year-old woman has climbed Mount Whitney in California for the twenty-third times. At 4.418 metres, Mount Whitney is the highest mountain in California. The woman says the view from the top is wonderful. She also says that mountain has kept her young and healthy. In spite of her old age the woman tries to climb the mountain very often.

 
 

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học Listening Unit 7 tiếng Anh lớp 10, trong quá trình học bài và thực hành nghe hiểu có điểm nào thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

YOMEDIA